1. pôstna nedeľa

„Had bol ľstivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré Hospodin Boh učinil. Ten povedal žene: Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu? Žena odpovedala hadovi: Z ovocia rajských stromov smieme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, riekol Boh: Nejedzte z neho, ani sa ho nedotknite, aby ste nezomreli! Had však povedal žene: Vôbec nezomriete; ale Boh vie, že v ten deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a budete ako Boh; budete vedieť, čo je dobro a čo zlo.

Keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla; potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou; aj on jedol. Vtedy sa obidvom otvorili oči a spoznali, že sú nahí; pospínali si teda figové lístie a urobili si zástery.

Keď začuli kroky Hospodina Boha, chodiaceho za podvečerného vánku po záhrade, skryl sa človek a jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh však zavolal na človeka a riekol: Kde si? “
1M 3, 1 – 9

Hlavnou myšlienkou nášho dnešného textu je pokúšanie a pád. Nad týmito slovami je potrebné sa zamýšľať a to nielen v tomto pôstnom čase. V tomto čase? Načo sa máme zaoberať pádom a hriechom? Je potrebné hovoriť o pokušení? Mnohí by povedali vôbec o tom netreba hovoriť. Niekto môže povedať, že všetko zlo by nebolo na svete, keby nebolo hriechu. Iných to vôbec nezaujíma a venujú svoju pozornosť iným veciam, ktoré musia riešiť.

Otázku hriechu a jeho následku nám predstavuje aj dnešná prvá pôstna nedeľa. Ak je na svete hriech, tak sa pýtame:

  1. Ako vzniká hriech?
  2. Aká je odplata hriechu?
  3. Aká je cesta z hriechu?

1. Čo je hriech? Prestúpenie Božieho zákona, Božích prikázaní. Prečítané slová nášho textu sme už určite niekde počuli. Tí, ktorí ste chodili v škole na náboženskú výučbu, táto biblická správa je medzi učebnou látkou. Čo je pokušenie? Rozhodnutie sa človeka, čo robiť? Robiť to, čo Pán Boh požaduje alebo žiť podľa seba? Hriech je dedičný a skutočný. Hrešíme myšlienkami, skutkami a činmi. Pád je následok neposlušnosti. Náš text nám ukazuje na hriech – neposlušnosť prvého človeka, ktorý bol hneď na konci stvoriteľského Božieho činu. Boli stvorení Adam a Eva. Adam – človek zeme, stvorený z prachu zeme, do ktorej sa má aj vrátiť. Eva – život majúca, rodička ľudského pokolenia. Pán Boh ich postavil do rajskej záhrady. Zo všetkého čo je tam užívajte, len zo stromu uprostred raja nejedzte. Žena – Eva vie čo má robiť, len nevie čo má robiť s prikázaniami. Má robiť to, čo nám Tvorca káže, alebo robiť to, čo našepkáva, hovorí pokušiteľ? Tu je Eva v pokušení.

2. Had sľubuje celkom iné. Nie to, čo od nej chcel Stvoriteľ. Hriech je sladký, milý a tak ako silná víchrica pováľa všetko, tak aj víchrica pokúšania všetko zvalí: jedzte, nebojte sa, nič sa vám nestane, Tvorca vám nechce dovoliť, aby ste sa Jemu podobali. Avšak nebolo to tak. To, čo sľuboval pokušiteľ všetko zničilo. Adam a Eva nie sú rovní Bohu.

3. Prví ľudia sa chceli povýšiť na úroveň Stvoriteľa a preto prišiel pád. Výsledok: Adam a Eva musia ťažko pracovať. Žena bude rodiť s bolesťou. Dedičný hriech nosíme v sebe. Mnohí povedia to, čo sa dnes deje v našom živote, to je následkom pádu človeka.

Takto bol potrestaný prvý človek. A čo s nami? Cesta hriechu nie je beznádej nad trestom, neposlušnosťou. Pre človeka prišla pomoc v podobe Božej milosti. Poslal na svet druhého Adama a týmto druhým Adamom je Pán Ježiš, ktorý nás vyslobodil zo smrti večnej a moci diabolskej.

Vstúpili sme do pôstneho času. S akým povedomím máme vstúpiť do tohto obdobia? Ako si máme počínať a žiť? Pôstna doba nás napomína: Kristova láska z kríža varuje: varujte sa hriechu. Amen.

Modlitba:

Baránku Boží, premilý
raj srdciam našim posily,
keď doba pôstna nastáva,
nech mizne z duše obava
ísť s Tebou, nech nám je vždy cnosťou
a v trpení radosťou…
Ach, Pane, Pane poteš nás
a veď nás – ľud stoj verný spas.

Amen.

Mgr. Štefan Marínko
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pixabay.com