Na Golgote kríž drevený
symbol lásky – života
každý, kto chce byť spasený
ku nemu sa utieka.
Amen

 „Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava. A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov. A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš, zachráň sa, zostúp z kríža! Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť! Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali. Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny. O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: Ajhľa, Eliáša volá! A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal!”
Marek 15, 27-37

Milí bratia a sestry.

Veľký piatok je najväčší sviatok nás evanjelikov. Už keď som bol malý chlapec mi doma prízvukovali:   „ Dnes je Veľký piatok a to je náš najväčší sviatok.” Vždy sme ho svätili s pokorou. Je dobré, že to ľudia vedia i dnes. Veľký piatok je veľký tým, že nás upomína na smrť Ježiša Krista. Kresťanstvo sa zhromažďuje do Chrámu s pocitom, že na opovrhovanom mieste na Golgote dokonáva Boží syn. Aj my sme sa zhromaždili, aby sme si na pašiách sprítomnili utrpenie Ježiša Krista.  Celá naša bytosť je uprená k Ježišovmu krížu. Tu chceme v tichosti načúvať reči kríža.
Kristov kríž nás oslovuje:
1. Zamýšľame sa nad Jeho utrpením
2.Poznajme svoje previnenia
3. Spoliehajme sa predovšetkým na Boha

Prečítaný text Písma nám opisuje Ježišovu smrť na kríži. Boli to neopísateľné muky. Jeho utrpenie bolo telesnej i duchovnej povahy. Najväčšie utrpenie mu pôsobilo poznanie, že trpel za vlastných. Jeho národ nepoznal čas  svojho navštívenia. Ťažko mu padol nevďak,  tých ktorým pomáhal. Kristov kríž oslovuje aj nás, volá nás k zamysleniu nad Ježišovým utrpením. Je pravda, že na svete je mnoho utrpenia. Jednako Ježišovo utrpenie je neopakovateľné. On trpel bez viny, preto lebo chcel pomôcť všetkým, chcel spojiť Boha s človekom.

Zamýšľajme sa nad tým a spoznávajme svoje previnenia. Ježiš netrpel za svoje viny, ale preto, že Ho vlastní nepochopili. Vieme, že Jeho úhlavní nepriatelia boli zákonníci a farizeji. Vieme aj to, že Jeho vlastný učeník Ho zradil, iný zaprel a všetci Ho opustili. Ľud síce  išiel za ním, ale neskôr navedený kričal, aby Ho ukrižovali. S Písma poznáme rôzne skupiny ľudí pod Kristovým krížom. Je to otrasné poznanie a mýlili by sme sa ak by sme vinníkov hľadali len v  minulosti pred dvetisíc rokmi.

Aj my sme im podobní, hoci sme v mnohom pokročili, všetci sme obťažkaní vinami. Niet nikoho, kto by dobre robil. Ide len o tom aby sme si svoje viny priznali a z nich sa kajali. Aj keď sú naše hriechy iné oproti hriechom doby minulej, ich podstata je tá istá. Je to nepochopenie Božích plánov.

Záver nášho textu  nás približuje posledné slová Ježiša na kríži: „ Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil.” V týchto slovách cítime úplné vyčerpanie Ježiša Krista a takmer zúfalstvo. Boli to veľmi ťažké chvíle, keď sa  Ježiš cítil Bohom opustený. Ale aj v poslednom zvolaní, keď vyslovil „ Môj Bože” cítiť znak dôvery v Boha. Vytrvalosť viery v pravého, všade prítomného  aj keď niekedy tajuplného  Boha. Aj my musíme kráčať po ťažkých cestách života, no ani v týchto  skúškach si nesmieme zúfať, kríž Kristov majme na pamäti. On nech nás oslovuje a nech sa spoliehame predovšetkým na Boha. Amen

Modlitba:

Spasiteľu Pane nás Ježiši Kriste, v duchu hľadíme na Teba a spomíname  na Tvoju nevinnú smrť na kríži. Dokonal si svoj život, ale dokonal si aj dielo nášho spasenia. My  Ti neviem dostatočne poďakovať za všetko čo si pre nás vykonal. Skláňame sa  pod Tvojím krížom a prosíme Ťa, aby si naplnil naše srdcia vďačnosťou a láskou. Teba chceme oslavovať tu časne, ale aj keď poručíme ducha do Tvojich rúk, aby sme Ťa so všetkými vyvolenými oslavovali naveky vekov. Amen.

ThMgr. Ján Ďurov
evanjelický a. v. farár

 

ilustračné foto: wikimedia.org