Neschopní pokánia a nápravy

Za pár dní sa uskutoční Synoda ECAV na Slovensku a k synodálom a neskôr aj k evanjelikom sa dostane okrem iného aj správa predsedníctva ECAV. Synodáli si tam, okrem iného, môžu prečítať aj komentár k voľbám generálnej dozorkyne, kde autori správy síce uznávajú, že proti voľbám boli námietky a výhrady, ale keďže nič nebolo oficiálne podané je vraj všetko v poriadku a voľby sú platné. To, že oficiálne nebol podaný žiadny protest, však môže byť aj výsledkom zastrašovania resp. rezignácie, čo však do budúcnosti neveští nič dobré!   

Aspoň čiastočný posun však nastal v tom, že autori správy uznávajú (!), že vraj volebný systém ani zďaleka nie je dokonalý (1), ale vraj sa aspoň dodržiava (2). S prvou časťou samozrejme súhlasíme. Druhá sa nezakladá na pravde, pretože už v roku 2018 bolo v stanovisku Osobitného senátu generálneho súdu konštatované, že podmienky na kandidatúru majú byť stanovené a jasne komunikované vopred (a nie vymýšľané v priebehu kandidačnej porady). Avšak kandidáti, ktorí predpísané podmienky splnili do volieb kandidovaní neboli, a naopak tí ktorí podmienky nespĺňali „prešli“ – napr. Ján Brozman a Peter Mihoč. Takže čo sa týka dodržiavania platných prepisov, aj táto časť volebného procesu má k dokonalosti veľmi ďaleko!

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že v tejto časti predložená správa nejaké malé zlepšenie prináša, lenže proces priznania problémov a ich nápravy je iba veľmi pomalý! Ide to, ako hovorí jedno ľudové príslovie, ako v lete na saniach…

Súdne spory

Samostatná sekcia je venovaná súdnym sporom ECAV. Nebudeme komentovať spory, ktoré sú „iba“ po rozhodnutí okresného súdu, pretože protistrana sa skoro vždy odvolá. Za zmienku snáď stojí iba komentár k žalobe Jána Meňkyho, kde predsedníctvo uvádza že záležitosti, na ktoré poukazuje Ján Meňky vraj nie sú protispoločenskou činnosťou. Odvoláva sa na rozhodnutie okresného súdu, proti ktorému sa Ján Meňky samozrejme odvolal.

V tejto súvislosti však musíme konštatovať, že práve na tomto pojednávaní Ivan Eľko prerazil ďalšie morálne dno. Zrejme v snahe sudcu presvedčiť, že protispoločenská činnosť v cirkvi neexistuje sa k Reformate a daňovej kontrole vyjadril nasledovne: „… môžem hovoriť o tej tzv. pokute 70 000 € pre Reformatu, čo o nej neviem. Reformata nikdy nedostala pokutu 70 000 €!“ To všetko bez toho, aby tieto záležitosti uviedol na pravú mieru!

Ivanovi Eľkovi zrejme nestačilo upozornenie na Synode v Trenčianskych Tepliciach o tom, že synodálov vo veci daňovej kontroly klame. V klamaní pokračoval aj na okresnom súde, čo je vážne zlyhanie nielen z pohľadu morálky, ale aj z hľadiska porušenia zákonov Slovenskej republiky! A to nie je hanba len pre Ivana Eľka ale pre celú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania!!!

Daňová kontrola nekončí

Keď sme pri súdnych sporoch iba nakrátko odbehneme do Reformaty. Prehľad súdnych sporov vo svojej správe uvádzajú aj konatelia tejto spoločnosti, Peter Gärtner a Tomáš Hyben. Uvádzajú, že niektoré zo súdnych sporov dopadli pre Reformatu dobre, avšak samozrejme už neuvádzajú, že sa jedná o súdne spory, kde žalobu aj dôkazné bremeno na prvé pojednávania musel pripraviť ešte bývalý konateľ Štefan Sabol. A zjavne to urobil dobre!

Noví konatelia sa mu však „odvďačili“ po svojom. Pochválili sa tým, že vo veci daňovej kontroly je ich zámerom peniaze (ktoré musela cirkev štátu dodatočne zaplatiť) do cirkvi vrátiť. A preto podali až štyri žaloby, kde v troch z nich medzi žalovaných patrí aj Štefan Sabol! Ten Štefan Sabol, ktorý musel niekoľko mesiacov čakať, kým bývalí konatelia a účtovníčka vydali niečo čo aspoň pripomína účtovníctvo! Ani po 17 mesiacoch však nedostal konzistentnú a úplnú verziu  papierového účtovníctva, pričom o vydanie tej elektronickej dlho prebiehal súdny spor! Na základe vydaných účtovných podkladov konštatoval vážne nedostatky auditor, Znalecký ústav pri Ekonomickej univerzite v Bratislave, a neskôr aj daňový úrad.

V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že hovoríme o tom istom Štefanovi Sabolovi, ktorý spolu s Dušanom Vagaským zaviedol (konečne) funkčný a transparentný zmluvný vzťah medzi ECAV a Reformatou, a ktorý zaviedol tiež pravidelné a konzistentné výkazníctvo o hospodárení Reformaty, ktoré dovtedy tak veľmi chýbalo! Prebehla analýza nevýhodných nájomných zmlúv, ktoré boli postupne riešené úpravou podmienok alebo výpoveďou. Boli pripravené nové investície, a čo je najdôležitejšie boli na tento účel zabezpečené aj potrebné financie.

A dnes môžeme povedať, že tak to chodí vo svete, a tak to chodí aj v ECAV. Za dobrotu na žobrotu. Za nasadenie a obetavosť v službe Evanjelickej cirkvi žaloba. Alebo najlepšie hneď tri!!!

Už skôr sme písali o tom, že takéto konanie považujeme za morálne neudržateľné a naviac za alibistické. Pretože niektoré osoby (ktoré tieto opatrenia iniciovali) v našej cirkvi pôsobia desiatky rokov v rôznych funkciách, a teda počas tohto obdobia mali aj oni sami na tieto veci poukazovať a riešiť ich! Ale nerobili nič, musela prísť výmena konateľov a veci sa pohli až po príchode Štefana Sabola. Iniciátori štyroch nových žalôb však boli však aj vtedy ticho. Zobudili sa až teraz, zjavne v snahe odviesť pozornosť od seba, a hodiť tento problém na iných! Podali žaloby na svetský súd, paušálne na všetkých štyroch bývalých konateľov, pričom tento spor zaplatí ECAV a teda my všetci. Tým, ktorí toto uznesenie navrhli a zrealizovali samozrejme nič nehrozí…

Radi by sme sa preto spýtali súčasných konateľov Reformaty –  Petra Gärtnera, Tomáša Hybena a tiež predkladateľa tohto uznesenia Mariána Damankoša, ako hodnotia svoj prínos počas svojho pôsobenia v cirkevných funkciách vo vzťahu k spoločnosti Reformata od roku 2012 do roku 2022?! Na čo ste prišli, ako ste to riešili, a s akým výsledkom?

Generálne predsedníctvo v úlohe obhajcu ZED

Vzhľadom k tomu, že Združenie evanjelických duchovných (ZED) sa niekedy prezentuje ako stavovská farárska organizácia je veľmi zvláštne, že obhajoby nemorálneho a nekorektného konania predstaviteľov ZED sa ujal práve Ivan Eľko – ako generálny biskup. V správe predsedníctva ECAV spomína aj ukončený spor medzi Asociáciou slobodných zborov a ZED, ktorý ZED prehral. Pre nezainteresovaných pripomíname, že jadrom sporu bolo obvinenie Asociácie z korumpovania farárov, ktoré sa nachádzalo v liste predsedu ZED predstaviteľom partnerského Durínskeho spolku v Nemecku.

Z pohľadu Asociácie to bol agresívny a nemorálny pokus o diskreditáciu nášho združenia, s cieľom poškodiť dobré meno Asociácie v Nemecku. A ako to vysvetľuje Ivan Eľko v správe na Synodu 2023?

Na úvod niečo zmätene hovorí o údajnej žiadosti z Nemecka, aby „finančná pomoc našim duchovným, ktorí sa aktivizujú v Asloz, a ktorí sú údajne prenasledovaní, nebola už viac vyplácaná priamo im, ale aby im bola vyplácaná cez ZED“. Už týmto vyjadrením – nevieme na základe čoho – sa Ivan Eľko snaží naznačiť, že vraj farári zo zborov združení v AsloZ nejaké financie dostávali. Čo ale nie je pravda!

Ďalej v texte zase neuvážene hovorí niečo o tom, že vraj nejakému duchovnému mal byť ponúknutý vstup do AsloZ v súvislosti s nejakou finančnou výhodou (a vraj ZED na označenie tohto počinu použil slovo korumpovanie, za čo sa okamžite dostal na súd). Lenže tu sa nejedná iba o to, že Ján Bunčák ako vtedajší predseda ZED-u použil nesprávne slovo, podstatné je, že ten skutok ktorý sa v správe predsedníctva spomína  sa nikdy nestal. Je to len ďalší primitívny spôsob ohovárania Asociácie slobodných zborov!

Do tejto kategórie patrí aj

  • šialené spájanie Asociácie s vyhrážaním sa bombovým útokom vo Zvolene,
  • ničím nepodložené obvinenie z rozdeľovania cirkvi,
  • bezprecedentné vylučovanie predstaviteľov a duchovných z Asociácie z cirkevných výborov,
  • prijímanie uznesení proti Asociácii bez toho, aby s jej predstaviteľmi – ako evanjelikmi augsburského vyznania vôbec niekto pred tým rozprával
  • nezmyselná konšpirácia týkajúca sa tzv. paralelnej cirkvi,
  • úplná neschopnosť či nezáujem zo strany vedenia ECAV komunikovať s Asociáciou!

Všetky tieto obvinenia šírené súčasným vedením cirkvi sú nepravdivé, zavádzajúce – ale o to viac manipulatívne a pre ECAV škodlivé! Nie sú ničím podložené, naopak Asociácia tieto obvinenia opakovane odmietla. Práve takýto nekorektný a agresívny prístup prispieva k rozdeleniu ECAV!

Demagógia v správe predsedníctva sa opakuje z roka na rok!

Avšak ani tu komentár predsedníctva nekončí. Generálne predsedníctvo trápi to, ako sa informácie z tohto listu na Slovensko dostali. Problém vidia v tom, že to šlo z Durínskeho spolku na emeritného biskupa Miloša Klátika a ďalej k Jaroslavovi Mervartovi. Tu sa ukazuje, že predsedníctvu cirkvi ani tak nevadí toxický obsah listu ZED, ale skôr spôsob ako sa o tom niekto z Asociácie dozvedel! To znamená, že hriech nie je hriechom ak sa o ňom nedozvieme? „Čo oči nevidia srdce nebolí“ vážené predsedníctvo? Takýmto príkladom idete pre evanjelikov a slovenskú verejnosť?!

Ak by ste si mysleli, že to už je naozaj všetko veľmi by ste sa mýlili. V závere predmetného odseku zo správy na Synodu 2023 sa uvádza „Pre nás budú zaujímavé informácie o tom, ako presne fungoval „paralelný FFZ“, teda dotačný systém, ktorým boli podporovaní duchovní a cirkevné zbory, sympatizujúce s Asloz“.

V predchádzajúcej správe na Synodu 2022 bolo k tomuto prehranému súdnemu sporu uvedené: „Možno uvidíme, že nám tu fungoval paralelný „FFZ“, do ktorého nebolo treba prácne prispievať, iba deklarovať, že ste sympatizantom s Asloz.

Ak predsedníctvo cirkvi nedokázalo za rok získať žiadne nové informácie v tejto veci, tak sú buď neschopní, alebo nič nenašli! V takom prípade ale opakovanie tejto nepravdivej až nenávistnej vety iba potvrdzuje, že vedenie cirkvi nemá žiadne dôkazy pre svoje tvrdenia, a cieľom takýchto a podobných vyjadrení nie je nič iné iba ohováranie a vyvolávanie negatívnych emócií proti Asociácii? Namiesto hľadania a presadzovania pravdy vidíme snahu manipulovať synodálov a celú evanjelickú verejnosť, a vyvolávať nenávisť voči domácim viery, ktorý požadujú nápravu pomerov v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania! Lenže takýto prístup generálneho predsedníctva ECAV je znova viac než zrelý na ďalší súdny spor!

Duchovní v AsloZ žiadne peniaze nikdy nedostali! 

Obsah tejto vety (a je jedno či z roku 2022 alebo 2023) v podstate navádza synodálov k tomu, aby si mysleli, že duchovní ktorí sú združení v Asloz nejaké peniaze (k platu) či už z Nemecka alebo priamo z Asloz dostávali! Lenže takýto výrok predsedníctva cirkvi sa znova nebezpečne blíži k tvrdeniu, že niekto je v AsloZ pre peniaze! A to je znova iba (ďalšie) ohováranie!!!

Duchovní zo zborov združených v AsloZ nikdy nepoberali žiadne finančné príspevky k platu, a to ani od AsloZ ani z Nemecka, ani žiadne iné. Tieto zbory sú v Asociácii zo svojho presvedčenia, a naopak si riadne platia svoje členské!  Nejde nám o nič iné ako o zachovanie vernosti augsburskému vyznaniu, o morálne a čestné šafárenie, a tiež o efektívne a transparentné hospodárenie v ECAV!

Asociácia urobila zbierku na pomoc prenasledovaným farárom (vyhadzovaným z cirkevných výborov, na základe uznesenia Generálneho presbyterstva v snahe krátiť platy duchovným združeným v AsloZ) ale keďže vedenie cirkvi toto uznesenie nedokázalo zrealizovať, ku „kompenzačným“ platbám týmto duchovným nikdy nedošlo. A teda všetky uvedené obvinenia a bohapusté táranie o „paralelnom FFZ“ nie sú nič iné ako divoké fantázie súčasného vedenia ECAV!

Záver

Naším zámerom bolo priniesť synodálom korekciu nepravdivých a zavádzajúcich informácií, ktoré sa znova objavili v správe predsedníctva ECAV. Snažili sme sa tieto informácie uviesť na pravú mieru, pretože sme presvedčení že túto cirkev nepoškodzujú a nerozdeľujú tí, ktorí žiadajú transparentné voľby a efektívne hospodárenie, ale naopak rozdeľujú ju klamstvá, špekulácie, neefektívne a netransparentné hospodárenie a nedostatočná informovanosť.

Preto vyzývame všetkých synodálov, aby preukázali, že im na cirkvi záleží. Veríme, že sa dokážu prehliadnu túto manipuláciu a snahu o eskaláciu už beztak zlej situácie zo strany predsedníctva ECAV. A že prostredníctvom hľadania pravdy a spravodlivosti dokážu presadiť zmier a pokoj na prospech Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania!

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Ilustračné foto: ECAV s Vami