Piesne v Evanjelickom spevníku k Večeri Pánovej

Jednou z dvoch sviatostí v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je sviatosť Večere Pánovej. Jej dôležitosť v živote kresťana je neoddeliteľnou súčasťou duchovného života, viery v Pána Ježiša Krista.

Piesne venované sviatostiam nájdeme v Evanjelickom spevníku pod číslami 289 až 304.

K Večeri Pánovej sú tu piesne od čísla 296 do čísla 304, teda deväť piesni. Dve sú rovnakého nápevu, a to č. 297 Duša, draho vykúpená a č. 301 Pripravuj sa, duša milá.

 Pieseň č. 296 Ach, ja biedny, ja úbohý (melódia: J. Droppa, 1873, text: Tranovského kancionál 375, autor: J. Sieber). Je to kajúcna pieseň: človek si uvedomuje svoje hriechy, ale zároveň vie, kde hľadať pomoc. Napr. v treťom verši: „Ja, ovečka zablúdila, hľadám Ťa, Pane milý…“

Pieseň č. 297 Duša, draho vykúpená (melódia: Pripravuj sa duša milá, text: Zpěvník evangelický 396, autor: Š. Leška). Ako jediná táto pieseň poukazuje aj na to, že pri Večeri Pánovej sa má zvestovať Pánova smrť. Prvý verš: „Duša, draho vykúpená, kajaj sa, buď pripravená, smrť Pánovu máš zvestovať, Jemu vrúcne poďakovať…“

O vnútornom stave, v akom by sa mal nachádzať pristupujúci k sviatosti, hovorí aj druhý verš: „Poď pokorne k Jeho stolu a splň Jeho svätú vôľu…“ V treťom verši je akoby odpoveď pristupujúceho: „Predchádzam, túžiac dychtivo, prijať milosť dnes od Neho…“

Pieseň č. 298 Ježiša neopustím (melódia: J. Crüger, 1653, text: Tranovského kancionál 377, autor: J. B. Mayer). Ďakovná pieseň za dary Večere Pánovej, ale aj uistenie o moci týchto darov pre život veriaceho. Druhý verš: „Telo Tvoje, krv Tvoja, dary, čo si z lásky mi dal, vo viere ma utvrdia, že ma Boh na milosť prijal; naveky žiť budem s Ním: Ježiša neopustím!“

 Pieseň č. 299 Kresťania, stále na to pamätajme (melódia: J. Crüger, 1640, text: J. A. Cramer). Pieseň poukazuje na bratské spoločenstvo. Prvý verš: „Kresťania, stále na to pamätajme, bratmi sme, veď chlieb jeden prijímame, z kalicha všetci jedného pijeme, ľudom Božím sme!“

Pieseň č. 300 Pane, Ty si nám nehodným (melódia: Sláva buď Tebe, Bože náš, text: Tranovského kancionál 373, autor: M. G. Neumann). Asi najčastejšie používaná pieseň k Večeri Pánovej. Šiesty verš hovorí o láske k blížnym. Aj to spôsobuje prijatie Krista: „Kriste, chcem do srdca svojho natrvalo Ťa prijať, účastníkov stola Tvojho, všetkých blížnych milovať. Nuž sprevádzaj všetkým nás, kým posledný príde čas, a potom nech vidíme, čomu tu srdcom veríme.“

Pieseň č. 301 Pripravuj sa, duša (melódia: J. Crüger, 1649, text: Tranovský kancionál, autor: J. Franck). Nazvala by som ju top“ piesňou k Večeri Pánovej. Obsahuje všetko základné, čo je potrebné vedieť o Večeri Pánovej: teda od pokánie, zanechania hriešneho konania, očakávania niečoho zvláštneho v daroch Večere Pánovej cez poukaz na nepominuteľnosť týchto darov pre všetkých ľudí a uchopenie týchto veci vierou až po prosbu o nový život od Pána Ježiša. Je tu poukaz na to, že Telo a Krv Kristova sú základom spasenia a pokoja človeka, ako aj Kristova láska, ktorá uzdraví srdce, ako aj prosba, aby sám Pán pripravil človeka byť hodným nebeského stola. No je tam aj pokaz na to, aby človek vždy, keď bude prijímať dary Večere Pánovej, mal vtedy na mysli Kristovu obeť.

Záver je prosbou. aby nám Pán dal vo večnosti žiť s Ním v radosti : „Ježiši, chlieb z neba pravý, Tvoja láska ma uzdraví, uspôsob ma za hodného stola Tvojho nebeského, nech vždy, keď pri ňom prijímam, Tvoju obeť na mysli mám; potom večne na výsosti daj mi žiť s Tebou v radosti.“

Pieseň č. 302 Tu je ticho (melódia: C. F. Schalk, text: J. Vajda). Pieseň opisuje základ toho, čo môže veriaci očakávať od Večere Pánovej. Pieseň má iba jeden verš: „Tu je ticho od Boha, vystri k Nemu ruky prázdne, kľakni, duša úbohá, tu ťa Otec k sebe vinie, tu je milosť, tu je moc, tu je čaša preplnená, je tu Telo, je tu Krv, tu je chvíľa odpustenia, tu je svadba, je tu spev, tu sa zachvej, srdce šťastné, tu ťa Otec požehnáva, tu sa ti Syn zjavuje, tu je pomoc Ducha. Je tu Boh.“

Pieseň č. 303 Túžba moja, Ježiši (melódia: Veseľte sa, veriaci, text: Tranovský kancionál 378, G. Neumann). 1. verš: „Túžba moja, Ježiši, až tak ma miluješ, že mi svoj dar najväčší, krv, telo daruješ! Preto sa raduje duch môj, ó, Pane, z toho, že som hosť stola Tvojho, verný Priateľ duše!“

2. verš: „Obeť za hriechy naše telo, krv prijímam a v úzkosti najväčšej posilu v Tebe mám…“

 Pieseň č. 304 Za Tvoju lásku (melódia: Kto len na Boha sa spolieha, text: Zpěvník evangelický 403). Je to posledná pieseň určená k Večeri Pánovej v Evanjelickom spevníku.

Tak ako pieseň č. 298, aj č. 304 je ďakovnou piesňou. V druhom verši nachádzame aj takúto prosbu: „Pomáhaj mi nad zlom víťaziť, verne plniť povinnosti, nauč ma pred hriechom sa chrániť, podaj mi ruku v ťažkosti. Tvoj kríž, Tvoje umučenie i v smrti dá potešenie.“

 V našom Evanjelickom spevníku nachádzame aj piesne, ktoré nie sú určené k sláveniu Večere Pánovej, ale Večera Pánova sa v nich spomína ako sviatosť. Sú to tieto piesne:

 Pieseň č. 24 Rosu dajte, ó, nebesá!

Je to prvá pieseň v Evanjelickom spevníku, v ktorej sa spomínajú sviatosti: „Svoje slovo a sviatosti čisté medzi nami chráň! Buď nám zdrojom pravej radosti, v našich srdciach zbuduj svoj si chrám!“

Pieseň č. 68 Aj tohoto roku

Pieseň je určená k Novému roku. V prosbe v treťom verši čítame: „Nadto chlebom Slova nasycuj vždy znova naše duše sám, velebné sviatosti zachovaj v celosti na spasenie nám.“

Pieseň č. 157  ̶  pieseň Kyrie s názvom Zmiluj sa, Bože Vo štvrtom verši spievame: „To slovo plné milosti i prevelebné sviatosti v čistote nám zachovaj, v cirkvi k spáse všetkým dávaj.“

Pieseň č. 173 Duch Svätý na učeníkov

Pieseň poukazuje na to, že Pán prebýva v slove a vo sviatostiach medzi kresťanmi.

Vo štvrtom verši spievame: „V sviatostiach a slove, Pane, medzi nami prebývaj, nech pri Tebe zotrváme, Ty nás v tom podopieraj; v cirkvi si nás zhromažďuj, večnou slávou obdaruj.“

Pieseň č. 261 Cirkev je chrám Najvyššieho

Pieseň Juraja Tranovského, v ktorej hovorí, ako sa spozná pravá cirkev. V druhom verši o sviatostiach, kde zaraďujeme aj Večeru Pánovu, hovorí: „Podľa toho cirkev pravá pozná sa neomylne, keď pri Kristu zotrváva a drží sa Ho silne, keď slovo a sviatosti dľa rozkazu svojho Pána zachováva v celosti; že jej Hlavou je, vyznáva.“ Podobná zmienka o sviatostiach je aj v nasledujúcej piesni.

 Pieseň č. 269 Kriste, svoju si na skale

V piesni autor prosí Pána Ježiša Krista, aby v cirkvi zachoval i potomkom svoje slovo a sviatosti, ako čítame v treťom verši: „Pane, cirkev udržiavaj v jednote a svornosti, i potomkom zachovávaj svoje slovo, sviatosti; nech na Tebe v každom boji sťa uholnom kameni cirkev svätá pevne stojí; z Teba pravda pramení.“

Pieseň č. 406 Sviatočný deň

Pieseň je v Evanjelickom spevníku zaradená do časti piesní po jedení. Nakoľko prvý verš hovorí o návšteve chrámu, druhý verš, dá sa predpokladať, sa vzťahuje (môže sa) aj na prislúženie Večere Pánovej v priestore chrámu: „Otče, vzácna milosť Tvoja znova mi stôl prikryla, darmi pokrmu, nápoja hojne nás nasýtila; za tie Tvoje dary, každý Ťa ctí, chváli, spevom vzdávame Ti vďaku za dobrotu mnohorakú.“

Pieseň č. 553 Štedrý Darca

1. verš: „… hoc sme hriešni, nehodní, odpúšťaš nám deň po dni; slovom, chlebom ľud svoj sýtiš, so všetkými spolucítiš.“ Aj keď tu nie je priamo spomenutá Večera Pánova, dá sa tu myslieť aj na chlieb stola Pánovho. No skôr tu ide o pozemský chlieb.

 Pieseň č. 579 Chválime, Ťa, Bože

Pieseň pri posviacke chrámu. Zaznieva prosba o zachovanie slova a sviatostí. 3. verš: „Slovo a sviatosti, ó, Pane, zachovaj nám v úprimnej vážnosti; ochraňuj tento náš chrám, žehnaj našim krokom, keď sem prichádzame, buď s nami aj potom, keď sa rozídeme.“

 Pieseň č. 581 Plesajme radostne, kresťania

Pieseň pri príležitosti posviacky, kde pri prosbe, aby Pán Boh požehnal k službe budovu a v nej modlitby, zvesť slova a sviatostí zaznieva aj vďaka. 3. verš: „Dnes Ti, ó, Bože náš, ďakujeme úprimne za príbytok milý a s dôverou prosíme: Požehnaj hojne v ňom spásonosnej zvesti, sviatosti zachovaj, Darca náš nebeský!“

Pieseň č. 587 Ó, skloň sa z nebies

Je to pieseň určená k slávnosti konfirmácie. Večera Pánova je tu menovaná ako velebná sviatosť: „Dnes ony mienia potvrdiť svoj krstný sľub a pristúpiť s dôverou plní radosti k stolu velebnej sviatosti.“

Pieseň č. 603 Spasiteľu, Kriste (n a nápev Už vidím s plesaním)

V poslednom, šiestom verši autor poukazuje na to, čo je potrebné očakávať pri požívaní darov Kristovho stola. Jedenie chleba a pitie vína pri Večeri Pánovej v nás obživuje nádej, že Pán nám dá spasenie: „Svojim stolovníkom, hodným hodovníkom, žehnaj, Pane náš! Chlieb i nápoj živý nádej v nás obživí, že spasenie dáš!“

Pieseň č. 604  Vezmi chlieb

Pieseň nás vyzýva k prijímaniu darov Večere Pánovej. Zaznievajú tú pozývajúce slová: „… pristúp, hladná duša, … pristúp, smädná duša, … pristúp, zbožná duša…“ A za každou z výziev nasledujú slová, prečo mala duša pristupovať: „milosť Božia je prítomná“, a preto „pokľakni na kolená“. V tejto výzve môžeme vidieť aj výzvu pre seba: Kto si hladný, smädný po živote,  príď k Večeri, čo ti ponúka Pán Ježiš Kristus. Milosť Božia je prítomná tu a teraz, a preto v bázni a poslušnosti pokľakni na kolená, prijmi chlieb a kalich, čo požehnal Ježiš Kristus, ako v úvode piesne čítame: „Vezmi chlieb, čo požehnal Kristus Pán“ a v druhom verši: „Kalich máš, čo požehnal Kristus Pán…“ Pieseň volá aj k prejaveniu vďačnosti za prijaté dary: „Poďakuj za to, čo dal Kristus Pán…“

Ohľadne preliatej krvi Pána Ježiša Krista (napr. ES č. 487) sa v Evanjelickom spevníku zaiste nachádzajú aj ďalšie piesne, ktoré hovoria o Kristovej krvi – obeti za nás, ale tie piesne nevyzývajú k prijímaniu Večere Pánovej, preto neboli zaradené do tohto zoznamu piesni.

Pri spievaní a čítaní nech nám texty piesní k Večeri Pánovej slúžia na spasenie a nech v slove Božom pretavenom do piesní máme aj v týchto časom večnú útechu.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com