Návrh na zrušenie uznesení

Vážení bratia a sestry, vážení synodáli!

Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená viacerými vojnovými konfliktmi, výrazným zdražovaním, pandémiou a pritom sa ani zďaleka nedá povedať, že to najhoršie máme za sebou. Všetky spomínané udalosti majú zásadný vplyv na životnú úroveň obyvateľov, ako aj na ich hodnotenie stavu a obavy z budúcnosti. Práve v tejto situácii by mala ísť cirkev príkladom, a byť nápomocná v duchovnom aj praktickom živote Slovákov.

Za posledné roky sa však Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku nachádza v kríze. V kríze finančnej, v kríze morálnej, a tiež vo vážnej kríze dôvery. Dochádza k masovému a periodickému vyraďovaniu „nepohodlných“ kandidátov do volieb najvyšších funkcionárov ECAV na Slovensku, a cirkev tiež trápi netransparentné a nehospodárne nakladanie s cirkevným majetkom. Bez toho aby boli vyšetrené staré kauzy, vznikajú nové. Sme svedkami poskytovania neúplných, nepresných či dokonca úplne zavádzajúcich informácií pre synodálov, ako aj celú Evanjelickú verejnosť. Tento problém sa však v ECAV ako kresťanskej cirkvi nerieši pokáním a nápravou, ale snahou o dehonestáciu, zastrašenie či umlčanie tých, ktorí na tieto problémy poukazujú.

Príkladom takéhoto nezdravého a nebiblického prístupu sú okrem iného aj tri uznesenia, prijaté súčasným vedením ECAV na Slovensku, o zrušenie ktorých vás žiadame v prílohe tejto správy. Aj napriek tomu, že ako členovia, podporovatelia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov (AsloZ) chceme tvoriť pozitívnu a konštruktívnu platformu, za uplynulé roky sme si na našu adresu vypočuli veľa nezmyselných a nepravdivých obvinení. Asi najhorším bolo zahrávanie sa so slovami teroristi, a to priamo z úst hlavných predstaviteľov ECAV. Veľmi vážne, a rovnako úplne nepravdivé bolo obvinenie, že sa snažíme o rozdelenie ECAV a vytvorenie novej cirkvi. To nikdy nebolo a nie je agendou AsloZ, a na nepravdivosť a toxický charakter týchto obvinení sme opakovane poukazovali.

Tieto nepravdivé obvinenia boli často spájané s ďalšími vykonštruovaným tvrdeniami, a to že zbory združené v ECAV či ich duchovní predstavitelia sú finančne podporovaní zo zahraničia. Lenže pravdou je, že duchovní, ktorých zbory sú v ECAV nikdy žiadne príspevky k svojmu platu z ASloZ nedostali, a teda všetky obvinenia v tomto smere sú klamstvom. Tieto informácie vieme kedykoľvek preukázať! K zverejneniu týchto informácií pristupujeme aj preto, aby sme zastavili nezmyselné a nemorálne ohováranie, ktoré v Evanjelickej cirkvi nemá čo hľadať!

Všade v civilizovanom svete sa problémy riešia diskusiou, ale práve vyššie uvedené uznesenia boli prijaté bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie, a akejkoľvek ďalšej komunikácii už mnoho rokov bránia! Je zrejmé, že takýto postup rozhodne nie je v záujme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania!

Z uvedeného je zrejmé, že kritika ASloZ resp. jej členov je nepravdivá, ničím nepodložená, a teda stojí na hlinených nohách! Všetci sme členmi kresťanskej cirkvi – Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorej vierouka nielen hovorí, ale aj navádza k pokániu, náprave a odpustení hriechov. Aj preto sme sa rozhodli vám pred Synodou 2023, ktorá sa bude konať v mesiaci október v Liptovskom Mikuláši, poslať návrh na zrušenie troch uznesení, ktoré považujeme za ničím nepodložené, legislatívne neudržateľné a najmä za úplné pomýlené uznesenia, ktoré nikdy nemali ani vzniknúť.

V záujme Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, v snahe o nápravu dlhodobo a vážne poškodených vzťahov, a so zámerom nápravy pomerov v našej spoločnej cirkvi, vás žiadame o predloženie a schválenie tohto návrhu na Synode 2023. Sme presvedčení, že zrušenie týchto uznesení môže byť síce len prvým, ale o to dôležitejším krokom k zlepšeniu pomerov v ECAV, ktorá ako Nevesta Kristova má ísť svetu okolo nás príkladom. Chceme vás povzbudiť k tomu, aby ste pre ECAV, pre všetkých nás, ako aj pre celú slovenskú spoločnosť vybrali cestu pokoja, a nie cestu ďalšej eskalácie a predlžovania krízy, ktorou Evanjelická cirkev v súčasnosti prechádza!

Za Správnu radu Asociácie slobodných zborov,

s pozdravom

Ing. Jaroslav Mervart, PhD.

 

Návrh na doplnenie programu zasadnutia Synody ECAV na Slovenku

1. Navrhujem doplniť program zasadnutia Synody ECAV o bod programu, v rámci ktorého Synoda ECAV prerokuje a bude hlasovať o návrhu na zrušenie uznesení Generálneho presbyterstva a Synody ECAV. Predmetom návrhu sú nasledujúce uznesenia:

  • Uznesenie č. 21-1/2019 prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 08.02.2019;
  • Uznesenie 08-02 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí v dňoch 21. – 22.06.2019;
  • Uznesenie 08-01 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí dňa 10.10.2020.

2. O návrhu na doplnenie programu zasadnutia Synody ECAV navrhujem hlasovať podľa mena verejne, a to v abecednom poradí (§ 7 ods. 6 písm. b) cirkevného zákona č. 15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 1/2021)

Návrh uznesenia č. 1:

„Synoda ECAV bude hlasovať o návrhu na doplnenie programu zasadnutia Synody ECAV spôsobom podľa mena verejne, a to v abecednom poradí.“

3. Návrh uznesenia č. 2: Program Synody ECAV sa dopĺňa o bod programu v rámci ktorého Synoda ECAV prerokuje a bude hlasovať o návrhu na zrušenie uznesení Generálneho presbyterstva a Synody ECAV. Predmetom návrhu sú nasledujúce uznesenia:

  • Uznesenie č. 21-1/2019 prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 08.02.2019;
  • Uznesenie 08-02 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí v dňoch 21. – 22.06.2019;
  • Uznesenie 08-01 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí dňa 10.10.2020.

4. Odôvodnenie návrhu na zrušenie uznesení

K uzneseniu č. 21-1/2019

Dôvodom návrhu na zrušenie tohto uznesenia je, že toto má voči dotknutým osobám difamačný charakter a priamo poškodzuje ich dobré meno.

Dotknuté osoby by z tohto dôvodu mohli využiť právne prostriedky smerujúce k ochrane proti neoprávnenému zásahu do ich osobnostných práv alebo aj iné prostriedky právnej ochrany.

Dotknuté osoby pritom pred prijatím tohto uznesenia nemali možnosť žiadnej obhajoby ani prezentácie vlastného stanoviska. Z uznesenia pritom ani nie je zrejmé, akého konania proti záujmom ECAV sa vlastne dotknuté osoby mali dopustiť. Generálne presbyterstvo prijatím tohto uznesenia obchádza disciplinárne konanie, v rámci ktorého je jedným zo základných práv dotknutých osôb ich právo na obhajobu. Právomoc viesť disciplinárne konanie a vyslovovať či došlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia, ako aj ukladať tresty majú iba disciplinárne orgány v zmysle cirkevného zákona č. 2/2004 o disciplinárnom konaní v znení cirkevného zákona č. 2/2019. Synoda ECAV ani Generálne presbyterstvo nemá právomoc vyslovovať či došlo k disciplinárnemu previneniu nejakej osoby príp. či došlo ku konaniu, ktoré by mohlo predstavovať disciplinárne previnenie.

K uzneseniu 08-02/2019

Dôvodom návrhu na zrušenie tohto uznesenia je rovnako to, že uznesenie má voči dotknutým osobám difamačný, doslova až zastrašujúci charakter. Prijaté uznesenie doslova odrádza od združovania sa v záujmovom združení Asociácie slobodných zborov ECAV, čím dochádza k zásahu do práva na slobodné združovanie sa garantovaného v čl. 29 ods. 1 Ústavy SR. Naviac, Synoda prijatým uznesením konštatuje spáchanie vážneho disciplinárneho priestupku, čím opätovne dochádza k obchádzaniu disciplinárneho konania a prisvojovania si právomoci disciplinárnych orgánov. Rovnako ako v prípade prvého uznesenia, dotknuté osoby resp. samotné združenia ASLOZ nemali pred prijatím tohto uznesenia žiadnu možnosť na obhajobu resp. na prezentáciu vlastného stanoviska. Takéto uznesenie taktiež poškodzuje dobré meno evanjelickej cirkvi v spoločnosti tak na Slovensku ako aj v zahraničí.

K uzneseniu 08-01/2020

Dôvodom návrhu na zrušenie tohto uznesenia je opätovne jeho difamačný charakter voči dotknutým osobám a poškodzovanie dobrého mena týchto osôb.Dotknuté osoby by z tohto dôvodu mohli využiť právne prostriedky smerujúce k ochrane proti neoprávnenému zásahu do ich osobnostných práv alebo aj iné prostriedky právnej ochrany.

Dotknuté osoby pritom pred prijatím tohto uznesenia nemali možnosť žiadnej obhajoby ani prezentácie vlastného stanoviska. Synoda rovnako prijatím tohto uznesenia obchádza disciplinárne konanie, v rámci ktorého je jedným zo základných práv dotknutých osôb ich právo na obhajobu. Právomoc viesť disciplinárne konanie a vyslovovať či došlo k spáchaniu disciplinárneho previnenia majú iba disciplinárne orgány. Prijatie tohto uznesenia naviac navodzuje dojem zásahu do slobody prejavu dotknutých osôb garantovaného v zmysle čl. 26 Ústavy SR, keďže dôvodom jeho prijatia je zjavne iba prezentácia názorov na fungovanie ECAV na Slovensku.

K ďalším dôvodom potreby zrušenia uznesení

Uznesenia, ktoré bez akéhokoľvek opodstatnenia zasahujú do práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb považujem v demokratickej spoločnosti za neprípustné. Javí sa, že jediným zámerom prijatia týchto uznesení bola diskreditácia dotknutých osôb a združení, ktoré sa prejavím svojho názoru iba snažili o transparentné a efektívne hospodárenie v ECAV. Takéto konanie by nemalo byť akceptované ani v rámci bežnej spoločnosti, nieto v cirkvi.

Takéto praktiky priamo škodia vzájomným bratsko-sesterským vzťahom v cirkvi, ako aj vzájomnej komunikácii a spolupráci. Silná polarizácia vzťahov, v súčinnosti s nezáujmom či neschopnosťou riešiť závažné majetkové kauzy vedie k závažnej strate dôvery vo vedenie ECAV, a čo je ešte horšie k rozbíjaniu jednoty cirkvi. Prijaté uznesenia taktiež poškodzujú dobré meno evanjelickej cirkvi v spoločnosti tak na Slovensku ako aj v zahraničí. Evanjelická cirkev augsburského vyznania, sa sama v zmluve so štátom zaviazala, že využije všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateľov Slovenskej republiky v prospech spoločného dobra v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Prijatie predmetných uznesení je v priamom rozpore s týmto záväzkom. Vzhľadom na to, že dotknuté osoby by mohli využiť právne prostriedky na ochranu ich práv, čo by viedlo iba k ďalším zbytočným súdnym sporom, zrušenie uznesení predstavuje príležitosť na zmierlivé riešenie situácie. Práve zrušenie uznesení by prispelo k deeskalácii situácie v ECAV, za ktorú ste z titulu svojej funkcie zodpovední. Vytvorí sa tým priestor na diskusiu a zlepšenie pomerov v ECAV. Dotknuté osoby by mohli prikročiť k využitiu právnych prostriedkov na ochranu svojich práv práve v prípade, ak by ste vôľu k riešeniu neprejavili, a návrh na zrušenie uznesení by ste odmietli.

Popri zrušení uznesení považujem za prejav elementárnej ľudskej slušnosti aj ospravedlnenie osobám, ktorých sa uznesenia týkajú.

5. O návrhu na zrušenie uznesení Generálneho presbyterstva a Synody ECAV navrhujem hlasovať podľa mene verejne, a to v abecednom poradí (§ 7 ods. 6 písm. b) cirkevného zákona č. 15/1994 o rokovacom poriadku v organizačných jednotkách ECAV na Slovensku v znení cirkevného zákona č. 1/2021)

Návrh uznesenia č. 3:

„O návrhu na zrušenie uznesení Generálneho presbyterstva a Synody ECAV bude Synoda ECAV hlasovať spôsobom podľa mena verejne, a to v abecednom poradí.“

6. Návrh uznesenia č. 4:

„Synoda ECAV zrušuje uznesenia:

  • Uznesenie č. 21-1/2019 prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 08.02.2019;
  • Uznesenie 08-02 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí v dňoch 21. – 22.06.2019;
  • Uznesenie 08-01 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí dňa 10.10.2020.“
Príloha č. 1

Uznesenie č. 21-1/2019 prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 08.02.2019 v znení:

„Generálne presbyterstvo konštatuje

a) že Milan Krivda – biskup v v. sa vo funkcii dištriktuálneho biskupa prehrešil proti záujmom ECAV, preto mu v zmysle článku I. Štatútu biskupského kríža emeritných biskupov nebude udelený titul „emeritný biskup“ ani nebude mať právo nosiť biskupský kríž.

b) Generálne presbyterstvo konštatuje, že Miloš Klátik – biskup v. v. sa vo funkcii generálneho biskupa prehrešil proti záujmom ECAV, preto mu v zmysle článku I. Štatútu biskupského kríža emeritných biskupov nebude udelený titul „emeritný biskup“ ani nebude mať právo nosiť biskupský kríž.“

Uznesenie 08-02 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí v dňoch 21. – 22.06.2019 v znení:

„Synoda ECAV na Slovensku sa vo veci záujmového združenia Asociácie slobodných zborov ECAV uzniesla:

1. ASLOZ nie je organizáciou evanjelickej cirkvi, nerešpektuje predstaviteľov ECAV, grémiá ECAV a platné cirkevnoprávne predpisy.

2. Konštatuje, že ASLOZ zneužíva značku ECAV, s ECAV nespolupracuje a nemá s ňou zmluvný vzťah.

3. Členovia ECAV (ordinovaní aj neordinovaní), ktorí nahovárajú cirkevné zbory vstúpiť do ASLOZ, dopúšťajú sa vážneho disciplinárneho priestupku, rozbíjania jednoty cirkvi a narúšania bratsko-sesterských vzťahov.

4. ECAV so svojimi predstaviteľmi a príslušnými grémiami zodpovedne rieši problematické činy jednotlivcov aj inštitúcií v príslušných grémiách bez škandalizovania a traumatizovania cirkvi.

5. Synoda úprimne pozýva všetkých evanjelikov dobrej vôle k spolupráci na projektoch, ktoré cirkev budujú, k zmiereniu, k jednote a bratsko-sesterskému nažívaniu – v zmysle slov 1. Listu Tesalonickým 5, 12-22: „Prosím vás, bratia, vážte si tých medzi vami, čo namáhavo pracujú, sú vám predstavení v Pánovi a poučujú vás, a nadovšetko ich milujte pre ich prácu. Nažívajte v pokoji medzi sebou! Napomíname vás, bratia, učte poriadku neporiadnych, posmeľujte malomyseľných, ujímajte sa slabých, buďte zhovievaví ku všetkým. Hľaďte, aby sa nikto neodplácal zlým za zlé, ale vždy sa snažte robiť dobre medzi sebou a všetkým ľuďom. Stále sa radujte, neprestajne sa modlite! Za všetko ďakujte, lebo taká je vôľa Božia pri vás v Kristovi Ježišovi. Ducha neuhášajte! Proroctvami nepohŕdajte! Všetko skúmajte, dobrého sa držte! Všetkého zlého sa vystríhajte!“

Uznesenie 08-01 Synody ECAV na Slovensku prijaté na zasadnutí dňa 10.10.2020 v znení:

„Synoda ECAV na Slovensku

a) vyjadruje pohoršenie nad konaním br. Jaroslava Mervarta, br. Miroslava Klímu a br. Imricha Lukáča, ktorí svojimi aktivitami, najmä v občianskom združení ASLOZ zavádzajú evanjelickú verejnosť‘, ohovárajú cirkevných predstaviteľov a spochybňujú cirkevné grémiá;

b) žiada generálneho právneho žalobcu, aby preskúmal, či aktivity uvedených bratov nie sú disciplinárnym previnením;

c) žiada generálneho právneho žalobcu, aby konal proti každému členovi cirkvi, ktorý sa dopúšťa disciplinárneho previnenia ,,rozbíjanie jednoty cirkvi“ a iných zákonom definovaných previnení.“

Ilustračné foto: pixabay.com