Pokojom naplnené Vianoce

Povstaň a zaskvej sa,
pretože prichádza tvoje svetlo
a sláva Hospodinova
vychádza nad tebou.
Iz 60, 1

Prajeme vám Pánom Bohom
požehnané vianočné sviatky.
Nech svetlo, ktorým je náš Spasiteľ
a Pán, je svetlom vášho života
aj počas nastávajúceho
roku Pánovho 2024.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: Jordan Holiday z Pixabay