… mesačná krajina

 V evanjelickej cirkvi sme sa vždy riadili princípom rozhodovania zdola. Nie z GBÚ! Najprv vznikli samostatné cirkevné zbory, ktoré sa združili do seniorátov, dištriktov… My nemáme hierarchiu ako vo Vatikáne riadenie zhora.

Bratia a sestry,

keď si každý normálne zmýšľajúci evanjelik prečíta článok, ktorý bol uverejnený v EPST č. 12/2022, tak mu musí byť jasné, že pán Bunčák zavádza, klame a prekrúca naše evanjelické princípy:

„Drvivá väčšina zborov v uplynulom roku svoj príspevok do fondu uhradila, našli sa však aj neplatiči. Aké dôvody najčastejšie uvádzajú? 
Niektoré zbory povedali,
že opravujú kostol, a tak nemôžu platiť do FFZ. Jeden CZ adresoval na GBÚ list s vysvetlením, že ich prioritou je momentálne pomoc ukrajinským utečencom. Čo na to povedať? Asi len toľko, že aj iné zbory sa aktívne venujú utečencom a napriek tomu si plnia svoje povinnosti do FFZ. 
Ak dostanem napr. výmer dane z nehnuteľností od mesta alebo obce – a aj tá sa oproti minulosti zvýšila – musím ju zaplatiť bez ohľadu na to, či sa mi to páči, alebo nepáči, či mám, alebo nemám v rodinnom rozpočte práve iné výdavky. Nemôžem jednoducho zvolať rodinnú radu, ktorá rozhodne, že dane platiť nebudeme. Nemôžem sa pritom odvolávať ani na to, že rodina je základ spoločnosti a že z nej pochádza všetka moc v štáte. Svoju rozhodovaciu právomoc sme delegovali na svojich zástupcov. Ak vláda na úrovni štátu alebo synoda na úrovni cirkvi prijme rozhodnutie, máme ho rešpektovať.“
Článok bol uverejnený v Evanjelickom posle spod Tatier č.12/2022.

Rozhodovanie dnešných predstaviteľov našej cirkvi akoby začalo kopírovať už spomínaný Vatikán. Rozdiel je v tom, že vyššia COJ v našej cirkvi neznamená, že je nadriadená!

Vedenie cirkvi nezaujíma, čo robiť, aby sa aspoň zastavil neustály pokles členov našich cirkevných zborov. Zaujímajú ich len a len peniaze. Akoby nasilu vznikol Fond finančného zabezpečenia (FFZ). Celý tento fond mal byť najprv prerokovávaný a schválený na úrovni cirkevných zborov, a nie len tak prijať platenie na synode! To je demokracia? A dôvody, prečo niektoré cirkevné zbory neplatia, ich vôbec nezaujímajú. Zabúdajú, že v prvom rade musia byť finančne zdravé cirkevné zbory, až potom budú môcť prispievať na platy duchovných. Tak, ako to bolo aj v minulosti.

Viacerí sa pýtajú: Načo je nám taká cirkev, v ktorej je Kristus na druhom mieste a na prvom peniaze? Načo sú nám takí farári, ktorí si doslova pýtajú svoje peniaze? Nech si teda platia energie na farách sami. Ak sa menia princípy odmeňovania duchovných, tak nech sa teda menia aj princípy ich financovania s ohľadom v prvom rade na finančné nároky cirkevného zboru.

Či je farár platený zo štátu, alebo z teraz vzniknutého FFZ, princíp je rovnaký. Farár dostane peniaze na účet – a to je všetko. Farár musí cítiť, že peniaze, ktoré dostáva, mu dávajú jeho cirkevníci a nie, ako je to centrálne nastavené z FFZ. Farár musí mať vzťah a slúžiť tým ľuďom, o ktorých sa má starať a nie byť v prvom rade zamestnancom GBÚ, a tým zastávať záujmy niekoho, kto si pomýlil vedenie cirkvi s vedením štátu .

Ak sa farár o svojich cirkevníkov stará, tí mu prispievajú na jeho potreby. Takýto vzťah bol zavedený už v minulosti a bol jedinečný a zabezpečoval rast cirkevných zborov. Farár bol po určitej stránke závislý od cirkevníkov, a tí sa mu za jeho službu odmeňovali. Preto bol termín vokátora taký dôležitý a spravodlivý.

Princíp FFZ zaručuje navýšenie platov farárom, ale pre cirkevné zbory nezaručuje nič! Čiže cirkevné zbory nám budú padať, a to nielen po stránke duchovnej, ale už aj po stránke finančnej, ale hlavne, že farári budú mať nenárokovateľnú časť mzdy z FFZ!!! Prestarnuté cirkevné zbory budú aj naďalej krvácať a farári budú po čase kázať týmto systémom len sami sebe alebo len minimálnemu počtu cirkevníkov. Ozaj, kto toto vymyslel, nemohol byť evanjelik.

Ale ten, kto chodil po seniorátoch ako svedok Jehovov a prezentoval bludy, bol pán Bunčák, dnešný riaditeľ GBÚ… Ten, ktorý žiadal tento systém schváliť. Dnešné výhovorky typu že za to môže vedenie cirkvi, generálne presbyterstvo… neobstoja. Áno, za všetkým týmto zlom, ktoré v našej cirkvi je, je pán Bunčák.

Pán Bunčák používa prirovnania k výmeru daní obcí a miest. Zasa zmiešal hrušky s jablkami. Samosprávy vyrubujú dane na základe nehnuteľností, ktoré vlastnia jednotliví občania. Ale my, pán Bunčák, nie sme nehnuteľnosti. My sme dobrovoľní členovia toho-ktorého cirkevného zboru. Členovia, ktorí prispievajú, ale určite sa nenecháme vydierať čiastkami, ktoré nastavili na GBÚ. A vyhrážanie typu: … lebo keď nezaplatíte… – tak čo urobíte? Budete nám brať naše majetky? Ktoré sme si my a naši predkovia zadovážili, zveľaďovali a chránili?

Synoda nie je vláda, pán Bunčák, zasa ste si pomýlili pojem s dojmom. Synoda má vykonávať vôľu cirkevných zborov, má prijímať také zákony, ktoré nepoškodzujú cirkevné zbory, zastupovať ich voči tretím stranám, ale určite nie ich ovládať a okrádať nezmyselným platením do FFZ. Aj tu vidieť vaše zvrhlé myslenie o nadradenosti GBÚ voči cirkevným zborom.

Čo však môžeme čakať od človeka, ktorý v Trenčíne za svojho pôsobenia, čo sa týka duchovnej oblasti, neurobil nič. Pre jeho prístup zostala po ňom len čierna diera v podobe vyschnutého stromu evanjelikov v Trenčíne. Strom, ktorý nepoznal detskú besiedku a modlitebné spoločenstvá. Prístupom bez empatie k cirkevníkom, arogantným prístupom k predstaviteľom vyšších COJ atď. Naopak, presadzovaním megalomanských projektov (snaha o znehodnotenie pozemku pred kostolom, predražené oplotenie okolo fary, pamätník k 500. výročiu reformácie…) si vyslúžil pomenovanie Ján Bunčák Trenčiansky. Pravdepodobne chyba sa stala na začiatku: pán Bunčák nemal byť nikdy farárom!

Preto priam sarkasticky vyznievajú upomienky od pána Bunčáka cirkevným zborom pre ich neplatenie do FFZ. Od toho pána Bunčáka, ktorý na seniorálnych konventoch POS opakovane ignoroval akékoľvek platenie do rezervného fondu POS. Fondu, ktorý bol zameraný na finančnú pomoc v havarijných situáciách, ktoré môžu nastať v cirkevných zboroch. Vtedy aj spolu s predsedníctvom CZ Nové Mesto nad Váhom ignorovali vznik tohto fondu s vysvetlením, veď oni to nepotrebujú, nakoľko majú financií dostatok. Dnes sa tento fond napĺňa a dokonca už môžu z neho čerpať tie cirkevné zbory, ktoré túto pomoc potrebujú.

Bratia a sestry, ak takýto človek bude aj naďalej na funkcii, ktorá ovplyvňuje a riadi našu cirkev, strom, ktorý po jeho účinkovaní v Trenčíne skoro vyschol, bude len ukážkou toho, čo nastane za jeho účinkovania na mieste riaditeľa GBÚ v našej cirkvi. Bez vody, bez života – čiže mesačná krajina…

Miloslav Kamenický

foto: ECAV s Vami