Nový rok

Keď prišiel ôsmy deň a dieťatko bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ako Ho anjel pomenoval skôr, než sa počalo v živote.
L 2, 21

Milí bratia a milé sestry v Kristu.

Každý z nás dostal pri svojom narodení meno. Meno, ktoré nosíme, počujeme naň, necháme sa ním oslovovať, každý z okolia vie, že sme jeho nositeľom. Meno je veľmi dôležité, pretože je často nositeľom zasľúbenia. Niektorí máme meno po otcovi, matke, iní po dedovi, babke, strýkovi, strynej, inom členovi rodiny, či po významnom človeku. Každý z nás sa iste aspoň raz zamyslel, prečo nosí také meno aké má, prípadne sa na to spýtal rodičov, ktorí mu ho dali. Pátral po jeho význame. Zapamätal si ľudí, ktorí mali rovnaké meno ako on. Prípadne sa snažil stotožniť s nositeľom rovnakého mena a zobrať si za vzor jeho vlastnosti. Začali sme z Božej milosti nový rok 2022, je prvý január. V našom pomyselnom kalendári začalo písať nové stránky množstvo nových mien. Vytvára sa množstvo nových príbehov. Čo ste zažili za tých prvých 9 hodín nového roku? Ako ste ich strávili? Bežnou činnosťou, ktorú vykonávate pravidelne, alebo ste zažili niečo výnimočné? Ohňostroj o polnoci, želania známych, raňajky. Čas plynie a váš životný príbeh s vašim menom bude ďalej pokračovať. Áno, mohli by sme ďalej opisovať bežné činnosti a drobné príbehy, my sme sa však zišli v tomto chráme, v našom príbehu, aby sme začali tento rok v mene toho, koho pokladáme za nášho Pána a Spasiteľa. Od Neho chceme prosiť pomoc a požehnanie našich životných príbehov aj v tomto roku. Počuli sme krátky úsek z Písma, z Lukášovho evanjelia, ako Ježiš dostal svoje meno. Na ôsmy deň po svojom narodení ho rodičia dali ho obrezať. Obriezku nariaďoval Mojžišov zákon. Čo to vlastne znamenalo? Prostredníctvom tohoto aktu sa deti stávali účastníkmi zmluvy, ktorú Boh uzavrel s praotcom židovského národa Abrahámom. O čo v tej zmluve išlo? Bola to večná zmluva o tom, že Hospodin bude Bohom Abrahámovi a jeho potomstvu a dá mu do večného vlastníctva kanaánsku krajinu. Jeden Boh a jedna krajina pre všetkých potomkov Abrahámových. Kto z nás by nechcel uzavrieť takúto zmluvu. Dohodu, ktorá dala názov celej jednej polovici Biblie, ktorú dnes poznáme pod názvom Stará zmluva. Bola to zmluva medzi Bohom a národom Izraelským. Dnes začíname v Ježišovom mene nový rok 2022. Jeho príchodom na tento svet sa tá pôvodná zmluva ešte rozšírila. Je to zmluva medzi Bohom a všetkými ľuďmi. Kristus neprišiel len pre Židov, ale aj pre Arabov, Číňanov, Afričanov, Eskimákov i Slovákov. Jeho meno, ktoré dostal na ôsmy deň po svojom narodení hovorí o mnohom. V pôvodine znie Jehošua a znamená Hospodin je spása. Hospodin je spásou pre všetkých ľudí – Židov, Grékov, Rimanov, Arabov, Číňanov, Eskimákov i Slovákov. Keď sme dnes spievali predspev: „Ó, Ježiši, Tvoje narodenie“, pokračovali sme ďalej slovami, „daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie, prihovor sa Otcu za nás, Ducha pravdy zošli na nás, aby sme aj v tejto chvíli verne Teba ctili …“ Daj, nech nám hriešnym slúži na spasenie. S príchodom Božieho Syna sa začala písať Nová zmluva. Zmluva medzi Bohom a všetkými ľuďmi prostredníctvom Ježiša Krista. Zmluva nielen pre vyvolených, ale pre všetkých hriešnikov. Aj pre mňa, aj pre teba. Pretože v Ježišovi nám bolo dané spasenie. A nieto spasenia v nikom inom. Lebo nebolo dané pre ľudí iné meno pod nebom, v ktorom by sme mali dôjsť spasenia. Takto svedčili apoštoli Peter a Ján pred židovskou veľradou a zaznačil nám to lekár a evanjelista Lukáš v Skutkoch apoštolov. Preto v Ježišovom mene dnes začíname nový rok. Jeho príchodom sa začala písať Nová zmluva. A pre nás hriešnikov, kresťanov aj nové životné príbehy. Pán Ježiš pozýva k sebe všetkých, ako Jeho volanie vypočujeme v tomto novom roku. Iste sú naše životné cesty rôzne a my často pociťujeme ich ťažobu. Chceme sa vymaniť z pút minulosti, dávame si na nový rok rôzne predsavzatia, sľuby a plány. Isté je, že mnohé veci z minulosti už nezmeníme, ale môžeme začať nanovo a zmeniť koniec nášho príbehu. Každý jeden Boží deň nám ponúka nový začiatok. Nie je to len 1. január. S Ježišom môžeme začať kedykoľvek. Jeho rodičia boli poslušní zákonu a priniesli Ho na ôsmy deň obrezať. Tak vstúpil aj On do zmluvy, ktorú Boh uzatvoril s Abrahámom. Ježiš dostal meno podľa zvesti anjela. Meno, ktoré ustanovil Boh. A to bolo znamením, že raz bude tiež konať dielo ustanovené Bohom. Tak už odmala bol vedený k činom, ktoré Boh zasľúbil. V čom je nám to príkladom aj pre dnešok, pre nás? Ježišovi rodičia sú nám príkladom, toho, že nič nenechali na náhodu. Správali sa podľa Božích ustanovení. Viedli Ježiša k Bohu. Dávali mu to najlepšie. Večnú zmluvu medzi Bohom a Abrahámom. V dnešnej dobe chcú rodičia často pre svoje dieťa tiež to najlepšie. Koľko z nich však pokladá tú novú zmluvu medzi Bohom a všetkými ľuďmi za dôležitú? Ako často odsúvajú krst, nie o mesiac, rok, ale často to nechávajú na to, nech sa dieťa rozhodne samo. Nevedú ho k tej novej zmluve, ale ilúziou zdanlivého slobodného rozhodnutia, ho pripravujú o stretnutie s Ježišom už v mladom veku. Začiatok už potom často nemožno zmeniť, ale stále môžeme zmeniť koniec. Preto aj k vám milí ľudia, milí hriešnici, milí obyvatelia tejto zeme v dnešný prvý deň v roku znie to slovo evanjelia: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ To je tá nová zmluva medzi Bohom a všetkými ľuďmi. Prijmeš ju a staneš sa dedičom jeho večného kráľovstva? Teraz je ten čas zmeniť to, aby bol iný aj koniec tvojho príbehu. Amen

Modlitba:

Drahý Pane Ježiši, milý náš Spasiteľ, vyznávame, že len v Tvojom mene máme spasenie, záchranu. Preto sa aj na začiatku tohto roka obraciame k Tebe a prosíme Ťa o pomoc a požehnanie. Zmeň naše životné príbehy podľa Tvojej svätej vôle. Očisti nás od každého hriechu a daj poznať, že nieto spasenia v nikom inom okrem Teba. Ježiši, vypočuj nás a požehnaj.
Amen

Mgr. et Mgr. Miloslav Gdovin
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: wikipedia.org