4. adventná nedeľa

„Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami. Amen“
Filipským 4, 4 – 9

Milí bratia a sestry! Advent vrcholí, blížia sa sviatky Vianoc. Pre veriaceho človeka tieto sviatky prinášajú veľkú radosť z pripomenutia si vzácneho daru, ktorý Pán Boh dal svetu. Dal svojho jednorodeného Syna, nášho Pána Ježiša Krista. Pre neveriaceho človeka dni Vianoc znamenajú aspoň posolstvo pokoja, porozumenia, lásky.  Myšlienka obdarovať sa navzájom darom vedie k zamysleniu sa nad konaním vo svete, postojom k blížnym…

Očakávanie Vianoc vzbudzuje radosť, ktorá je viditeľná najmä u deti, hoci každému by prospela vianočná radosť. Pre radosť sú viaceré dôvody, avšak radosť z vianočného daru, ktorý je v podobe narodeného betlehemského dieťatka je určite najdôležitejšia. A toto je rozmer, ktorý veľa znamená pre veriaceho človeka.

Dnešná štvrtá adventná nedeľa nás vedie k radostnému očakávaniu na nášho Pána Ježiša Krista. Ak Pán Boh dá, pripomenieme si Jeho narodenie, ale zároveň je nutné zdôrazniť, že advent nás pripravuje na stretnutie s Ním, keď Pán príde vo svojej sláve na konci vekov. Príde, aby svet súdil. Veriaci človek však vie, že Pán Boh mu prináša spásu a večný život. Príchodom Kristovým nastane nový vek! Preto môžeme konštatovať, že advent nie je iba obdobím štyroch nedieľ, ale celoživotným očakávaním na príchod Pána pánov a Kráľa kráľov, ktorý nám prináša spásu a večnú radosť. A na tú večné spoločenstvo s Ním sa máme tešiť. Žiť v trvalej radosti. Tá radosť sa má vznášať nad každým detailom našich životov. Nad našimi úspechmi, ale aj nad ťažkými úsekmi, vtedy keď prežívame trápenie. Hoci cez slzy v trápení, ale predsa vidíme v diali to večné spoločenstvo s Pánom. Viera nás vedie dopredu, dodáva síl, že napokon v cieli našej životnej púte bude dobro od Pána Boha darované.

Prvá cirkev sa veľmi tešila zo svedectva o tom, že Pán príde! A očakávala Ho. Dúfali, že príde ešte za ich dní. Nevieme kedy Pán príde, ale pripravovať sa k tomu stretnutiu je potrebné.

Prvá cirkev žila v očakávaní návratu svojho Majstra a Vykupiteľa. Za ich života sa tak neudialo. Očakávanie na príchod Pánov je aktuálne i pre nás. Čo znamená očakávanie? Znamená to žiť v stálej príprave, pretože tá vzácna Návšteva má prísť. Nevieme však kedy. Máme konať svoje bežné práce, ale pritom očakávať, že Pán príde! Apoštol Pavel vyzýva kresťanov, aby sa radovali v Pánovi vždycky. A nech dobrotivosť kresťanov bude známa všetkým ľuďom. Máme žiť v myšlienke: Pán je už blízko! Tá vzácna návšteva môže prísť v každom okamihu. Keď tak sa stane, všetko položíme nabok a vyjdeme k Prichádzajúcemu.

Čas sa napĺňa, sme volaní k radostnému svedectvu o blížiacom sa Pánovi. Radosť z očakávania budeme prežívať vtedy ak sme pripravení. Preto sa pýtajme: ako je to s našou prípravou? Na sviatky Vianoc sa pripravujeme v rámci našich možností, snažíme sa, aby sme okrem bežných príprav na sviatky, vítali aj vzácny dar – betlehemské dieťatko. Je však aj naše srdce prihotovené na stretnutie s Ním, ktorý je Pánom pánov a Kráľom kráľov? Pán Boh pozná naše srdce a cez svoje slovo nám radí, aby sme mali srdcia čisté od hriechov. V tom spočíva dôkladná príprava. Nuž, čo robiť, ak si uvedomujeme svoje hriechy? Prosme o ich odpustenie! A verme, že Pán Boh je Bohom bohatým na zmilovanie sa nad tým, kto skutočne myslí vážne prosbu o odpustenie hriechov.

Tešme sa z Božej priazne k človeku. Tešme sa, že nám dáva milosť a spoločenstvo s Ním. Tešme sa, že Pán Boh sa sklonil k zemi, aby sme prišli k spáse a večnému radostnému životu v Božej blízkosti. Vianoce nám ponúkajú nádherne svedectvo o Božej láske k nám. Vážme si toho daru a radujme sa z Neho. Amen

Mgr. Radoslav Grega
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com