Nový školský rok

Dnes sa opäť otvárajú brány škôl a my vstupujeme s Božou pomocou, po prázdninách do nového školského roka 2023/24. Aký bude nevieme. Je to pred nami skryté, no dúfame, že naše deti sa v školách, za nový školský rok nadobudnú o čosi viac vedomostí a zručností, ktoré budú v budúcnosti potrebovať. To je ta primárna funkcia školy. Odovzdávať poznatky, fakty, informácie z rôznych oblastí ľudského poznania, ktoré naše deti budú potrebovať pre ďalší život.

No škola nemá len vzdelávať, ale aj vychovávať. A tu v mnohých ohľadoch počujeme, ako sú dnešné deti a mládež drzé a nevychované. Nevážia si učiteľov, vychovávateľov , rodičov. Neuznávajú žiadne autority. Prečo je to tak? Myslím si, že je to preto, lebo sa celkovo v spoločnosti, ale aj cirkvi vytráca úcta i „bázeň pred Hospodinom“, tak ako čítame v Biblii.

Slovo úcta je nám možno viac zrozumiteľné, ako to biblické slovo „bázeň“, ktoré sa už v bežnej hovorovej reči skoro vôbec nepoužíva. Pár slov na vysvetlenie: Mať „bázeň pred Hospodinom“ znamená, že mám pred Ním rešpekt, že beriem jeho Slovo vážne, že On je mojím zvrchovaným Pánom, ktorý má nárok na môj život, že Jeho prikázania sú pre mňa „normou normans“, ktoré mi dal, ako tie najlepšie pravidlá pre časný život, aby som ho prežil zmysluplne a požehnane. Ale zároveň je aj mojím milujúcim Otcom, ktorý pre mňa chce len to najlepšie a preukázal to vo svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Ak mám „bázeň pred Hospodinom“ poslúcham Ho a dávam sa Ním, jeho Slovom viesť, tak ako to čítame aj v knihe Prísloví:

„ Ak múdry poslúcha rozmnoží si vedomosti, rozumný získa umenie dať sa viesť. Bázeň pred Hospodinom je počiatkom poznania… (Pr.1,5.7a)

Vyznajme spolu slovami piesne z nášho evanjelického spevníka:

Za ruku veď ma Pane, Ty sám ma veď,
Len s Tebou neprestajne , nech kráčam vpred.
Bez teba neviem ďalej, kadiaľ ísť mám,
Ty zostaň pri mne stále a veď ma sám. (ES č. 484, 1)

Dajme sa teda aj v tomto novom školskom roku 2023/24 , milí učitelia, vychovávatelia, žiaci a študenti, viesť tým najlepším učiteľom a pedagógom, Pánom Ježišom Kristom, ktorý o sebe povedal, „Ja som cesta i pravda i život“ (J 14,6). Získame nie len veľa poznatkov a vedomostí, ale budeme múdrymi a vychovanými, približujúc sa k Božiemu obrazu v každom ohľade. Ak tak neurobíme staneme sa bláznami o ktorých pisateľ knihy Prísloví hovorí, že „pohŕdajú múdrosťou a bázňou“. (Pr 1,7b)

Milí žiaci, študenti, milí pedagógovia veríme, že túžba byť múdry a dobrý človek Vám bude inšpiráciou k dosahovaniu úspešných cieľov, ktoré ste si vytýčili.

Do nového školského roka Vám prajeme hojnosť Božieho požehnania, vzájomného pochopenia a pomoci. Pán Boh nech je s vami.

Mgr. Peter Soták
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com