Spomíname na Júliusa Peržeľa

Sedemnásteho novembra 2023 sme sa rozlúčili s dlhoročným dozorcom a presbyterom, aktívnym členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce. Dlhé roky pôsobil aj ako člen zborového spevokolu. S láskou a úprimnou vierou až do svojej smrti pomáhal svojmu milovanému cirkevnému zboru.

Július Peržeľ sa narodil 25. mája 1934 v Bánovciach nad Ondavou ako tretie dieťa rodičom Michalovi Peržeľovi a Zuzane, rod. Marcinovej. Do ľudovej školy chodil v rodnej obci a pokračoval na osemročnom gymnáziu v Michalovciach. Po maturite v roku 1953 nastúpil na základnú vojenskú službu a po jej absolvovaní si rozšíril vzdelanie na ekonomickej škole v Bratislave. Pracoval ako účtovník v Michalovskom pivovare a po pár rokoch ako ekonóm podniku Uhoľné sklady. Tam dlhé roky, až do odchodu do dôchodku v roku 1994, zastával pozíciu riaditeľa. Posledných viac ako tridsať rokov sa veľmi aktívne zapájal do života Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Michalovce, kde viac desaťročí pôsobil vo funkcii zborového dozorcu a presbytera.

Do stavu manželského vstúpil so Zuzanou, rod. Voštinárovou, v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Šamudovciach 1. augusta 1959. V šťastnom a požehnanom manželstve prežili 64 rokov spoločného života, počas ktorého im Pán Boh požehnal dve deti: syna Vladimíra a dcéru Danicu. Bol milujúcim otcom, starým otcom svojim vnúčatám Ivonke, Veronike, Barborke a Patrikovi a pradedkom Zare a Diuške. Väčšinu svojho života prežil so svojou manželkou v Petrovciach nad Laborcom. Po odchode do dôchodku sa presťahovali do Michaloviec.

Pán Boh mu dal krásny dar: nádherný hlas. Dlhé roky pôsobil ako sólista vo folklórnom súbore Zemplín, neskôr ako člen folklórnej skupiny Hnojňane z Mihaľovec. Láska k spevu ho neopustila ani v neskoršom veku. Bol jedným so zakladateľov cirkevného zborového spevokolu Peniél pri cirkevnom zbore v Michalovciach. Miloval svoju rodinu, rád čítal, cestoval, varil. Kým vládal, pracoval v záhrade, ale hlavne bol neskutočnou oporou svojej manželke Zuzane, s ktorou každé ráno začínali čítaním slova Božieho a spievaním duchovných piesní. Dni života nášho spolubrata vo viere, manžela, otca, starého otca a pradedka sa naplnili 14. novembra 2023, keď sa z Božej milosti dožil 89 rokov.

Pri poslednej rozlúčke 17. novembra 2023 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Šamudovciach sa so zosnulým Júliusom Peržeľom lúčila manželka, deti s rodinami, blízka aj vzdialená rodina, spolupracovníci, priatelia a známi. So zosnulým sa prišli rozlúčiť aj členovia speváckeho zboru Peniél, členovia zborového presbyterstva a Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce.

Smútočné zhromaždenie sa so zosnulým rozlúčilo slovami Žalmu 71, 5: „Lebo Ty si mi nádejou, Pane, Hospodine, Tebe dôverujem od svojej mladosti.“

Zdroj: Odobierka
Foto: CZ ECAV Michalovce