Ak by sme chceli pomenovať najväčšie problémy, ktoré dnes Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku trápia, určite by sme tu zaradili aj správu majetku (a taktiež volebné manipulácie, neschopnosť sa vyrovnať s iným názorom, viesť dialóg, vydať počet zo svojho šafárenia či otvorene a transparentne informovať evanjelickú verejnosť a podobne). Za týchto okolností je teda potrebné využiť každú príležitosť, ktorá by mohla viesť k náprave tohto stavu, a takou príležitosťou bola nepochybne aj Synoda 2020, ktorá sa konala v Ružomberku.

Jedným z kľúčových bodov programu bolo práve plnenie uznesení, a to konkrétne tých uznesení, ktoré boli prijaté na základe odporúčania Synodálnej komisie, ktorá preverovala hospodárenie Reformaty. Iba pripomíname, že správu, ktorú komisia na Synode 2019 predložila vtedy podporilo až 53 z 59 prítomných synodálov.

Tieto uznesenia boli navrhnuté a veríme, že aj prijaté so zámerom aby sa definitívne pomenovali a vyriešili problémy a zlyhania, aby sa vyvodili dôsledky a prijali také opatrenia, aby sa tieto problémy už neopakovali. Inými slovami, aby si evanjelici mohli konečne povedať, že toto obdobie je za nami, že sme sa s ním dôsledne a raz a navždy vysporiadali.

 Lenže to je možné len vtedy, keď je všetko pomenované, vysvetlené a vyriešené. Ak by sme nehospodárnym konaním vo svojej vlastnej spoločnosti prišli o 50-tisíc eur, kto z nás by to nechal “len tak”? Bez snahy získať tieto peniaze späť, pomenovať zlyhania či vyvodiť zodpovednosť voči zainteresovaným osobám, resp. bez zavedenia “poistky”, aby sa už nič také neopakovalo? A to je len zlomok sumy, o ktorú ide v Reformate!

Kontrola uznesení

Očakávania boli vysoké. Takže, ako to celé dopadlo? Ako už správa predsedníctva cirkvi a vedenia Reformaty naznačila, veľa nových informácií synodáli nedostali, čo platí aj pre samotné rokovanie Synody. Výsledok na seba nenechal dlho čakať a predvedený výkon bol ohodnotený známkou nedostatočný, keď väčšina synodálov počtom hlasov 43 (z 52?) podporila uznesenie, kde vyjadruje nespokojnosť s odpočtom plnenia uznesení týkajúcich sa spoločnosti Reformata!

Na mieste je teda otázka, prečo sa to stalo? Prečo ani po roku a pol, presnejšie po 15 mesiacoch, neboli tieto uznesenia Synody 2019 naplnené?! Kto bol za plnenie týchto uznesení zodpovedný? Ako zo zápisnice z minuloročnej Synody vyplýva, za plnenie týchto uznesení zodpovedalo predsedníctvo cirkvi, a teda Ján Brozman a Ivan Eľko, a tiež vedenie spoločnosti Reformata, zastúpené jej konateľom Branislavom Rybnikárom.

Reformata aj v pozadí zmanipulovaných volieb

Ak chceme porozumieť dôvodom, prečo tento stav vznikol, tak si musíme uvedomiť, že práve kauza Reformata je zrejme jedným z dôvodov, prečo

 • asi rok pred voľbami vznikli tzv. Reformačné listy, ktoré neodôvodnene, ale o to agresívnejšie útočili na vedenie cirkvi,
 • došlo vo voľbách k vyradeniu kandidátov, ktorí odhaľovali problémy pri správe majetku, a to ľudí, ktorí neboli v ECAV neznámi, skôr naopak, boli to vedúce osobnosti či už v generálnej cirkvi, alebo v západnom dištrikte.

Na prvej Synode pod vedením nového vedenia v Martine bola po prednesení správy GHV na základe iniciatívy Jaroslava Matysa podporená myšlienka na vytvorenie Synodálnej komisie, ktorá o pol roka neskôr svoje výsledky odprezentovala a úspešne obhájila na Synode v Prešove.

To, čo nasledovalo po Synode 2019 však (už vtedy!), veľmi nepripomínalo snahu o plnenie prijatých uznesení, skôr naopak. Veľmi krátko po Synode dostal konateľ Štefan Sabol, a tiež členovia DR pozvánku na Valné zhromaždenie, kde boli avizované personálne zmeny na týchto postoch. Do funkcie konateľa bol na základe subjektívneho názoru a bez akéhokoľvek výberového konania menovaný Branislav Rybnikár. Napriek tomu (alebo práve preto?), že na generálnom presbyterstve, na rokovaní synodálnej komisie a tiež na Synode v Prešove 2019 vždy nekriticky a bez ohľadu na nespochybniteľné fakty obhajoval V. Daniša, resp. bývalých konateľov, ktorí viedli spoločnosť do roku 2014. Podobnú “pozitívnu” minulosť mali v tomto smere aj niektorí z nových členov DR. Pri týchto nomináciách bol teda úplne ignorovaný odborný aspekt výberu, a môžeme aj priamo povedať, že prevážili “politické” nominácie! Výber týchto osôb tak naznačil nielen smer, ktorým sa bude vedenie cirkvi a Reformaty uberať, ale zároveň aj to, aký výsledok môžeme očakávať. Mohli by sme tiež povedať, že akí hráči, taký zápas

Aj keď hlavnou výhovorkou na Synode 2020 bola zas len tá “korona”, je potrebné povedať, že kým “korona” na Slovensko prišla, uplynulo od Synody 2019 osem mesiacov! A pritom vieme, že aj počas korony bolo možné uvedené uznesenia efektívne rozpracovať, keďže tieto sa do veľkej miery týkali interných smerníc či opatrení. Za normálnych okolností by takéto uznesenia mali byť splnené najneskôr do 6 mesiacov, a teda “korona” by na ne nemala mať žiaden vplyv. Tu je potrebné spomenúť aj to, že Synoda sa mala konať v júni 2020, ale vzhľadom na “koronu” bola preložená, a teda na plnenie úloh mali poverené osoby o niekoľko mesiacov viac!

Diskusia na Synode

Plnenie uznesení bol jeden z prvých bodov programu. Diskusia bola veľmi aktívna a temperamentná, čo pri takej veľkej arogancii vedenia ECAV a Reformaty asi nikoho neprekvapilo. Na neplnenie uznesení ohľadom Reformaty ako prvý upozornil M. Damankoš, keď poukázal na to, že nemá žiadnu informáciu o tom, ako je plnené uznesenie o vymáhaní pokuty (ktorú musela Reformata zaplatiť) od bývalých konateľov, že neboli vysvetlené nevýhodné nájomné zmluvy. Rovnako chýbala aj informácia o tom, aké interné normy boli prijaté, aby sa týmto problémom v budúcnosti predišlo. Napriek tomu, že následne sa niektoré z týchto záležitostí pokúšal vysvetliť konateľ Branislav Rybnikár, nemalo to väčší úspech.

Jaroslav Matys vo svojom vstupe poukázal na podozrenie, že tu existujú dve skupiny: jednou je Synoda a tá druhá už tak ľahko definovateľná nie je. Upozornil na to, že sa tu hovorí o potrebe ďalšieho nalievania peňazí do systému, ale pritom sa nevieme efektívne postaviť k správe vlastného majetku. Podporil zámer tieto kauzy vysvetliť a vyvodiť zodpovednosť, čo sa týka aj morálnej škody, kde ako príklad uviedol zavádzanie Valného zhromaždenia spoločnosti v rokoch 2012-13, ktoré od konateľov dostávalo nepravdivé údaje o hospodárení. Andrej Kubinský rovnako prezentoval nespokojnosť s plnením uznesení, kde podľa neho tu chýba konkrétne pomenovanie problémov, rovnako ako konkrétne vyvodenie zodpovednosti. Poukázal na chýbajúce prostriedky vo fonde Beckovskej viesky vo výške 100-tisíc eur, ktoré nik nevysvetlil ani na tejto Synode. Tiež vyslovil sťažnosť, že v praxi nie sú rešpektované rozhodnutia Synody, a pritom si tu niekto gazduje tak, že peniaze sa strácajú. Podporil názor, že najskôr je potrebné dať veci do poriadku, a až potom pýtať ďalšie zdroje (od zborov).

Veľmi kriticky sa k plneniu uznesení postavili aj Peter Gärtner a Katarína Hudáková. Prezentovali veľkú nespokojnosť s predloženou správou, ktorá sa podľa nich v rozpore s prijatým uznesením, keď sa namiesto vysvetlenia snaží obhájiť chyby z minulosti! K problémom, ktoré boli konštatované v správe komisie sa nevyjadruje vôbec, alebo iba v minimálnom rozsahu. P. Gärtner priamo poukázal na zaujatosť Branislava Rybnikára, čo ilustroval aj na jeho tvrdení, že výsledok daňovej kontroly by bol iný, ak by v priebehu kontroly bola prizvaná Jana Danišová.  (Poznámka autorov: J. Danišová nevedela vysvetliť nálezy ani pred komisiou, o pol roka neskôr, a teda je tu dôvodný predpoklad, že by to nevedela vysvetliť ani počas daňovej kontroly, keď argumentovala “nedostatkom času”.) Katarína Hudáková požadovala od predsedníctva cirkvi konkrétnu informáciu o tom, či je Vladimír Daniš znova zamestnaný v Reformate, a tiež ako prebehlo výberové konanie na konateľa Reformaty.

O vysvetlenie sa pokúšali Ján Brozman a Branislav Rybnikár. Odpoveďou na to, prečo nebola preverená možnosť vymáhania pokuty od bývalých konateľov, bolo pomerne absurdné tvrdenie, že “na vec” je podané nejaké trestné oznámenie. Na otázku aké, Ján Brozman odpovedal, že vraj prišli Lukáč a Lančarič, položili to na stôl a povedali, že na túto správu podávajú trestné oznámenie. Túto informáciu spochybnil aj Peter Mihoč, ktorý povedal, že táto informácia je zavádzajúca a že táto správa je zrejme iba dôkazom v podanom trestnom oznámení. Ján Brozman takisto potvrdil, že Branislava Rybnikára na túto funkciu bez výberového konania menovalo predsedníctvo cirkvi. K otázke, či je v Reformate zamestnaný V. Daniš, sa vyjadril, že nevie, čo vzbudilo veľké rozhorčenie, zrejme aj preto, že tomu nik neveril. Vo svojom vstupe Branislav Rybnikár však potvrdil, že Vladimír Daniš v Reformate už niekoľko mesiacov pracuje, pretože vraj jeho odborný prínos je väčší než nejaký politický problém

To spôsobilo ďalšiu vlnu nevôle, keď K. Hudáková odkázala predsedníctvu cirkvi, že za nomináciu Branislava Rybnikára nesú pred cirkvou plnú zodpovednosť, a navrhla rozviazať pracovný pomer s Vladimírom Danišom. Viacerí účastníci vyjadrili nespokojnosť s tým, že neboli splnené uznesenia Synody, ale poukazovali aj na skutočnosť, že ani v mesiaci október Reformata ešte stále nemá vypracovanú účtovnú závierku za rok 2019! Vo svojom vystúpení na dôležitosť riadneho uzavretia káuz spojených so spoločnosťou Reformata poukázal aj Peter Mihoč, pretože to škodí cirkvi a bráni znovuobnoveniu dôvery.

Po tejto studenej sprche pre predsedníctvo cirkvi a konateľa Reformaty, M. Damankoš a P. Gärtner podali tieto návrhy na uznesenie:

Návrh na uznesenie R1 (M. Damankoš)

Synoda ECAV vyjadruje nespokojnosť s odpočtom plnenia uznesení č. 20- 04 -05 -06.
schválené

Návrh na uznesenie R2 (M. Damankoš)

Synoda požaduje od predsedníctva ECAV (ako VZ spoločnosti) Reformata,

 1. podniknúť opatrenia na zrušenie a likvidáciu spoločnosti Reformata v termíne marec 2021
 2. následne zaradiť správu majetku, ktorý je v súčasnosti spravovaný spoločnosťou Reformata, do novovytvoreného strediska správy majetku ECAV pri GBU
 3. pripraviť správu o zrealizovaných právnych a ekonomických krokoch na rokovanie Synody 2021

schválené

Návrh na uznesenie R3 (P. Gärtner)

Synoda ECAV požaduje od predsedníctva cirkvi, ako od Valného zhromaždenia spoločnosti Reformata

 • odvolať B. Rybnikára z funkcie konateľa spoločnosti
 • vypísať transparentné výberové konanie na pozíciu konateľa spoločnosti do 31.10.2020

 nebolo schválené

Komentár k diskusii a prijatým uzneseniam

Synodáli teda nielen v diskusii, ale aj podľa výsledku hlasovania o prijatom uznesení spochybnili správu predsedníctva cirkvi, a rovnako aj správu o Reformate. A to aj napriek tomu, že predsedníctvo cirkvi oprávnenú kritiku zo strany Asociácie slobodných zborov v rovnakej veci odmietlo s tým, že neexistuje vecná báza pre tieto tvrdenia, keď vo svojej správe uviedli, že: “Nemáme tu totiž do činenia s vecou racionálnou, vyargumentovateľnou, ale úplne iracionálnou, vykonštruovanou.

Na základe vyššie uvedeného uznesenia je však zjavné, že správou synodálnej komisie a na nej postavenou argumentáciou Asociácie slobodných zborov sa Synoda vážne zaoberala a (počtom hlasov 43 z 52) potvrdila dôležitosť a význam riešenia týchto problémov. Zrejme už aj oni zistili, že snaha zakryť také hrubé zlyhania v spoločnosti Reformata do roku 2014 je jednoducho neudržateľná, rovnako ako “argumenty” predsedníctva cirkvi a nimi dosadeného konateľa.

Tu sa celý príbeh “spravodlivej revolúcie”, či už bola skutočná, alebo iba hraná, stráca a s ním aj akýkoľvek ďalší dôvod na nádej do budúcnosti. Pozitívne je potrebné hodnotiť úroveň diskusie, kde bolo konštatované, že

 • za nomináciu B. Rybnikára nesie zodpovednosť práve predsedníctvo cirkvi,
 • v praxi nie sú rešpektované uznesenia Synody,
 • predložené správy sa nesnažia o vysvetlenie, ale skôr o obhájenie majetkových káuz.

 Ale aj napriek tomu, že v diskusii boli jasne pomenované zlyhania, v zmysle toho čo nebolo splnené, a kto to nesplnil, neboli prijaté žiadne ďalšie uznesenia, ktoré by tieto výhrady požadovali riešiť v praxi! Peter Gärtner síce predložil návrh na odvolanie Branislava Rybnikára, ale ten na Synode prijatý nebol. Zrejme aj kvôli tomu, že už predtým bol odsúhlasený návrh na zrušenie Reformaty, a tiež vďaka angažovanosti “moderátora” Synody, ktorý to zahral tesne pred hlasovaním “do autu” tým, že spochybnil potrebu výmeny konateľa niekoľko mesiacov pred likvidáciou spoločnosti.

Vzhľadom k tomu, že veľká časť diskutujúcich poukazovala na potrebu riadneho prešetrenia káuz a vyvodenia zodpovednosti – ako podmienku ukľudnenia situácie v cirkvi, je nepochopiteľné, že neboli predložené žiadne uznesenia, ktoré by

 • opakovane, v náhradnom termíne požadovali dôsledné vysvetlenie majetkových káuz, a vyvodenie zodpovednosti
 • napomenuli resp. vyslovili nedôveru predsedníctvu cirkvi, za bezprecedentné ignorovanie uznesení Synody!

 Poznámka: Tu sa, okrem iného, naplno prejavuje absurdnosť v minulom roku prijatého uznesenia proti Asociácii, kde bolo uvedené, že AsloZ “nerešpektuje … grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy”, pričom na toto tvrdenie neboli predložené žiadne dôkazy. Aj napriek tomu, že na tejto Synode mohlo byť úplne legitímne prijaté uznesenie, že predsedníctvo ECAV “nerešpektuje grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy, nik zo synodálov takéto uznesenie nenavrhol! A v tomto kontexte asi netreba pripomínať, že sa tu nejedná len o “legislatívne” či formálne pochybenie, ale o zlyhanie, ktoré spôsobilo veľké finančné a morálne škody

Chýba vyvodenie zodpovednosti, chýba dôslednosť

Ale práve tu je problém celej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Ako tradične, nič nie je vysvetlené, pomenované, nie je  vyvodená zodpovednosť, a nie je zabezpečená náprava! Veľké majektové machinácie a s nimi spojené finačné straty, zavádzanie a klamanie cirkevných predstaviteľov či celých grémií, absencia vysporiadania sa s ŠtB či volebné podvody sa dejú úplne beztrestne! A ako sa hovorí z jedlom rastie chuť (v tomto prípade skôr drzosť a arogancia), čo celú situáciu ďalej len zhoršuje. A je jedno či je namierená voči duchovným, laikom, bratom a sestrám, cirkevným grémiám, alebo dokonca voči celým cirkevným zborom!

Čo sa to vlastne prijalo?

Akú váhu má prijaté teda uznesenie o zrušení Reformaty, keď sa “nemusí splniť” rovnako ako sa nesplnili uznesenia Synody 2019?!  V polovici roka 2021 znova skonštatujeme, že uznesenie nebolo splnené, a to bude všetko? Alebo príde ďalší, podobný návrh na “organizačné zmeny” v zmysle hesla “škatule hýbte sa”?! Pre úplnosť je potrebné uviesť aj zdôvodnenie M. Damankoša k tejto zmene, a to, že zámerom je, aby majetok cirkvi bol pod kontrolou GP, GHV a Synody, a teda aby nebol predmetom hier medzi predsedníctvom ECAV a konateľom Reformaty.

A zmení sa niečo potom, keď  uvedené uznesenie bude zrealizované? Ak je záujem o to, aby majetok cirkvi bol pod kontrolou generálneho presbyterstva, tak je potrebné si uvedomiť, že Ján Brozman, Ivan Eľko a Branislav Rybnikár sú členmi generálneho presbyterstva! Riadenie správy majetku generálnym presbyterstvom sme však už v histórii ECAV videli, pretože práve v rokoch 2012-14 bolo Valným zhromaždením Reformaty práve generálne presbyterstvo. V danom čase bol už členom aj Marián Damankoš, ktorý však spolu so svojimi kolegami “prehliadol” to, že dostávali falošné správy o hospodárení, že spoločnosť zavádzala daňový úrad, že chýbalo 100 000 Eur vo fonde Beckovskej viesky a pod. Kde máme záruku, že teraz to bude ináč?

Druhý spomínaný orgán, Generálny hospodársky výbor má tiež len poradný hlas, ktorý ako vieme z nedávnej minulosti, generálne presbyterstvo často ani nepotrebovalo, či ignorovalo. A to, akú úctu predsedníctvo cirkvi prechováva k uzneseniam Synody, sme viac než dostatočne videli práve na poslednej Synode. Z vyššie uvedených dôvodov, má navrhovaná organizačná zmena (zrušenie Reformaty) iba veľmi malý potenciál niečo reálne priniesť!

Vladmír Daniš ako zamestnanec …

Hoci za normálnej situácie by plnenie uvedených uznesení mohlo trvať cca 6 mesiacov (pozri tabuľka), predsedníctvo cirkvi ich nedokázalo splniť ani po 12 mesiacoch, čo bol pôvodne plánovaný termín konania Synody! Aj napriek tomu, že posunom termínu Synody predsedníctvo cirkvi získalo ďalšie tri mesiace bez “korony” naviac, “nestihli” to ani tak…  Tu je už úplne irelevanté, či šlo o neschopnosť, alebo o nezáujem, v danom prípade by jednoznačne mala byť vyvodená osobná zodpovednosť!.

Strata
Nevyužitý deregulačný zákon90 000 Eur za 8 rokovnevysvetlenébez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Nevyužívanie inflačnej doložky na Svoradove 148 000 Eur za 11 rokovnevysvetlenébez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Nízky nájom na Svoradove120 000 Eur ročnenevysvetlené, po 15 mesiacoch po Synode to P-ECAV “dalo právnikom”bez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Byt pre osobu zo show-businessu37 000 Eur za 10 rokovnevysvetlené, ale čo sa týka zmluvy vraj napravené, investícia do okien, pravdepodobne bez zvýšenia nájmubez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Panenská 2545 000 Eur za rokvysvetlené čiastočným priznaním, ale neúplným a ničím nepodloženýmbez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Rekonštrukcia podkrovia Palisády 46-4826 000 Eurbez vysvetleniabez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Predraženie opravy na Vlčkovej ulici34 000 Eurbez vysvetleniabez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Služobný byt Vladimira Daniša, vysoké investície a nízky nájom6 900 Eur ročne (už ukončené)bez vysvetleniabez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Nevýhodný leasing auta15 000 Eurbez vysvetleniabez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Fond Beckovskej viesky100 000 Eurbez vysvetleniabez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Zavádzanie daňového úradu32 000 Eur pokuta, 40 000 Eur dorúbenie dane (9 základnýh položiek)snaha čiastočne vysvetliť cez “nájdenú” nájomnú zmluvu, pravdepobne nepoužiteľnú v sporebez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti
Zavádzanie VZ spoločnostimorálna škodabez vysvetleniabez pomenovania zodpovednej osobybez vyvodenia zodpovednosti

O tom či to bol zámer alebo neschopnosť, dosť jasne vypovedá vyjadrenie Branislava Rybnikára, keď na otázku o tom, či je Vladimír Daniš zamestnaný v Reformate, túto informáciu potvrdil a zdôvodnil to tým, “že jeho odborný prínos je väčší než nejaký politický problém”! Vážení synodáli, pre konateľa spoločnosti je to teda len politický problém, čo je tvrdenie v podstate úplne identické s vyjadrením Jána Brozmana pre reláciu Reportéri, že “Reformata nie je žiadna kauza”. Tieto vyjadrenia totiž popierajú akékoľvek morálne či manažérske zlyhania v minulosti, prehliadajú vysoké finančné straty, nerozumejú slovu transparentnosť, a teda ani nevidia nič, čo by sa malo v hospodárení Reformaty zmeniť či zlepšiť. Odpovedať na vyššie položenú otázku si teda môžete sami, otázne je, prečo s tým Synoda nedokázala nič urobiť!

Hluchoslepota

Keď namiesto objasnenia bývalých káuz spoločnosti Reformata, začne nové vedenie ohovárať tých, ktorí na tieto problémy poukázali, aj priemerný pozorovateľ si musí všimnúť, že tu ide o evidentnú manipuláciu a odvádzanie pozornosti, kde vidíme snahu cez  vytváranie umelých problémov zastrieť tie skutočné. Čo je v podstate rovnaké vyjadrenie, aké odznelo aj na Synode, keď bolo konštatované, že nie sme svedkami snahy o objasnenie bývalých káuz, ale skôr o ich obhájenie.

Čo si má evanjelická verejnosť myslieť o motívoch konania či schopnosti predsedníctva ECAV, keď preverenie možnosti vymáhania pokuty od bývalých konateľov im trvá viac ako 15 mesiacov? A to v situácii, keď to isté predsedníctvo v rovnakom čase podalo žalobu na AsloZ a Lutherus, pozostávajúcu z 28 bodov (!) do dvoch mesiacov od odchodu žalovaných osôb z Tranoscia? Napriek viacerým falošným trestným oznámeniam, ktoré tento proces sprevádzali? Je to aplikácia pravidla “komu padni, tomu padni” alebo, naopak, na tých, ktorí kritizujú nezdravé pomery v cirkvi, sa bič nájde, ale na tých, ktorí cirkvi spôsobili rozsiahle škody, nie? To nás chce vedenie cirkvi naozaj presvedčiť, že spravodlivosť je slepá (a hluchá)?!

A keď vytrvalo a dôsledne – na rozdiel od synodálov – poukazujeme na to, že správa predsedníctva cirkvi predložená na Synodu hrubo zavádza a obhajuje bývalých konateľov, čím evidentne poškodzuje Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku, tak nás členovia Synody navrhnú na disciplinárne stíhanie? Rovnako ako prijali uznesenie proti AsloZ v roku 2019 v štýle o nás bez nás, bez akýchkoľvek konkrétnych výhrad či obvinení? To vám nie je hanba? Veď tu nejde o AsloZ, ale o to, aký máte vzťah a záujem o cirkev, či iba platonický a formálny, alebo úprimný a skutočný! Či snáď takto má vyzerať práca duchovných, ktorí keď si sami nevedia zjednať poriadok, tak idú trestať svojich bratov a sestry, ktorí sa o tento cieľ ešte stále úprimne snažia? A to všetko bez toho, aby sa s nimi vôbec porozprávali?!  Pozri Mt 16 15 – 17.

Už to chce len zopár takých synodálov, ktorí majú oči na pozeranie, uši na počúvanie a ktorým v srdci na Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku naozaj záleží!

Závery synody a financovanie

To, čo predviedlo predsedníctvo cirkvi pred Synodou a na Synode, nemá nič spoločné s odborným, vecným a zodpovedným prístupom k plneniu uznesení. Na základe požiadavky niektorých synodálov, že si máme “najskôr urobiť poriadok doma, a až potom pýtať peniaze od iných”, tak dalo predsedníctvo cirkvi najavo, že ten “poriadok” tak skoro nebude. Lenže potom sa viac ako nezodpovedne zahráva s dôverou cirkevných zborov a za takejto situácie by zrejme nikoho veľmi neprekvapilo, keby zbory za týchto podmienok spoluprácu a financovanie cirkvi odmietli.

Svojím prístupom totiž predsedníctvo cirkvi ukazuje zlý príklad, keď

 • koná svojvoľne, arogantne a netransparentne,
 • svojou neúctou k uzneseniam Synody dáva cirkevným zborom návod, aby sa “rovnako” postavili k uzneseniam Synody týkajúcich sa financovania ECAV,
 • im ukazuje, že sa nemusia báť sankcií, pretože synodáli síce prejavili nespokojnosť, ale žiadne reálne plnenie uznesení alebo vyvodenie osobnej zodpovednosti už nežiadali.

 

Jaroslav Mervart, bývalý člen DR Reformata
Imrich Lukáč, bývalý generálny dozorca
Miroslav Klima, bývalý člen GHV

 

ilustračné foto: pixabay.com