Už v predchádzajúcich príspevkoch sme uviedli, že “korona” sa stala pre vedenie našej cirkvi vynikajúcou a univerzálnou výhovorkou. To sa týka neplnenia uznesení týkajúcich sa Reformaty, a tiež niektorých ďalších uznesení, napr. o konflikte záujmov. Snáď nik zo synodálov dôrazne nepoukázal na to, že Synoda bola práve kvôli “korone” odložená o niekoľko mesiacov, a tak na plnenie uznesení bolo k dispozícii dostatok času, a to až 16 mesiacov! Tu je potrebné zdôrazniť aj to, že počas “korony” bolo na plnenie niektorých uznesení, vzhľadom na ich charakter, viac času a priestoru ako obyčajne!

Druhou výhovorkou zrejme so zámerom presmerovať diskusiu “tam, kam chceme” bolo tvrdenie Mariána Damankoša, že aj v dôsledku “korony” sa členovia Generálneho hospodárskeho výboru viac zaoberali budúcnosťou ako minulosťou, a teda sa viac venovali tomu, ako zostaviť rozpočet na rok 2021 a ako by mal vyzerať spôsob financovania. To v praxi prejavilo, okrem iného, aj tým, že predložená účtovná závierka neobsahovala dôležité údaje, ktoré sa týkajú vzťahu ECAV k Reformate. Keďže nový konateľ Reformaty Branislav Rybnikár ani 10. októbra 2020 nepredložil účtovnú závierku za rok 2019, tak sme sa o ťažko skúšanej Reformate nedozvedeli nič ani od konateľa, ani zo správy GHV. Prečo asi? Táto skutočnosť za situácie, keď celá Synoda vyjadrila nespokojnosť s plnením uznesení týkajúcich sa Reformaty, pôsobí nielen nezodpovedne, ale až podozrivo. Takýmto netransparentným konaním, ktoré hraničí s účelovým zatajovaním dôležitých údajov pred evanjelickou verejnosťou, si však vedenie cirkvi či Reformaty dobrú pozíciu “do budúcnosti”, v ktorej plánuje presadiť reformu financovania, rozhodne nevytvorilo!

Zatiaľ čo na jednej strane má vedenie cirkvi s niektorým témami evidentne veľký problém (voľby, Reformata a pod.), tak, naopak, niektoré témy ich priam motivujú k “mimoriadným” výkonom. Tu by sme mohli spomenúť napr. prenasledovanie a diskreditáciu tých, ktorí na vyššie uvedené problémy poukazujú, ale týka sa to aj niektorých nových tém, ako je napr. financovanie cirkvi. Na podporu tohto projektu “vyzbierania peňazí zo zborov” vzniklo viacero modelov, tabuliek a článkov, kde niektoré dokonca obsahovali aj zastrašovanie určené tým, ktorí by s výberom “cirkevného mýta” mali nejaký problém… Vedenie cirkvi však až príliš podcenilo toxickú záťaž, ktorú si so sebou ťahá z minulosti. Na Synode 2020 sme tak mohli pozorovať dva kontrasty, keď na jednej strane nebolo splnené skoro žiadne z uznesení týkajúcich sa finančných a majetkových káuz Reformaty, a na druhej strane sa vedenie cirkvi snažilo presadiť nový projekt financovania, teda ďalšieho “nalievania” peňazí do pochybne fungujúceho systému!

Plán “činnosti” na rok 2021

V rovnakom duchu sa nesie aj návrh plánu práce Generálneho hospodárskeho výboru. Okrem bežnej agendy typu “správa o činnosti GHV” či “príprava rozpočtu ECAV” sa iba v minimálnej miere venuje spoločnosti Reformata. Namiesto otvorených a doteraz nevyriešených káuz sa zaoberá len formálnou prípravou prechodu majetku v správe Reformaty späť do ECAV (v zmysle zásady “škatule, hýbte sa”). Neobsahuje žiaden zámer vrátiť sa k nesplneným uzneseniam, a to aj napriek tomu, že na Synode bol za predsedu GHV zvolený Marián Damankoš, ktorý bol zároveň predsedom synodálnej komisie na prešetrenie činnosti Reformaty. Tej komisie, ktorej uznesenia boli predsedníctvom cirkvi či konateľom Reformaty drzo odignorované, čo však ešte nebolo všetko, keďže vrchol arogancie preukázali vtedy, keď sa “ich človek”, napriek všetkému, znova vrátil do Reformaty!

Návrh činnosti GHV taktiež neobsahuje žiaden zámer podporiť kontrolnú činnosť výboru so zámerom zamedzeniu plytvania, analýzy a prehodnotenia nevýhodných nájomných zmlúv a predražených investícií. Ak by sme chceli byť konkrétni, tak napr. vôbec nerieši otázku jedného zo synodálov, ktorý sa pýtal, kde je 100 000 €, ktoré chýbajú na účte Beckovskej Viesky! Absentuje aj návrh plánu kontroly vybraných cirkevnoorganizačných jednotiek (COJ), firiem či inštitúcií prepojených na Evanjelickú cirkev.

Naopak, už opticky (pozri obrázok č. 1) v návrhu jednoznačne prevláda zámer “kontroly” cirkevných zborov pod názvom “Kontrola napĺňania stavu Fondu zabezpečenia k termínu 1. splátky”. Ten sa vyskytuje v pláne činnosti hneď štyrikrát, a to v mesiacoch marec, jún, september a december. Táto “kontrolná činnosť”, či cirkevné zbory odvádzajú zvýšené príspevky na chod netransparentného a neefektívne fungujúceho centra, spojeného s množstvom nevysvetlených káuz, je v každom z uvedených mesiacov spojená s kontrolou stavu plnenia rozpočtu ECAV”.

Obrázok č. 1: Monotematický návrh plánu práce Generálneho hospodárskeho výboru

Obrázok č. 1: Monotematický návrh plánu práce Generálneho hospodárskeho výboru

 

 

A teda napriek fiasku s plnením uznesení na Synode, predseda GHV predložil návrh plánu činnosti, ktorý nie je založený na eliminácii plytvania, na preverení špekulatívnych transakcií či neefektívneho hospodárenia, ale, naopak, na “kontrole plnenia” fondu “zabezpečenia”! To je však presne to isté, ako keby ste sa namiesto opravy deravého hrnca do neho liali čoraz viac a viac vody! Takýto “na hlavu” postavený postup iba podporuje vznik ďalších domnienok a podozrení: kde sa tie peniaze strácajú a prečo nikomu vo vedení cirkvi či Reformaty na náprave tohto stavu nezáleží?!

Z inštitúcie, ktorej hlavným poslaním je kontrola organizácie a poradenská činnosť s cieľom zefektívnenia interných procesov a finančných tokov, sa tak stáva nástroj moci, ktorá má kontrolovať výber “daní” z cirkevných zborov! Ktorá sa málo, resp. vôbec nezaoberá tým, ako efektívne organizácia hospodári, ale o to viac tým, koľko “daní” do organizácie pritečie! V tomto zmysle dostáva veta, že my v GHV sme sa viac zaoberali budúcnosťou ako minulosťou, úplne iný význam, a to, že vedenie cirkvi, ktoré sa nedokázalo vyrovnať s minulými hriechmi, nekriticky a nekorektne požaduje ďalšie peniaze zo zborov – v podstate ako kompenzáciu strát, za ktoré je spoluzodpovedné! To nepovažujeme za správne, to je nemorálne, a v kresťanskej cirkvi to nemá čo hľadať!

Asi netreba hovoriť, že takýto spôsob práce je nielen nekresťanský, ale aj nedemokratický, keďže takéto nástroje sú skôr blízke totalitným režimom, resp. pripomínajú stredovek, vzhľadom na to, že výber “daní”, resp. príspevkov, je vyžadovaný pod hrozbou sankcií ,resp. spojený so zastrašovaním (rušením resp. spájaním kňažských staníc). Model, ktorý nerieši a zahmlieva kauzy, ktoré cirkev trápia, a vlastnú neefektivitu, netransparentnosť a neschopnosť plánuje kompenzovať vyšším výberom “daní” od evanjelikov!

Ak chceme ostať demokratickou cirkvou, tak by sme si tú slobodu nemali nechať vziať, a dokázať, že je tu aj iný model. Model decentralizácie, model, kde kompetencie, ale aj zodpovednosť sú na strane cirkevných zborov, ktoré túto cirkev tvoria! Je potrebné odmietnuť direktívny model, ktorý presadzuje vedenie cirkvi, ktoré evidentne nepochopilo a spreneverilo sa svojmu poslaniu, a tiež Augsburskému vyznaniu, na ktorom je naša Evanjelická cirkev postavená.

Je čas sa zobudiť!

Aby sme nedopadli ako v známej rozprávke “Tajemství staré bambitky”. Pretože potom by sme Generálny hospodársky výbor (GHV) museli premenovať na GVD “Generálny výber daní”!

 

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na SLovensku

Ilustračné foto: pixabay.com