5. nedeľa po Svätej Trojici

Prahnú mi oči po Tvojej spáse, po Tvojej spravodlivej reči. So svojím sluhom nalož podľa svojej milosti, vyuč ma svojim ustanoveniam. Som Tvojím sluhom, urob ma chápavým, aby som poznal Tvoje svedectvá.  Ž 119,123 – 125

Nikto nemôže prísť ku mne, len keď ho pritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení od Boha; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne.
J 6, 44 – 45

Bratia a sestry; máme tu už piatu nedeľu po Svätej Trojici a nanovo sa opäť chceme utvrdzovať v nasledovaní Pána Ježiša a ku učeníctvu.

Predovšetkým si máme uvedomovať, že ku Bohu pristupujeme preto, lebo nás On sám povolal. Nezáleží na tom, čo som zač, čo viem a čo nie, ani na tom, či som pre iných zaujímavý, dôležitý či príťažlivý alebo odpudzujúci, záleží jedine na Božej milosti ku mne. Boh k sebe priťahuje človeka. On si nachádza spôsob, okolnosti, situácie, ktorými ma pritiahne k sebe. On je Ten, ktorý dáva o sebe vedieť a priťahuje svojim pôsobením ku Pánovi Ježišovi. Teda, ten základ, dôvod je v Bohu, ktorý priťahuje. Týmto Boh hovorí o svojej povahe, ktorá nečaká na kvalitu, ale sám ju vytvára a priťahuje človeka, aby mu ju doprial.

Boh oslovuje, priťahuje, ale nie všeobecne, ale konkrétne, a to ku Pánovi Ježišovi. Božie dielo záchrany je o osobe a diele Pána Ježiša Krista. Boh priťahuje ku Kristu, aby človek mohol k Nemu prísť. Teda, je to viac, než len osobné rozhodnutie človeka, je to najprv dopriata milosť v Pánovi Ježišovi a následne prichádzanie ku Kristu, ktoré mi Otec v nebesiach doprial. Mám možnosť pristupovať ku Kristu a byť s Ním.

Bratia a sestry, aj dnes chceme pristúpiť ku svojmu Pánovi, a to vo viere, že je tým, čím je a my dôverujeme, spoliehame sa a chceme poslúchať Toho Pána, ktorý nás povolal k nasledovaniu a učeníctvu. Nasledovanie a učeníctvo má byť realitou každého kresťana, keďže patríme Pánovi Ježišovi a chceme, aby sa diala pri nás Božia vôľa. Takto sa vieme identifikovať my, ale takto nás má poznať aj svet. Je pre nás veľkou hanbou, ak takí nie sme a svet nevidí učeníkov Pána Ježiša. Nasledovanie a učeníctvo je viditeľné a zjavné. Je rozpoznateľné aj inými ľuďmi a je to svedectvo pre svet. Svet sám o sebe nebude lepší, nezmení sa, ak nebude vidieť aj niečo iné, než je bežné vo svete. Nasledovanie Pána Ježiša vzbudí pozornosť, lebo to nepramení z učenia tohto sveta. Nasledovať Pána Ježiša, používať Jeho spôsoby a konanie, mať slová a aj rovnako zhodné konanie je nadprirodzené a nedá sa prehliadnuť. Je to nasledovanie Pána Ježiša, ktoré je potrebné ku každodennému životu a nesmie byť nahrádzané lenivosťou, ľahostajnosťou, nezáujmom o cirkev a svet. Učeník Pána Ježiša a Jeho nasledovateľ sa musí učiť správať ako Jeho Učiteľ.

Má tu byť zjavné napredovanie, rozmnoženie vedomostí, upevňovanie dôvery, zväčšovanie poslušnosti, ochoty znášať protivenstvá, byť verným v malom i vo veľkom. Neklamať, nekradnúť, nemanipulovať, byť otvoreným, úprimným, pravdivo myslieť aj hovoriť, konať transparentne, prinášať do problémov riešenia, mať pred očami cieľ všetkého snaženia, ktorý nespočíva vo mne, ale v Bohu.

Aký je ten život kresťana krásny! Je. Ale, musí tu byť nasledovanie a učeníctvo. Niečo to stojí. Aj času, aj peňazí, aj námahy, ťažkostí, trápenia, žiaľ aj neúspechu, ale prináša aj istotu Božej náruče, ktorá ma príjme, keďže som Jeho.

Aj dnes ma Jeho náruč volá, aby som si vylial pred Ním svoje srdce, aby som sa vyrozprával zo všetkého svojho rozpoloženia či trápenia, aby som mohol spočinúť v Ňom taký, aký som, a vyznal sa Mu z toho. Aby som bol úprimný a dôveroval Mu, aby som sa netrápil, ale sa spoľahol na Jeho milosť ku mne a ochotu odpustiť. Mať tak ochotu ku pokániu a z moci od Neho nanovo Ho nasledovať, byť Jeho učeníkom v cirkvi i vo svete.

Slovo Božie nás dnes vedie k porozumeniu toho, že ak chceme byť vyučení k nasledovaniu a učeníctvu Pánovi, potrebujeme byť vyučení od Boha. Potrebujeme mať prísun pravdivých a skutočných podnetov, ktoré k nám prichádzajú z Božieho slova. Čítanie a uvažovanie nad Božím slovom nás uvádza do porozumenia Božieho konania. Získavame cit pre zmyslel Božieho konania v dejinách a aj pre vlastné osobné dejiny. Vyučovaní sme slovom od Boha a skúšaní  vo vernosti napodobňovať ľudí viery, ktorí tiež zlyhávali, ale aj povstávali do nových zápasov aj so sebou aj s inými, aby naplnili Božie úmysly so sebou.

Bratia a sestry, potrebujeme sa učiť od Toho, ktorý má poznanie všetkého, keďže je Stvoriteľ a vie, ako všetko utvoril a môže dobre fungovať podľa tej prirodzenosti, ktorú do svojho stvorenia vložil. Potrebujeme otvorené a vnímavé srdcia s čistou mysľou, ktorá čerpá z nevyčerpateľného zdroja podnetov, invencií, inšpirácií, ktoré k nám prichádzajú z moci a múdrosti Ducha, ktoré sú vložené do Božieho slova. Potrebujeme sa zakaždým učiť a byť tak spôsobnými na všetko dobré.

Škola Božieho slova nemá prázdniny ani dovolenku, nepotrebujeme od neho oddych, ale realizovanie, naplnenie čítaného, počutého. Počuté má zostať v mysli a uplatniť prijaté učenie. Učenie od Boha je pre život. Pre môj a aj pre tých, ktorých mi Pán Boh do môjho života dal. Kto toto vo svojom živote uplatňuje, prichádza ku Pánovi Ježišovi. Aj teraz vo viere, aj potom tvárou v tvár k svojmu Pánovi.

Bratia a sestry, ak žijeme v takomto nasledovaní a učeníctve, vieme, ako je dobre s Pánom. Nikto nás nemusí presviedčať o hodnovernosti a požehnaní, ktoré so svojim Pánom máme. V každej chvíli svojho života sme tak bližšie prichádzajúci, viac vediaci, viac veriaci, viac milujúci, lebo o tom je nasledovanie a učeníctvo, v ktorom z milosti Božej môžeme aj dnešný deň prežiť na Božiu slávu a prospech tých, ktorých nám svätý Boh doprial stretnúť a prežiť spolu kratšiu či dlhšiu dobu. Je dobré byť pri Pánovi dnes, ale aj naveky; amen.

Modlitba

Pane Ježiši; vzdávame Ti chválu, že Tvoje slovo platí aj pre nás a máme tak požehnanie pre svoj každodenný život. Vieme, že si nám doprial svoju milosť, lebo si nás pritiahol k sebe, aby sme Ťa poznávali, a tak aj milovali, lebo Ty si miloval nás a dokázal si to v najväčšej miere, keď si umrel a vstal z mŕtvych pre nás, hriešnikov. Sme Tvoji, aby sme Ťa nasledovali a boli učeníkmi, ktorí sa držia príkladu, učenia, lásky, ktorú si nám Pane Ježiši doprial. Odpusť, očisť, osloboď od každého nášho hriechu, zmiluj sa aj nad našimi bratmi a sestrami, dopraj nám moc a múdrosť Tvojho svätého Ducha, nech Tvoje slovo spravuje naše životy, nech Ťa nasledujeme, nech sme takí učeníci, akých z nás chceš mať. Vypočuj nás pre svoje požehnané meno Ježiš; amen.

Mgr. Marek Tomčík
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com