Modlime sa:

Za cirkev Tvoju svätú,
za Tvoje slovo a sviatosti,
za ľud náš i všetky národy sveta,
za pokoj a mier medzi nami,
za príhodné počasie a úrody zeme,
za otcov i matky, manželov i manželky, dietky i potomkov našich,
za nemocných a umierajúcich,
za pracujúcich a putujúcich,
za prítomných i neprítomných,
za priateľov i nepriateľov,
za všetkých všade…
prosíme Ťa, Hospodine!
Pane, zmiluj sa nad nami!
Odvráť od nás všetky zlé, telesné i duchovné neduhy,
bludy a úzkosti, nespravodlivosť a nenávisť,
lakomstvo a pýchu, nemoci a živelné pohromy,
vojny a nepokoje a všetky ostatné zlé navštívenia…
prosíme Ťa, Hospodine!
Pane, vyslyš nás!
Otvor svoje ruky k požehnaniu cirkvi i vlasti našej,
domov a príbytkov našich, ľudu i národa nášho…
prosíme Ťa, Hospodine!
Pane, zmiluj sa nad nami!
Pre meno Tvoje sväté a zasľúbenia Tvoje,
pre divné skutky Tvoje a milosrdenstvo Tvoje buď s nami z pokolenia na pokolenie,
buď s nami vo chvíľach týchto i budúcich, dnes, zajtra i na veky…
prosíme Ťa, Hospodine!
Pane, vyslyš nás.
(Kuzmányho litania)

ilustračné foto: unsplash.com