2. nedeľa po Veľkej noci

„Mojžiš hovoril Hospodinu: Nech Hospodin Boh duchov celého ľudstva ustanoví nad zborom muža, ktorý by vychádzal pred ním, ktorý by ho viedol do boja a ktorý by viedol domov. Nech zbor Hospodinov nie je ako ovce, ktoré nemajú pastiera. Amen“
4M 27, 15 – 17

Čas veľkonočných sviatkov je za nami, ale ich posolstvo zostáva. Celá príroda dostáva  spolu s nami novú silu a impulz života. Začína sa nový život. Je to čas čo nesie zo sebou citlivosť a vnímavosť. Do tohto obdobia spadá aj dnešný deň. Uprostred tohto jarného obdobia nie je zriedkavý obraz pastiera, ktorý pasie ovečky v údolí zelenej pastvy. Pravda tento obraz v našich očiach dnes nie je taký vzácny a vážený ako na ďalekom východe, najmä za časov prorokov a dní telesnej prítomnosti Pána Ježiša Krista na tejto zemi. Kedysi pastierske povolanie patrilo medzi výsostné práva. Stará zmluva prorokov a patriarchov prirovnáva k pastierom. V Novej Zmluve tento známy prívlastok je venovaný Pánovi Ježišovi Kristovi a Jeho učeníkom. On sa sám označil za dobrého Pastiera.

Predstavme si ovečku, ktorá sa stratila, ale ktosi ju hľadá. Pastier a vlk. Prvý s jedinou myšlienkou zachrániť ju, dostať ju domov do bezpečia a hojnosti. Druhý ju chce zožrať. My sme v podobnej situácií.  Pán Ježiš nás hľadá, aby nás zachránil pred diablom. Prvý hľadá, aby spasil, daroval istotu na zemi, večný život v nebesiach. Druhý obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Kto si to uvedomuje volá z celej sily k Bohu. Je príznačné, že ovca rozozná na poli rastliny dobré a jedovaté. Posledných sa nedotýka. Len človek, ktorý sa chváli rozumom, často nevie rozoznať, čo  je dobré a čo zlé. A i keď vie, vo svojej nepokornej pýche dopúšťa sa toho, čo škodí.

V Ježišovi Kristovi prišiel Hospodin Pastier za svojimi ovcami, aby ich rozptýlené po ich cestách blúdiace hľadal, nachádzal a vracal tam odkiaľ sa boli stratili.

V prečítaných slovách sa dozvedáme, že Mojžiš chcel, aby ho v pozícií vodcu Izraela vystriedal zbožný muž. Nechcel, aby bol Boží ľud, ako ovce, ktoré nemajú pastiera. V 15. – 17. verši Hospodin povedal Mojžišovi, aby ustanovil Jozuu  za nového vodcu Izraela. Jozua bol Mojžišovým sluhom štyridsať rokov odkedy vyšli  z Egypta. Jeho roky poznania boli dlhé, no on bol trpezlivý. Nikdy sa neusiloval si nárokovať  na Mojžišovu pozíciu ako vodcu ako to robil  Áron a iní. Dokázal sa ako muž viery a je tiež opísaný ako muž v ktorom je Duch (18. verš). Bol plný ducha múdrosti, lebo Mojžiš zložil svoje ruky na neho a poslúchali ho synovia Izraelskí a činili tak, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. (5M 34, 9)

Všetka  praktická príprava v tom najlepšom cirkevnom zbore ani štúdium teológie nie sú na nič, ak muž nie je plný Ducha Svätého a jeho múdrosti. My sa máme za to vždy v modlitbách prihovárať, aby mal Pán Boh potešenie vzbudiť mužov, v ktorých je Duch Svätý, aby viedli Jeho ľud v týchto zúfalých a zmätených časoch. Aj keď všetci skutočný kresťania majú Ducha Svätého, je zrejmé, že Božia ruka je na niektorých z nich zvláštnym spôsobom položená. Štefan prvý kresťanský mučeník, bol taký človek. Nesmieme zabúdať na to, že sme nabádaní k tomu, aby sme boli plnení Duchom Svätým. Toto však nie je možné, ak ho zarmucujeme hriechom vo svojich životoch.

Pán Boh povedal Mojžišovi, že mu nedovolí vojsť do zasľúbenej zeme, pretože neposlúchol Jeho príkaz a neposvätil Jeho meno v  Meríbe. Mojžišovi bolo dovolené zasľúbenú zem vidieť. Hospodin mu povedal, aby vyšiel na vrch Nebo , odkiaľ uvidí zasľúbenú zem. Bolo skoro výsadou ľudu Izraelského, že sa týmto zasľúbeným dedičstvom a pastierom potešovali. Kristus, dobrý Pastier, prišiel aj pre pohanov. Aj im patrí jeho milosť a dobrodenie. Tí všetci, ako Židia tak pohania, ktorých on do ovčinca povoláva, sú v Jeho ruke skrytí tak, že na veky nezahynú a nikto ich  z Jeho ruky nevytrhne. Vlastnosti pastiera poznáme podľa záujmu o zverené stádo. Veru v pastierskom živote neraz sa vyskytuje potreba odrážať útoky dravej zveri, alebo lakomého človeka. A sú prípady, že dobrý pastier vernosťou a smelosťou svojho presvedčenia zaplatí zdravím a obeťou svojho života. Neraz sa potom vysloví slovo, že dobrý pastier sa celkom zrastie so svojím stádom a priblíži sa k nemu tak, že porozumie jeho potrebám, spozná jeho chyby a prednosti. Keď niektorá z ovečiek sa stratí a zablúdi nešetrí námahu, ale ide za ňou, aby ju našiel poprípade obviazal jej rany. Toto stádo od iného stáda sa líši, že tamto sa ženie a toto sa vedie. Ovce teda majú svojho pastiera, oni ho potom nasledujú a poslúchajú jeho rady a pokyny. Keď sme my veriaci ľudia prirovnávaní k stádu, či stádočku máme si v tom prípade dať poradiť ako uskutočňovať dobré a osožné plány. Dobrovoľne ísť za hlasom svojho pastiera.

Potom počujeme to najdôležitejšie svedectvo o Pánovi Ježišovi. On však nie je Pastier, ale On je ,,dobrý Pastier“ . Nebeský lekár zistil, že: Všetci zaiste zhrešili a nemajú slávy Božej a všetci spolu neužitoční sú. Inými slovami povedané: Stádo potrebuje vymeniť krv, inak zomrie. Bola to pomoc? Áno našiel sa jeden dokonalý čistý bez hriechu a nechal sa zabiť a dal svoju svätú čistú ozdravujúcu krv, aby človek mohol žiť. Poznáš človeka, ktorý by podstúpil také niečo miesto teba? Pán Ježiš, to pre nás hriešnikov urobil.

Mojžiš hovorí Hospodinu: Nech Hospodin. Boh duchov celého ľudstva, ustanoví nad zborom muža. Za Mojžišom prišiel Jozua, aby doviedol ľud do zasľúbenej krajiny a tam hovorili k nemu proroci, aby pripravili cestu pre ich záchranu v Ježišovi Kristovi. Tak preto sme oslovení: Boh duchov celého ľudstva dáva všetkému tvorstvu predovšetkým ľuďom ducha moci a pôsobí v tele život. Podstatou života nie je  biologická hmota alebo energia, ale moc ducha ako ho Stvoriteľ dáva stvoreniu. Mojžiš sa skláňa pred Pánom, ktorý dáva a berie život a prosí, aby  neopustil svoj ľud, ale aby dal Izraelu iného muža viery. Boží ľud závisí svojou existenciou na Hospodinovi. Potrebuje muža, ktorý by ľud viedol a učil. Hospodin pozná túto potrebu a tiež vie ako potrebné, aby v čele Božieho ľudu nestál samozvanec, ale osoba, ktorú vyberie on sám. Jozue sa tak stáva priamym nástupcom Mojžiša.

V plnosti času tak prišiel Boží Syn v podobe dobrého Pastiera, aby Hospodin Boh duchov všetkého ľudstva tak ustanovil nám spásu a záchranu v Jeho živote. Pán Boh to hovorí pre nás všetkých keď sme uverili v Ježiša Krista. Martin Luther vo Veľkom katechizme O viere v Ježiša Krista píše: Ostatné články iba vysvetľujú toto vykúpenie, čo vynaložil a podstúpil, aby si nás  vydobyl a priviedol pod svoju pastiersku ochranu. Amen

Modlitba

Ďakujeme Tebe Otče Stvoriteľovi neba i zeme, za Tvoju pomoc ochranu trpezlivosť a požehnanie. Dovoľ nám, aby sme Tvojho Syna dobrého Pastiera poslúchali Jeho slovo plnili a zachovávali. Amen

Mgr. Ivan Bojna
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com