PÍSOMNÚ SPRÁVU NAPRIEK UZNESENIU A VLASTNÉMU PRÍSĽUBU NEPOSKYTOL

V Lúčkach pri Ružomberku sa 6. mája uskutočnilo valné zhromaždenie Združenia evanjelických duchovných (ZED). Zúčastnilo sa na ňom iba 97 z viac než 400 farárov ECAV na Slovensku.
Úvodná pobožnosť bola spojená so spomienkou na zosnulých členov ZED, ktorí odišli do večnosti. Do spomienky však nezahrnuli evanjelického duchovného Jána Kachniča, ktorý zomrel v apríli tohto roka, napriek tomu, že na iných duchovných nezabudli.
Predseda ZED Ján Bunčák vo svojej prednesenej správe bezprecedentným spôsobom zaútočil na bývalú členku Výboru ZED. Jeho slová na jej adresu vyvolali dojem, že spreneverila niekoľko tisíc eur. Podľa informácií od niektorých účastníkov valného zhromaždenia J. Bunčák síce povedal, že žiadne fi nancie nechýbajú, no vo svojom prejave naďalej pokračoval vo vytváraní dojmu, že k takejto sprenevere došlo. „Vnímali sme to ako zámer odpútať pozornosť od skutočnosti, že Výbor ZED pod vedením Jána Bunčáka doposiaľ neuskutočnil žiadne významné a výrazné kroky. Pritom na čele Združenia evanjelických duchovných stojí už od septembra 2017,“ uviedli pre Evanjelický posol duchovní, ktorí sa zúčastnili rokovania v Lúčkach. Podľa nich až komicky vyznieval argument, na ktorý sa predseda odvolával – že prácu vo funkcii mu sťažovala potreba získať potvrdenie o pridelení IČO, čo trvalo „až tri týždne“.
Ján Bunčák nedodržal uznesenie valného zhromaždenia ZED, v ktorom sa konštatuje, že správa predsedu musí byť členom predkladaná v písomnej podobe. Na svoju „obranu“ predseda ZED uviedol, že nepozná uznesenia ZED a zároveň prisľúbil, že do ďalšieho dňa správu umiestni na webové sídlo združenia. Svoj sľub však nedodržal, správa na stránke nebola ani po viac než týždni od valného zhromaždenia. Členovia združenia nedostali ani písomné verzie správ o hospodárení a pohyboch na účtoch, ktoré v minulosti boli v písomnej podobe vždy k dispozícii. Rokovanie skomplikovala i skutočnosť, že vedenie ZED nepredložilo písomný návrh úpravy štatútov. Napokon sa ich novelizácii musel venovať veľký časový priestor, keďže štatúty bolo treba prechádzať bod za bodom.
Valné zhromaždenie vo svojom programe schválilo finančnú podporu pre vydanie knihy Cirkev v útlaku II, zakúpením kníh pre všetkých členov. Toto rozhodnutie znamená podporu pre súkromného vydavateľa vo výške viac než 4-tisíc eur.
Neštandardným spôsobom v Lúčkach došlo k zmene stanov ZED. Zmenu navrhla farárka v Liptovskom Ondreji Katarína Hudáková, ktorá žiadala upraviť spôsob prijímania a vylučovania členov združenia. Jej návrh ale nebol zaradený do programu ako riadny bod rokovania, ale „prepašovala“ ho na schvaľovanie v rámci bodu Rôzne. Námietku, že základný a najdôležitejší dokument – stanovy – nemožno meniť v bode Rôzne, bez riadneho zaradenia do programu, predseda združenia Ján Bunčák neakceptoval a dal hlasovať o zmene, napriek tomu, že sa rokovania nezúčastnila ani štvrtina členov. ZED tak zmenil stanovy bez toho, aby zvyšných 75 percent členov o tom čo i len tušilo. Podľa redakciou osloveného právnika zmena stanov musí byť schvaľovaná v bode programu, nie ako súčasť časti Rôzne. V tejto súvislosti sa vyjadril, že takto prijatú novelizáciu stanov odporúča napadnúť.
S neúspechom sa stretol návrh farára v Ratkovskom Bystrom Miroslava Kerekrétyho, ktorý žiadal prijať uznesenie o podpore nového vedenia cirkvi. Napokon ho sám stiahol, a tak valné zhromaždenie ZED uznesením nevyjadrilo podporu novému vedeniu cirkvi.

Redakcia EP