Prvé slovenské evanjelické gymnázium

16. septembra ubehlo 160 rokov od otvorenia prvého slovenského evanjelického gymnázia v Revúcej.

Revúca bola v 19. storočí jedným z centier slovenského národného a kultúrneho života. Jedným zo znakov reformácie a národného obrodenia bolo zavádzanie národného jazyka do bohoslužobného života a školskej výučby. Reformácia hlásala potrebu vzdelania pre všetkých bez rozdielu. Ľudové vzdelávanie sa u evanjelikov odzrkadľovalo v zakladaní a udržiavaní škôl. Jednou zo zásad Lutherovej reformácie bolo zakladanie škôl pri každej fare.

„cirkev udržuje školu, škola cirkev“

Ochotného darcu miluje Boh

Gymnázium bolo slávnostne otvorené na službách Božích v evanjelickom a. v. chráme Božom v Revúcej. Jeho otvorením vyvrcholili snahy slovenských národovcov pôsobiacich v oblastiach Gemera a Malohontu. Škola bola financovaná len z darov a zbierok, bez podpory vtedajšej monarchie. Pri otvorení gymnázia boli v školskom roku 1862/1863 zriadené dve triedy, ktoré navštevovalo 42 študentov. Dobré meno školy ilustroval každoročný nárast počtu študentov nielen z Uhorska, ale aj Čiech. Veľký záujem o štúdium na evanjelickom gymnáziu vyvrcholil postavením vlastných priestorov. Nová budova bola postavená v 1871 -1873 zo zbierok a darov podporovateľov.

Správa

Medzi jeho zakladateľov a podporovateľov patrili najmä evanjelický kňazi, učitelia, ktorí sa aktívne zapájali do politického,  kultúrneho a národného života.  Medzi nich patrili napríklad: Štefan Marko Daxner, Samuel Reuss, August Horislav Škultéty,   Augustín Šulek, Pavol Dobšinský, … Gymnázium spravoval „Patronátsky konvent“, ktorého členmi boli jeho zakladatelia a podporovatelia.

„Cieľom slovenského evanjelického Gymnázia Veľkorevúckeho je prostredkom vyučovacej reči slovenskej vychovávať v duchu evanjelického augšburského vierovyznania vzdelancov, ktorí by na dedičskej roli cirkevnej a národnej, ako spôsobní, ochotní a verní delníci vystúpili.“
Úvod štatútu (Ústrojnosť) gymnázia

Zatvorenie

V druhej polovici 19. storočia sa v Uhorsku vyhrotilo prenasledovanie a pomaďarčovanie školstva. Bolo potlačené úsilie národných, politických aj kultúrnych buditeľov. Po dvanásti rokoch fungovania gymnázia bolo 20. augusta 1874 zatvorené. Počas tohto obdobia študovalo na gymnáziu 566 študentov, medzi ktorými bolo veľa významných osobností slovenského kultúrneho, politického a národného života.

„Revúcke evanjelické gymnázium je právom nositeľom národnej hrdosti Slovákov: prispelo k vytvoreniu úctyhodnej slovenskej stredoškolskej tradície, ktorá vytvorila základné atribúty novodobých školských a pedagogických, osobitne evanjelicko-kresťanských dejín Slovenska.“
Miloš Kovačka

Ivan Debnár

foto: wikimedia.org, David Raška