Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni

Pozrime sa dnes na večerné piesne v Evanjelickom spevníku. To je 32 piesni určených na poďakovanie na konci dňa. K tomu ešte z príležitostných piesni päť piesni (ES 608 – 612).

Ako postupuje deň k svojmu koncu, stmieva sa a tíchne tento svet, s túžbou oddýchnuť si prichádzame aj my kresťania pred Božiu tvár s prosbou o odpustenie hriechov a pokojný spánok.

Texty večerných piesni nachádzame v Evanjelickom spevníku od čísla 409 po číslo 440. Piesne obsahujú napríklad poďakovanie za deň, prosbu o ochranu počas noci, prosbu o pokojný spánok a sen, prosbu o odpočinok, prosbu o ochranu od zlého počas noci, prosbu o odpustenie hriechov, prosbu o Božiu prítomnosť, prosbu za rodinu, porúčanie sa Ježišovi Kristovi, prosbu o vzbudenie a vstávanie ráno v zdraví, prosbu o pokojnú smrť či prosbu, aby slovo Božie vo svete nezhaslo.

No v duchovných večerných piesňach nachádzame oveľa viac podnetov k   prosbám a ďakovaniam za mnohé veci v živote. Pozrime sa na niekoľko ukážok daných tém večerných piesni, niektoré verše, ktoré nás majú upokojiť po celom dni a povzbudiť vo viere v láskavého a starostlivého Pána Boha i Pána nášho Ježiša Krista, ale aj celé piesne môžu sa stať novou vzpruhou k pevnej viere v Ježiša Krista.

V tridsiatich dvoch piesňach sa stretneme sa aj z piesňami reflektujúcimi prežitý deň, ako je to v piesni č. 415/2: „Či verne som konal aj práce v povolaní, čo mi Pán môj zveril k šíreniu Jeho slávy? Či som bol aj blížnym i svetu prospešný a príkazom Božím vo všetkom poslušný?“

Ale i v piesni č. 429/3: „Ja som i dnes náchylný bol zblúdiť z priamej cesty, lákali ma hriechy a neresti, ľahko som dal sa zviesť a klesol, ale Ty si v náručí ma niesol.“

 Vďačnosť vyjadrená Pánu Bohu je zastúpená temer v každej z večerných piesni. Napr. č. 437/1: „Zas deň jeden z nášho žitia zhasol, tmy sa stelú, Bože, čuj, čo duše cítia, a prijm vďaku vrelú.“ Alebo pieseň č. 441/1: „Buď vďaka Tebe, Bože náš, keď slnko sa níži, že otcovsky si chránil nás v radosti aj v kríži.“ Aj pieseň č. 412/1“ „Ďakujeme, Ochranca náš, že si nás opatroval, v tento deň staral sa o nás od zlých ľudí zachoval, čo na duchu i na tele nám chceli škodiť zlostne a Teba haniť hriešne.“

Zaujímavá je pieseň č. 433, kde čítame, ako autor prichádza k Ježišovi na spoveď: „ S Ním končím deň a hľadím späť, prichádzam k Nemu na spoveď. Počítam radosti aj bôľ, veď nehodný som sluha bol.“ Pekné uvedomenie si toho, že Ježiš je náš spovedník. Jedinečný, ktorý je prostredníkom medzi nami a Bohom Otcom. Ktorý mám moc odpúšťať hriechy. K tomu ideme na spoveď, kto naše hriechy nielen vypočuje, ale nám ich môže aj odpustiť.

V piesni č. 438/7 je návod na to, kto dáva pokojný spánok veriacim: „Ulož sa už, schránka tela, dobre oddýchneš si tak. Tvoj Boh si tvoj spánok želá, spokojne sa zavri zrak. A ty, duša, vznes sa, k Nemu na nebesá! Jediný má v svete tú moc darovať ti pokojnú noc.“

Prosba o pokojný spánok je často v kontexte s prosbou o odpustenie hriechov. Napríklad je to tak v piesni č. 419/2:   „Hriechy moje sú Ti známe, prosím Ťa o zľutovanie; dopraj mi sna pokojného, a zavaruj ma od zlého.“ V tejto piesni nájdeme aj prosbu o ochranu pred chorobou, smrťou, ohňom, strachom, ľudskou zlobou atď. Autor predkladá Bohu to, s čím môže kresťan v živote zápasiť, a čoho sa obávať.

Aby slovo Božie neuhaslo vo svete, pripomína pieseň č. 427/7: „Nedopusť zhasnúť v svete slovu svojmu, kým neprídeš v sláve k súdnemu dňu.“   A aby neuhaslo ani pri nás, zase pieseň č. 421/4: „Nuž, zostávaj, Kriste, s nami, i teraz, i pri skonaní, slovo Tvoje – svetlo jasné, daj, nech pri nás nevyhasne.“

 Pri modlitbách myslíme aj na svojich blízkych, čo sa odráža aj niektorých piesňach. Napríklad pieseň č. 429/4: „Teraz zaspím a o svete nebudem nič vedieť, verím však: Ty nado mnou budeš bdieť. Preto Tebe dávam do ochrany aj seba, aj svojich milovaných.“

 Z príležitostných piesni je to pieseň č. 611/3: „Praj i mojej rodine, nech tíško spočinie, aby veľkí i malí dnes pokojnú noc mali.“

 Nemusíme sa báť noci, tmy, pretože Pán Ježiš je prítomný všade: „Pane dní a Pane nocí, duša moja Ťa čaká, Túži po Tvojej pomoci, vie, že nie je ďaleká. Teba aj v tme nájsť môžeme, nebo vždy je otvorené, smelo vznáša sa duch môj hore k Tebe, pane môj.“ (ES č. 430/1) V tejto piesni autor textu J. Lavater poukazuje na to, že aj Ježiš neraz prežil ťažkú noc. Strápenú dušu Boh poteší.

Hoci nastáva tma, Ježiš je svetlom – to nachádzame aj v piesni č. 428/2: „… však v Tebe, náš Pane, jasne svetlo máme.“

V   piesni č. 424/1 je poukaz na to, že Kristus je večným svetlom: „Kriste, Ty si svetlo i deň, zažeň od nás v noci zlý sen, Ty si svetlo svetiel, Pane, svetlo večné v Tebe máme.“ Ako Kristus svieti veriacemu tu v   časnosti, tak bude aj vo večnosti.

S poukazom na večnosť sa stretávame i v piesni č. 434/2, kde je menovaná vlasťou svetla. „Večerné keď rastú tiene, na vlasť svetla pamätaj, kde je Kristus Slnko jasné, len Jeho za svetlo maj!“

Uvedomenie si skutočnosti, že kresťan bojuje každý deň o svoju vieru, nájdeme vyjadrenú v piesni č.432/3: „Ten, čo s tebou verne kráča, vždy je k pomoci, pros ho, aby zostal s tebou i tejto noci, ochraňoval ťa od zlého, dal ti nových síl, by si zajtra v boji s hriechom obstál, zvíťazil.“

Prosbu o pokojnú smrť nám ponúka pieseň č. 420/3: „Keď raz sa skončia boje, dľa Tvojej svätej vôle smrť pokojnú daj nám; všetkých nás k sebe prenes a otvor slávu nebies, Ty, Bože náš a večný Pán.“

 V piesni č. 426/3 nachádzame krásne slová o túžbe ctiť Pána, aj keď spíme: „V myšlienkach zbožných usnúť nám daj, Pane, a len v snoch čistých dožiť chvíle ranné; pri každom čine, či bdieme, či spíme, nech Teba ctíme.“

 Večer v pokoji zaspať a ráno vstať poukazuje na dôveru v Pána Boha. Pieseň č.   428/4: „Tak sa už v tom čase ticho k spánku uložím vo viere, že zase nové ráno uvidím. Lebo Ty dňom, nocou mojou si pomocou.“

„A ráno, ak Ti vôľa tá, svit zjasá mi jak zo zlata, čo treba, dá mi Tvoja moc, tak usnem smelo; dobrú noc!“ (ES č. 431/3)

Z príležitostných piesni, ktoré poukazujú na dôveru, že nás Pán Boh ráno vzbudí k životu, máme aj pieseň č. 608/3: „Keď pôjdeme aj my spať, daj ráno zas nám vstať, Ty v láske najvyšší, buď stále s nami sám, v nás buduj svoj si chrám, ó, Pane Ježiši. Buď stále s nami sám, v nás buduj svoj si chrám, ó, Pane Ježiši.“

Aj keby sme ráno nevstali, veríme vo večné vzkriesenie. Pieseň č. 440/5: Zostaň potom so mnou, Pane, do hrobu keď ľahnú údy; verím, telo znovu vstane, Tvoja moc ho z prachu vzbudí.“

Porúčanie sa do Božej opatery v noci sa stretávame aj v piesni č. 435/4: „Tebe sa porúčame a pokorne žiadame: bdej nad nami, Bože náš, keď sa blíži nočný čas!“

Ale i v piesni č. 436/6: „Pomáhaj nám, milý Pane, Tebe sa odovzdávame so všetkým, čo sme a máme, chráň nás, pokorne žiadame.“

 Nielen s prosbami na najbližšie ráno a nový deň, ale aj s prosbami o požehnanie na nový týždeň sa stretávame v piesni č. 423/ 4: „Daj nám v týždni budúcom všetkým dobré zdravie, chorým buď pomocníkom, hoj rany boľavé, zo svojej lásky zachráň, čo do Teba máme, a naše práce žehnaj, veď v Teba dúfame.“ Prosba do nového týždňa pokračuje aj piatym veršom.  

Vo večerných piesňach je vyjadrená dôvera človeka v Božiu pomoc. Ony nie sú len poďakovaním za uplynulý deň, ale aj vyznaním svojho životného rozhodnutia, a to žiť s Kristom a pre Krista na slávu Božiu. Vo večerných piesňach sa stretávame s kresťanskou náukou a vierou v Trojjediného Boha.

Prosba o odpustenie hriechov, prosba o pokojnú smrť, prosba o ochranu počas noci a prosba o vstanie ráno v zdraví patrí ku kostre večerných modlitieb a piesni starých evanjelikov. Tak sa modlili pred stáročiami, a tak sa modlíme a spievane dodnes. Večerné piesne sú dobrou inšpiráciou na zamyslenie sa nad svojou vierou a zároveň motiváciou nielen spievať, ale aj modliť sa tak, ako nám to v textoch nábožných piesni ponúkajú ich autori a skladatelia v našom Evanjelickom spevníku.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka