Nedeľa po Deviatniku

„Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“
Ján 3, 16.

 

Tieto slová nám hovoria, aký je motív, zámer, cieľ toho, že Boží syn prišiel na svet.

Tak Boh miloval svet

Božia láska je motívom. Nie Boží hnev, nie Božia prísnosť, ale Božia láska. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet – ale aby ho spasil.

Bol ten vtedajší svet na takej dobrej úrovni, že by nebol „vhodný“ na odsúdenie? Nie, nebol na takej dobrej úrovni rovnako, ako náš súčasný svet a rovnako, ako ten svet stredoveku.

A predsa Pán Ježiš nevstupuje do sveta so zvesťou: „Vy biedni hriešnici, zlo konajúci, Pán Boh vás zavrhuje. Prišiel som oznámiť, že vás čaká odsúdenie pre vaše hriechy.“ Ježiš nie je poslaný, aby odsúdil, ale aby spasil – zachránil.

Ako sa to deje?

Tu sa až vtláča do mysle tá situácia, keď učitelia zákona privádzajú k Ježišovi ženu, ktorá žije v do očí  bijúcom hriechu a konkretizujú jej stav – je to evidentná hriešnica a podľa zákona treba s takou skoncovať. Alebo máme trpieť medzi sebou takýto „odpad“?

Pán Ježiš počká, kým opadnú emócie „spravodlivého hnevu“. Poznáme tento stav – pravda bratia a sestry? A povie: ak ste vy nevykonali žiaden hriech, tak sa postavte do úlohy vykonávateľa Božej spravodlivosti.

Keď ostane s onou hriešnicou sám – zastavuje ju na ceste hriechu. Otvára pred ňou nové smerovanie života. „Choď a nehreš viac.“ Choď a viac nekonaj to, čo je v rozpore s Božou vôľou.

Tá žena vedela, čo tieto slová znamenajú pre jej život. Ak príde nejaký muž, ktorý sa stane pre moje telo pokušením, musím mu povedať – NIE.

Ja človek musím vedieť, v čom spočíva môj hriech. Preto Pán Ježiš vysvetľoval Božie zákony,  aby im ľudia správne rozumeli a aby si vedeli uvedomiť, čím všetkým robia hriech.

Ak rozumiem správne Božej vôli a viem čo všetko je pred Pánom Bohom nesprávne, tak vtedy viem aj to, čo mám prestať robiť. Choď a nehreš viac, znamená vzďaľovať sa, odčleniť sa od všetkého, čo je nasiaknuté hriechom. To je cesta približovania sa k Pánu Bohu. To je cesta spásy, na ktorú prišiel volať Pán Ježiš.

Modlitba:

Všemohúci Pane Bože prosím o naplnenie Duchom Svätým, aby sme v jeho pôsobení dokázali jasne vidieť skrze Tvoje Slovo svoje pády, nezvládnuté pokušenia, hriechy, nespravodlivé myslenie, neochotu k odpúšťaniu, neláskavé zaobchádzanie s tými, ktorí sú nám nesympatickí, alebo majú iný názor. Vlož do našej mysle, prosím, Svätý Pane Bože ochotu k štúdiu Tvojho Slova a silu ku konaniu Tvojej Svätej vôle v každodenných situáciách nášho života. Amen.

Mgr. Daniela Kissová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: pixabay.com