Odpoveď Ivanovi Eľkovi na otázku zverejnenú v týždenníku Ev. Po. spod Tatier, kde konkrétne koná proti evanjeliu a preto ho nemožno uznať za biskupa. Uvádzam len niekoľko textov. Ak máš záujem, môžem na pokračovanie uvádzať ďalšie. Dopredu zdôrazňujem, touto odpoveďou nechcem šíriť nenávisť. Píšem bez predpojatosti s najväčšou možnou mierou vecnosti.

1.

„Syn človeka ide totiž, ako bolo uložené, ale beda človeku, ktorý Ho zrádza!“
Evanjelium podľa Lukáša 22, 22

Tvojim  tútorom – poručníkom je Judáš, udavač Július Filo.  Judáš zradil Krista. V evanjeliu je napísané, beda takému človeku. Ježiš Kristus hovorí, čo ste urobili jednému z mojich najmenších mne ste urobili.
Nie si z najmladších. Zabudol si, čo robila ŠtB?  Zabudol si na Jelšavu. Na to, ako vás vyšetrovali? Či ťa dostali už vtedy?  Zober knihu brata biskupa Uhorskaia a čítaj Ako to bolo a o Cirkvi v útlaku.

2.

„Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi: Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako títo?“
Evanjelium podľa Jána 21, 15

Legitimáciou pastiera v Kristovej cirkvi je láska. Nemáš ju. Podpísal si sa iba pod zastrašovanie a „lásku bez akejkoľvek ohľaduplnosti“ a to je neláska. Láska je ohľaduplná. Judáš ti nenadiktuje dobrý pastiersky list. To by ťa musel viesť pastier s veľkým P – Ježiš Kristus.

3.

„Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nenechá deväťdesiatdeväť na pustatine a nejde za stratenou, kým ju nenájde?“
Evanjelium podľa Lukáša 15, 4

Vyše sedem tisíc nespokojných evanjelikov vyjadrilo svoj názor na priebeh volieb. Na puč, ktorý ste predviedli. Nezáleží ti na nich. Škrtol si ich svojim verejným vyjadrením: „Bájnych sedem tisíc.“

4.

„Dobrý pastier život kladie za ovce.“
Evanjelium podľa Jána 10, 11

Nikto, od teba nechce, aby si položil život. Stačí keď položíš funkciu na ktorú zjavne nemáš a ku ktorej si sa dostal s pomocou spomínaných seniora M. Chalupku a seniorálneho dozorcu M. Damankoša, ktorých účelové konanie na kandidačnej porade, možno prirovnať jezuitom v ich najtemnejších časoch, /účel svätí prostriedky/, nie konaniu znovuzrodených Božích detí, ctiacich si rovnosť možnosti pre každého a práva voliť a byť volený.

 

5.

 „Veru, veru vám hovorím: Kto nevchádza do ovčinca dvermi, ale inokade prelieza, je zlodej a lotor.“
Evanjelia podľa Jána 10, 1

   Nevošiel si do ovčinca dvermi, ale inokade…

 

6.

    „Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. Syn Boží sa zjavil na to, aby maril diablove skutky.“
Prvý list Jánov 3, 8

Nevidno na tebe, že by si nasledoval Syna Božieho a maril skutky diablove, práve naopak veselo spolupracuješ s generálnym dozorcom, ktorý oklamal evanjelickú verejnosť.
Otcom lží je diabol.

Okrádanie cirkvi bolo komisiou dokázané a pod ťarchou argumentov aj samotná synoda to potvrdila. Tváriš sa, že sa nič nestalo. Dokonca ste, čo je nepochopiteľné v slušnej spoločnosti, nanovo zamestnali človeka, ktorý sa na tom podieľal. Si mu zaviazaný ? Ja sa len pýtam.
Spoločnosť sa už pomaly spamätáva, robia sa nápravy a vyvodzuje sa zodpovednosť a vy Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku vediete čím ďalej hlbšie do slepej ulice.
Zakrývať lož a rozkrádanie, ktoré bolo dokázané je zakrývaním hriechu. Vedenie, ktoré zakrýva zjavný hriech je potrebné celé odmietnuť. Zakrývať zjavný hriech je falošným učením.

A Symbolické knihy, ktoré sú záväzné pre našu cirkev, nám hovoria, čo máme robiť s takýmto vedením:

 

„ OPUSTIŤ TREBA BEZBOŽNÝCH UČITEĽOV,  PRETOŽE NEZASTUPUJÚ OSOBU JEŽIŠA KRISTA, ALE SÚ ANTIKRISTOVIA .“
Obrana Augsburského vyznania VII, 47

   Ak cirkevná vrchnosť ako taká upadá do falošného učenia, vtedy musí byť odmietnutá celá.

 

„Keď však biskupi učia, ustanovujú, zriaďujú niečo, čo sa protiví evanjeliu, vtedy podľa Božieho prikázania ich nemáme poslúchať.“
Augsburské vyznanie XXVIII, 23

Žijú ešte v súčasnej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku evanjelici, ktorí si ctia svoje vyznanie?

 

„Biskupi nemajú panovať, akoby mali moc donútiť cirkev /cirkevný zbor/…“
Augsburské vyznanie XXVIII, 76

 

„Evanjelium im totiž nedáva autoritu vykonávať moc mimo evanjelia.“
Obrana Augsburského vyznania XVIII, 14

 

Ich jedinou mocou je moc Slova.

Popremýšľaj nad hore napísaným a urob správne rozhodnutie. Uvedom si svoju zodpovednosť hlavne pred Svätým Bohom. Dosť ste toho už napáchali. Pokánie je riešením. Miera tvojej zatvrdilosti vyzerá byť veľká. Modlím sa za teba.

Pokračovanie na budúce.

Keď chceš by kresťanom, musíš sa k niečomu pre vieru odvážiť a pre ňu trpieť. Načo by nám bola potrebná útecha, keby sme nemali obavy a neboli pod tlakom?

„Keď však príde Radca, ktorého vám pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, bude svedčiť o mne, a aj vy budete svedčiť, pretože ste od počiatku so mnou. Toto som vám hovoril, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, áno, prichádza hodina, keď každý, kto vás bude vraždiť, domnievať sa bude, že tým Bohu slúži. A budú to robiť preto, že neznali Otca, ani mňa. Ale hovoril som vám to, aby ste si, keď príde ich hodina, pripomenuli, že som vám to povedal. Toto som vám nehovoril od počiatku, pretože som bol s vami.“

Evanjelium podľa Jána 15, 26 – 16, 4

V dnešnom evanjeliu sú dve časti: Jedna o Duchu Svätom a druhá o prenasledovaní tých, ktorí pred svetom vyznávajú a zvestujú evanjelium. O Duchu Svätom veríme, že On je večným, všemohúcim Bohom. Jemu Pán Ježiš dáva zvláštne meno, nazýva Ho „Potešiteľom.“ Týmto nám oznamuje, že keď chceš byť kresťanom, musíš sa k niečomu pre vieru odvážiť a pre ňu trpieť. Načo by nám bola potrebná útecha, keby sme nemali obavy a neboli pod tlakom? Utrpenia, ktoré predpovedá Pán, budú spojené nie len s tým, že budú kresťanov zabíjať, ale aj s tým , že zabíjajúci si budú myslieť, že dobre robia a Bohu slúžia, a že kresťania sú tými nespravodlivými. Hanebné to bude zabíjanie plné prázdnych krikov: Ha, dobre mu tak, tomu kacírovi, kto by chcel, aby sa mu inakšie stalo? atď. Pri smrti kresťanov nebude teda žiadnej útechy od sveta, lebo on ich bude nemilosrdne mordovať ako odštiepencov. Do toho tiež neraz ich svedomie bude mdlé a pomyslí si:„Kto vie, či som dobre urobil a nezašiel som až priďaleko?“ Tak pred svetom i pred svojim svedomím budú nespravodlivými. Ale preto dáva Pán to meno, nazývajúc „Ducha Svätého Potešiteľom“, akoby chcel povedať: Dobre ja viem, čo sa vám bude diať, že v sebe samých a ani u sveta nijakej útechy mať nebudete. Nenechám vás určite v takejto núdzi, nezavediem vás tak ďaleko do blata, že by ste v ňom museli zostať a zahynúť. Vtedy, keď už pre vás vo svete nebude žiadnej útechy a vy sa úplne oddáte strachu a úzkosti, potom vám Ja pošlem Ducha Svätého, ktorý je Potešiteľom a Ten vás v srdci bude povzbudzovať, aby ste nepochybovali, ale držali sa toho, čo vám povie.

Dr.Martin Luther

Z kázania na nedeľu Exaudi

Mgr. Ján Meňky

článok zverejnený so súhlasom autora
ilustračné foto: pixabay.com