Prvé informácie zo Synody ECAV na Slovensku

V piatok 24. júna 2022 zasadala svojím prvým dňom Synoda ECAV na Slovensku. Napriek tomu, že evanjelická verejnosť do poslednej chvíle mala problém zistiť, kedy a kde sa zasadnutie koná, boli sme tam a prinášame aspoň prvé informácie z rokovania.

Počas prvého dňa rokovania boli predložené správy predsedníctva ECAV, generálneho presbyterstva, výborov ECAV a konali sa voľby do orgánov ECAV.

Ako už tradične, aj tentoraz sme počuli úplne „uletené“ vyjadrenia. Jedným z nich určite bolo vyhlásenie bývalého biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola, ktorý vyhlásil, že máme medzi sebou špiónov. Zrejme vôbec nevadí, že verejnosť nie je informovaná ani o dianí, ani o plánovaných aktivitách v cirkvi, ani o konaní synody,a ak niekto z evanjelickej verejnosti na synodu predsa len príde, tak ho dokonca označia za špióna! Iba pripomíname, že to bol (okrem iných) práve Slavomír Sabol, ktorý v rámci zneužitia pastierskeho listu v januári 2019 strašil rozdelením evanjelickej cirkvi; aj na tomto jeho vyjadrení vidno, že tie línie rozdelenia cirkvi dlhodobo buduje práve on – spolu so súčasným vedením ECAV! Ako ináč si totiž máme toto jeho vyjadrenie vysvetliť? Okrem nezmyselného delenia evanjelikov na dve skupiny (naši a tí druhí) nás napadá ešte jeden možný výklad, a to: „nedotýkajte sa vysokého vedenia…“. Jedno delenie horšie ako druhé. A to počúvame od bývalého biskupa, ktorý zodpovedal a ako synodál aj teraz zodpovedá za jednotu cirkvi!

Zabudol, že zasadnutia synody sú verejné? Nemajú byť evanjelici informovaní o tom, čo sa na synode deje? Alebo snáď na synode prijímajú niečo, čo nevedia vysvetliť, alebo nebodaj za čo sa hanbia? Nie je náhodou aj Slavomír Sabol voleným zástupcom evanjelikov? Problém súčasného vedenia ECAV s informovaním a transparentnosťou má zjavne veľmi hlboké korene.

Viac svetla v prípade káuz ECAV nečakajte

Na synode sa riešil aj problém s budovou na Svoradovej 1, a to nielen do minulosti, čo sa spája s nevýhodnou nájomnou zmluvou, aj so zanedbanou inflačnou doložkou. Novému vedeniu ECAV sa už podarilo vyrobiť novú, veľmi závažnú kauzu, kvôli ktorej môže cirkev prísť až o 1 milión eur. V blízkosti budovy na Svoradovej 1 totiž investor zastúpený spoločnosťou Svoradova, a. s., plánuje stavbu nového veľkého objektu (bytový dom). Z pohľadu ECAV je tento problém spojený s tzv. svetlotechnickým posudkom a so súhlasným, úradne overeným súhlasným stanoviskom vtedajšieho predsedníctva ECAV (Eľko, Brozman) s čiastočným zatienením našej cirkevnej budovy. Nás, samozrejme, zaujíma, ako k tomu došlo a čo to pre ECAV znamená. Uvedené potvrdenie bolo totiž vystavené bez prerokovania a súhlasu príslušných cirkevných grémií, a dokonca tento dokument nebol založený ani v registratúre ECAV, ani v registratúre Reformaty. Ivan Eľko sa k danej téme vyjadroval veľmi alibisticky až pochybne, a dokonca odmietol odpovedať na otázku, či bol osobne tento dokument úradne potvrdiť na Obecnom úrade v Drienovskej Novej Vsi!

Lenže svetlotechnické posudky vypracované novým vedením Reformaty hovoria niečo úplne iné, a to, že budova ECAV bude výstavbou nového objektu znehodnotená podstatne viac. Ak bude nové vedenie Reformaty dôsledne zastupovať záujmy ECAV a nebude súhlasiť s pokračovaním prác, tak hrozí, že investor vyfakturuje cirkvi vyššie uvedené náklady, ktoré od kladného stanoviska predchádzajúceho vedenia ECAV (Eľko, Brozman) v tomto projekte doteraz preinvestoval!!!

V tejto súvislosti sme sa dostali k ďalšiemu, taktiež veľmi „uletenému“ citátu – tentoraz v podaní biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa. Ten v snahe obhájiť tento podozrivý a nezodpovedný postup predsedníctva ECAV, a to najmä Ivan Eľka, sa vyjadril v tom zmysle, že cirkev nestojí na Svoradovej 1 ani na Svoradovej 3 (ani na Beckovskej Vieske), ale na Pánovi Ježišovi Kristovi!!!

Tento výrok veľmi pripomína školáka, ktorý po tom, ako v škole dostal päťku, sa vyjadril: „Dostal som päťku, no a čo? Čo je to oproti nekonečnosti vesmíru?! Áno, cirkev stojí na Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je Hlavou cirkvi, ktorý je Cesta, Pravda aj Život! A náš život sa má každý deň pod vedením Ducha Svätého viac a viac podobať životu Pána Ježiša Krista. No Pán Ježiš nás neučí nezodpovednosti, neprofesionalite a nikdy nás nebude navádzať na rôzne špekulatívne transakcie! Naopak, Pán Ježiš náš učí, ako milovať svoju cirkev, ako sa o ňu starať, a to ako po duchovnej, tak aj po materiálnej stránke!

„… ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvätil, očistiac ju kúpeľom vody skrze slovo, a postavil si cirkev slávnu, bez po škvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony.“
Ef 5, 25 – 27

 

Z tohto pohľadu vo vzťahu k ECAV musíme hodnotiť správanie Ivana Eľka (a Jána Brozmana), ako aj vyjadrenie Jána Hroboňa ako hrubo nezodpovedné. Tu o sláve, očistení a posvätení cirkvi nemôže byť ani reči! Ak by sme takýto spôsob ospravedlňovania hrubých nedostatkov a zlyhaní pri správe cirkevného majetku použili aj v iných prípadoch (a iných osobách, ako je Ivan Eľko), tak sa cirkev zdiskredituje a zbankrotuje za pár mesiacov! Ešteže peniaze zo štátu a zborov plynú bez ohľadu na to, ako cirkev nezodpovedne hospodári a ako alibisticky sa správa k vlastným zlyhaniam!

„„Tak aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. Ale povie niekto: Ty máš vieru a ja mám skutky! Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru.“
Jk 2, 17 – 18

 

Žalovať budeme (možno) všetkých, a možno nikoho!

S týmto všeobjímajúcim a nezodpovedným prístupom ostro kontrastuje ďalšie prijaté uznesenie: „Synoda ECAV poveruje predsedníctvo ECAV, konajúce ako jediný spoločník spoločnosti Reformata, s. r. o., podať žalobu na všetkých bývalých konateľov (Daniš, Mlynár, Valovičová, Sabol) za spôsobenú škodu spoločnosti tam, kde na základe právneho stanoviska bude reálna šanca na úspech v spore.”

Toto uznesenie, hoci navonok sa snaží vyzerať „štandardne“, je absurdné z viacerých dôvodov:

  • Konaním je poverené predsedníctvo ECAV, kde ak nebudeme brať do úvahy zastupujúcu dozorkyňu Vinczeovú, tak je to práve Ivan Eľko, ktorý zlyhal vo vyššie uvedenom prípade na Svoradovej, ktorý zniekade vytiahol a dva roky zavádzal verejnosť pochybnou nájomnou zmluvou (ktorá skončila na prokuratúre), ktorý na súde drzo vyhlásil, že Reformata žiadnu pokutu vo výške 70 000 eur nezaplatila, a ktorý bývalých konateľov do roku 2014 (Daniš, Mlynár) doteraz intenzívne obhajoval…
  • Zoznam potenciálne stíhaných osôb sa rozširuje o D. Valovičovú a Š. Sabola, ktorí majetkové kauzy, problémové účtovníctvo, nedodané elektronické účtovníctvo a daňové podvody identifikovali a museli riešiť! A to často aj napriek nezáujmu či obštrukciám niektorých členov cirkevných grémií, ktorí boli za tento vývoj spoluzodpovední, keďže tieto funkcie zastávali ešte pred rokom 2014!
  • Zapojenie D. Valovičovej a Š. Sabola do zoznamu potenciálne stíhaných osôb nie je podľa nášho názoru nič iné ako snaha na verejnosti zdiskreditovať a osobne zastrašiť tých, ktorí na problémy poukázali!
  • Je zaujímavé, že v zozname bývalých konateľov chýba Branislav Rybnikár, ktorý by mal čo zdôvodňovať v kauze predraženej opravy bytov či podivne (ne)odovzdaného účtovníctva. B. Rybnikár počas svojho pôsobenia drzo ignoroval aj uznesenie synody, keď vymáhanie pokuty zaplatenej daňovému úradu nenasmeroval na Vladimíra Daniša a Jaroslava Mlynára, ale, naopak, na Štefana Sabola, ktorý tieto problémy musel riešiť!!!
  • Celé uznesenie prijaté na Synode 2022 má jeden veľmi pochybný a z nášho pohľadu čisto subjektívny prvok, ktorým je „právna analýza reálnej šance na úspech“ – čo nepochybne našim „kúzelníkom“ vo vedení ECAV umožní variovať, čo podám, čo nie, na koho áno, na koho nie…

Takže žiaden posun, pričom vágne a zneužiteľné formulácie pravdepodobne ani k žiadnemu výsledku viesť nebudú. Ide o klasické rozkladanie viny, čo s hľadaním pravdy, spravodlivosti a so snahou o nápravu nemá nič spoločné. Od identifikácie majetkových káuz, daňovej kontroly či zverejnenia správy synodálnej komisie o Reformate už prešli minimálne štyri roky – a toto je „výsledok“.

Náprava pomerov v našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku je ešte veľmi ďaleko!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

foto: ECAV.sk