Reforma ECAV podľa Renáty Vinczeovej, 2. diel

V prvej časti nášho komentára k rozhovoru s Renátou Vinczeovou sme sa zamerali na nevhodne zvolený názov článku o tom, že „peniaze sú druhoradé“ v kontexte k minulej, ale aj k aktuálnej situácii v ECAV. Zaoberali sme sa aj tým, čím je ECAV naozaj výnimočná vo vzťahu k ženám, kde sme konštatovali, že to určite nie je ekonomická, ale jednoznačne duchovná oblasť. A tiež sme spomenuli to, ako nevhodne sa súčasné vedenie ECAV správa k nielen k ženám, ale k duchovným všeobecne…

Kto mi je najbližší

Druhý diel začneme tým, kto je Renáte Vinczeovej z doterajších generálnych dozorcov najbližší. Ak stojíte, tak si radšej sadnite. Je to totiž Ján Brozman. Uvádza, že je to preto, lebo s ním reálne spolupracovala, resp. preto, že s ním má osobnú skúsenosť.

Toto je nepochybne pre mnohých evanjelikov šok a zlá predtucha do budúcnosti zároveň. Novej generálnej dozorkyni je blízky Ján Brozman možno aj preto, lebo sa podobne ako ona dostal do funkcie s „pomocou“ kandidačnej porady, ktorá predtým vyradila nezávislých protikandidátov. Lenže to zrejme nie je všetko. Takýto „vzor“ je tiež veľmi rizikový z pohľadu, aké ciele a aké spôsoby mieni vo svojej službe Renáta Vinczeová používať či nasledovať. Ján Brozman sa totiž okrem spomínaných nedemokratických volieb zviditeľnil aj tým, že aktívne v zboroch a na úradoch intrigoval proti Asociácii slobodných zborov a tiež

  • nezvládol vedenie Valného zhromaždenia Tranoscia, a. s., a to aj napriek tomu, že si tam zavolal dvoch právnych poradcov. Voľby na danom VZ boli súdom vyhlásené za neplatné a museli sa opakovať…
  • ako člen predsedníctva ECAV (spolu)nominoval za konateľa Reformaty Branislava Rybnikára, ktorý právne dôsledky vo veci uznesenia Synody nesmeroval na konateľov Reformaty v období, ktoré kontroloval daňový úrad (V. Daniš a J. Mlynár), ale na Štefana Sabola, ktorý tieto zlyhania a porušenia zákonov musel riešiť. Branislav Rybnikár znovu zamestnal v Reformate (svojho priateľa) Vladimíra Daniša, ktorého meno sa spája s veľkými kauzami pri správe majetku ECAV a ktorý bol dokonca v danom čase s Reformatou vo dvoch súdnych sporoch. V období pôsobenia B. Rybnikára (rok 2020) sa objavuje aj sporná nájomná zmluva, ktorú Ivan Eľko i napriek tomu, že nemá jej originál, vehementne používa na klamanie synodálov. A v neposlednom rade tento konateľ (dá sa predpokladať, že v spolupráci s predsedníctvom ECAV) „pustil k vode“ veľmi dôležitý súdny spor o vydanie elektronickej formy účtovníctva od Jany Danišovej…
  • bez vedomia a súhlasu zodpovedných cirkevných orgánov spolu s Ivanom Eľkom podpísal súhlas s čiastočným zatienením cirkevnej budovy potenciálnemu investorovi, čo je hrubý precedens, ktorý v podaní predsedníctva ECAV snáď nemá ani obdobu (vzhľadom k hodnote budovy a veľkosti investície), a to nielen z ekonomického, ale aj morálneho hľadiska!
  • bol na kontrole v Evanjelickej diakonii, ktorá vlastne žiadnou reálnou kontrolou nebola. Či to bola neprofesionalita Jána Brozmana, alebo jeho osobné zlyhanie, nevieme, avšak – ako sa zakrátko ukázalo – výrok, že v ED je všetko v poriadku, bol pravým opakom reality. V nasledujúcich mesiacoch sa ako uragán cez Evanjelickú diakoniu prehnal škandál, ktorý vyústil do personálnych zmien nielen na funkcii riaditeľa, ale celej správnej rady!
  • sa vzdal funkcie generálneho dozorcu bez uvedenia dôvodu – veď načo by evanjelickej verejnosti niečo vysvetľoval…

V prvej časti článku sme písali o tom, že výrok novej generálnej dozorkyne o tom, že „peniaze sú druhoradé“, je v kontexte nevyriešených majetkových káuz a požadovania povinných príspevkov z cirkevných zborov zvolený nevhodne. A rovnako nevhodný je i jej výrok o tom, aký blízky je jej Ján Brozman. Evanjelickú verejnosť totiž nezaujímajú osobné vzťahy Renáty Vinczeovej, ale jej názor na to, ako má služba generálneho dozorcu vyzerať! A uviesť v tomto smere za svoju najbližšiu osobu Jána Brozmana znova nie je nič iné ako provokovanie a dráždenie evanjelickej verejnosti!!!

Vedenie účtovníctva ECAV

Jednou z tém, ktorú nová generálna dozorkyňa aktuálne rieši, je problém s obsadením miesta účtovníka ECAV. Ona vidí problém v tom, že to účtovníctvo je vraj „špecifické“ až „hybridné“. To je vraj dôvod, prečo ľudia, ktorí to zobrali, odchádzajú, resp. tí, ktorí sa o túto prácu pôvodne uchádzali, tento záujem stratili. Problémom je vraj aj platové ohodnotenie, hoci podľa toho, aké platy dostávajú niektorí ľudia na GBÚ, by to problém byť nemusel.

Vyššie uvedené vyjadrenia o „špecifickej a hybridnej“ práci sú však skôr výhovorkou ako realitou. Aj keď tento typ účtovníctva naozaj nie je upravený žiadnou vyhláškou, je určite upravený samostatným opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky. S tým súvisí aj logická otázka, prečo do roku 2018 problém s vedením účtovníctva nebol a teraz je? Je to manažérske zlyhanie súčasného vedenia alebo celkovo zlý imidž evanjelickej cirkvi (horší ako priemer tejto spoločnosti), ktorý je výsledkom netransparentného, neefektívneho a v niektorých prípadoch až nezákonného podnikania?!

Otázka teda stojí tak, kde je naozaj problém. Je to podniková (v tomto prípade cirkevná) kultúra, ktorú tvorí predsedníctvo ECAV a riaditeľ GBÚ? Alebo je to v normálnej spoločnosti neštandardný, vysoko alibistický a odmietavý postoj k objasneniu majetkových káuz? Môže to byť aj netransparentný a kabinetný spôsob hospodárenia, kde sa otvorene nehovorí o situácii takej, aká je, ale zverejňujú sa len tie dáta, ktoré podporujú tie zámery, ktoré chce vedenie ECAV – často na úkor cirkevných zborov – presadiť?

Na tomto príklade veľmi dobre vidno, že také toxické prostredie, aké v cirkvi panuje, je prekážkou nielen pre to, aby sme získali účtovníka (resp. iných pracovníkov), ale je prekážkou aj pre samotné misijné poslanie cirkvi!!!

Milé predsedníctvo ECAV, milá Renáta Vinczeová! Začnite hospodáriť štandardne, ako sa na serióznu inštitúciu a najmä  na cirkev Kristovu patrí: transparentne, odborne a efektívne! Snažte sa ísť príkladom tým cirkevným zborom, od ktorých v tejto ťažkej dobe pýtate veľké peniaze! Zrealizujte reformu ECAV, zrušte zbytočné dištriktuálne biskupské úrady a vytvorte štíhlu a efektívnu organizáciu, ktorá bude v prvom rade slúžiť práve cirkevným zborom! Vyrovnajte sa čestne s minulosťou plnou hrubých morálnych a ekonomických zlyhaní a chýb! Ale najmä v nich nepokračujte!

A potom určite zoženiete aj účtovníka, ale nielen to. Potom sa ozdraví aj prostredie v ECAV a možno nebudú potrebné platby ani do FFZ. Pretože celá cirkev ožije duchovne aj finančne!

Reštrukturalizácia (ne)bude

Veľká časť rozhovoru je venovaná fondu finančného zabezpečenia. V tejto časti sa pani generálna dozorkyňa vyjadrila, že „samotná štruktúra cirkvi či počet biskupských úradov“ pre ňu v tejto chvíli „nie je témou“. Naopak však hovorí o „zlučovaní zborov“. Podporuje teda reštrukturalizáciu zdola – z cirkevných zborov, kde sa robí skutočná misia, a odmieta, aby „tí hore“ išli príkladom v efektívnosti a nákladovosti „tým dole“ (hoci tí hore pôvodne vznikli z vôle tých dole). Na minulých zasadnutiach synody sme mohli vidieť, že je tu, naopak, zámer nejakú tú agendu z GBÚ „pustiť“ na dištrikty, zrejme preto, aby takto lepšie obhájili ich existenciu. Pani generálna dozorkyňa síce píše, že chce, aby cirkevné zbory chápali biskupský úrad ako nejaký back-office, ktorý zabezpečuje pre cirkevné zbory podporu a servis, avšak slovo back-office našťastie uvádza v jednotnom čísle, čo by teoreticky mohlo znamenať, že sa zrušenia dištriktuálnych biskupských úradov predsa len dočkáme…

Neviem alebo (ne)chcem komunikovať?

Nová generálna dozorkyňa však veľmi prekvapila svojimi unáhlenými vyjadreniami voči tým, ktorí majú iný názor. Tvrdí, že existuje „skupina cirkevných zborov, ktorá je a priori proti FFZ, čím chcú pravdepodobne vyjadriť nedôveru voči vedeniu cirkvi“ vrátane jej osoby. Ide vraj „o cirkevné zbory okolo ASloZ-u“, kde doslova uvádza, že „s touto skupinou asi nepohneme“.

Aj vy ste si všimli tú zjavnú predpojatosť, to účelové zaškatuľkovanie tých, ktorí sú na vedenie ECAV zrejme až „príliš nároční“? Je to síce viac opatrné vyjadrenie ako v minulosti, lenže v rovnakom duchu. Predtým – v roku 2019 – úplne stupídnym a bezprecedentným spôsobom sa vo svojom vyhlásení vedenie ECAV a dištriktov (vrátane Renáty Vinczeovej) snažilo spojiť Asociáciu s vyhrážkou bombovým útokom pri inštalácii vo Zvolene. Výsledkom je žaloba a súdny spor, pretože tu nové vedenie ECAV prekročilo všetky červené čiary! A ako keby toho nebolo dosť, aj na Synode ECAV 2019 sa Ivan Eľko vo vzťahu k Asociácii zahrával so slovami, že s teroristami sa nevyjednáva. Následne takto zmátožení synodáli prijali uznesenia o Asociácii bez toho, aby sa k tomuto „politickému procesu“ mohol aspoň jeden člen správnej rady Asociácie predtým vyjadriť. Zástupcovia Asociácie sa pravidelne zúčastňujú na zasadnutiach synody, avšak nikdy im nebolo umožnené prezentovať svoje názory! Takto sa vedenie ECAV správa k domácim viery!

A teraz pani generálna dozorkyňa znova píše – bez toho, aby sa za tých pár rokov s niekým vôbec porozprávala –, že zbory okolo Asociácie sú vraj „a priori proti“! Pani generálna dozorkyňa, nepočúvate alebo nechcete počuť konkrétne argumenty a požiadavky Asociácie? My predpokladáme, že ich veľmi dobre poznáte, a preto vás chceme požiadať, aby ste nám oznámili, ktoré z nich považujete za neštandardné, resp. ktoré z nich sú podľa vás v rozpore so záujmami ECAV. Lebo my sme presvedčení, že to, čo presadzujeme, je pre ECAV správne. Pretože my vidíme problém skôr v nepochopiteľnom nezáujme či v neschopnosti vedenia ECAV tieto oprávnené požiadavky vypočuť a realizovať v praxi! Preto ten „problém“ s komunikáciou!

Vážená pani Renáta Vinczeová, chceme vás požiadať, aby ste sa takýmto unáhleným vyjadreniam v budúcnosti vyhli. Aby ste viac komunikovali s cirkevnými zbormi, chápali ich situáciu, požiadavky a názory. Pretože ony tvoria cirkev, ony realizujú misijný príkaz Pána Ježiša! To ostatné je len koordinácia a podpora. A je tiež veľmi dôležité, aby ste na seba a svojich kolegov vo vedení ECAV mali minimálne také veľké nároky, aké máte na cirkevné zbory!

Pravda, ak vám na ECAV a evanjelikoch augsburského vyznania naozaj záleží… Aby sa vám podarilo vyhnúť tomu, čo si veľa evanjelikov myslí, a to, že tváre sa (z marketingového dôvodu) občas vymenia, avšak komerčná cirkevná politika ostáva stále rovnaká. Na škodu všetkých evanjelikov, na škodu ECAV, ale aj s negatívnym dopadom na misijnú úlohu cirkvi, ktorá je jej hlavným poslaním!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: ZD ECAV