1. nedeľa po Veľkej noci

Zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej.

„Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej: k neporušiteľnému, nepoškvrnenému a nevädnúcemu dedičstvu, odloženému v nebesiach vám, ktorých moc Božia zachováva vieru na spasenie pripravené zjaviť sa v poslednom čase. Veseľte sa z toho, hoci sa teraz ešte, keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Nevideli ste Ho, a milujete Ho; ani teraz Ho nevidíte, a veríte v Neho a radujete sa nevýslovnou radosťou plnou slávy, dosahujúc cieľ svojej viery, spasenie duší.
1Pt 1, 3 – 9

Pred týždňom sme svätili veľkonočné slávnosti. Pominuli sa, a my sa pýtame: Čo so zvesťou, ktorá nám znela v kostoloch? Bola pre nás Veľká noc len spomienková slávnosť? Berieme ju len ako sviatok jari? Pre nás je potrebné sa zamyslieť nad tým, čo nám prinieslo a prináša Kristovo vzkriesenie? Odpoveď nájdeme v slove Božom.

Istotu dostávame z nášho prečítaného slova Božieho – Kristovo Vzkriesenie.

Čo nám ale dalo Kristovo vzkriesenie?

 1. nádej,
 2. čo je nádej?
 3. čo nám umožňuje?

 

 1. Prvá kresťanská cirkev vznikla zo židov, pohanov. Vidíme, že aj prví kresťania žili v diaspore. Celý svet nebol hneď kresťanským. Nie! Ani dnes nie je.
  Prví kresťania žili v roztratenosti medzi ostatnými rozličnými ľuďmi, ktorých náboženské myslenie sa odrážalo aj v ich náboženskom zmýšľaní. Pán Ježiš Kristus neustále vysiela do celého sveta, kázať evanjelium všetkým ľuďom.
  Aj nám dnes znie slovo Božie. Aj my žijeme v roztratenosti medzi ľuďmi rôzneho náboženského vyznania, alebo bez vyznania. Neraz si nevieme so všetkými problémami poradiť. Náš prečítaný text nám dáva základ, aby sme nezlyhávali vo svojom náboženskom živote.
  Čo je tým základom? Je to nádej podľa nášho textu. Mnohí sa aj dnes pýtajú: Čo je tá nádej? Na túto otázku znie odpoveď takto: Patrí trom kresťanským hodnotám. Apoštol Pavel spomína nádej lásky(1K 13). Tá zostáva, aj keď sa mnoho vecí stráca.
 2. Čo nám dáva nádej? Dáva nám dvojaký výhľad, pre čestný a večný život.
 3. Ukazuje nám na základ nádeje. Veľká noc nám ukazuje, že základom kresťanovej nádeje je Pán Ježiš. To prináša radosť do života. Ukazuje nám, že nie sme len ľuďmi časnosti, ale aj budúcnosti t. j. máme aj večný život. Keď sa vytratí nádej zo života, človek zostáva neistý a bezradný.

Nádej v Kristu nám dáva radosť do života. Nemecký profesor na jednej teologickej konferencii pred rokmi v Prahe povedal: Či má zviera nádej to neviem, ale viem, že človek bez nádeje nemôže žiť. Keď sa vytratí nádej, človek upadá do zúfalstva. Dnes je mnoho zúfalstva.

„Nie sme zbabelci, aby sme zahynuli , my sme veriaci, aby sme si zachránili život. (Žid 10, 39). Amen. “

Modlitba:

„Milujem Hospodina, lebo počuje hlas môjho úpenia; lebo naklonil ku mne svoje ucho, budem Ho vzývať, pokiaľ len žijem. Obkľúčili ma povrazy smrti, zastihli ma úzkosti záhrobia, našiel som súženie a žiaľ. Ale vzýval som meno Hospodinovo: Ó Hospodine, zachráň moju dušu! Milostivý je Hospodin a spravodlivý, náš Boh sa zľutováva. Hospodin je strážcom prostých, slabý som bol – pomohol mi. Vráť sa, duša moja, na svoj odpočinok, lebo Hospodin s tebou dobre naložil. Lebo si vytrhol moju dušu zo smrti, oči od sĺz a nohy od pádu.“ Ž 116, 1 – 9.

 Mgr. Danka Marinkova
evanjelická a. v. farárka v. v.

ilustračné foto: pixabay.com