Na Štedrý večer sme pre vás
v spolupráci s cirkevným zborom ECAV Merník
pripravili Štedrovečerné služby Božie
spolu s vystúpením detí.
Kazateľom slova Božieho
je evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Základom kázne mu bol biblický text z knihy proroka Izaiáša, z 9 kapitoly, 6