Nedeľa večnosti

„Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnikovi naložil, aby bdel, tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“
Mk 13, 33 – 37

Sme svedkami toho, ako čas rýchlo beží. Vidíme, že čas rýchlo beží aj v našom ľudskom živote. Rýchlo bežia aj dni tohto roka. Nedávno sme začínali tento občiansky rok a už je pomaly vo svojom závere. Aj dni cirkevného roka sa blížia k svojmu záveru. Dnes je to posledná nedeľa cirkevného roka, posledná nedeľa po Svätej Trojici, nazývaná aj Nedeľa večnosti. Všetko sa míňa a speje k svojmu záveru.

Táto dnešná posledná nedeľa v cirkevnom roku nás chce osloviť, aby sme sa zamysleli nad vážnym napomenutím. Zamyslime sa nad odkazom dnešnej nedele.

Z Božieho slova počujeme Pánove napomenutie pre nás všetkých. Čo nám chce týmto napomenutím povedať? Započúvajme sa do slov Pána Ježiša. Hovorí nám bdejte! Čo to pre nás znamená?

Bdelosť znamená, byť na pozore. Pán Ježiš vo svojej zvesti o druhom príchode Pánovom dáva nevšednú výzvu. Nie je to výzva k nečinnosti. Nie je to výzva k nečinnosti, aby sme založili ruky, ale aby sme boli na pozore. Okolo ciest sú dopravné značky. Slúžia na to, aby si ľudia podľa nich zriadili svoju cestu.

Bdejte je výzva k trpezlivosti. Prečo máme byť aj trpezliví? Trpezliví máme byť preto, pretože nevieme, kedy pominie čas nášho života. Bdelosť s vytrvalosťou nám dáva silu k tomu, aby sme dobre bojovali boj života. Dáva nám silu, aby sme bojovali dobrý boj viery. Trpezlivosť vo viere dáva silu, aby sme nepremárnili boj života. Nestratili korunu, veniec života, ktorý nám zasľúbil Pán. Trpezlivosť nám hovorí, drž sa toho čo máš, aby ti nikdy nik nevzal veniec. Trpezlivosť nás učí počítať dni života. Počítať dni života, za tým účelom, aby sme múdre srdce získali. Srdce je najdôležitejšie, lebo z neho pochádza všetko. Pochádza z neho aj naša viera.

Bdelosť vedie človeka k tomu, že nečaká len na seba samého, ale očakáva Pána Boha. Čakať na Pána Boha zvečera i zrána, lebo on ti pomáha.

Nakoniec bdelosť nás zbavuje strachu pred smrťou. Pre kresťana, ktorý bdie a je trpezlivý, je stretnutie s Pánom radostným dňom.

Daj nám Pane bdieť, aby sme nemali strachu odísť k Pánovi. Preto bdejme. Amen

Mgr. Danka Marínková
evanjelická a. v. farárka v. v.

Ilustračné foto: pixabay.com