2. júla 2021 sa  v Trenčianskych Tepliciach konala Kandidačná porada k voľbe generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Na kandidačnej porade boli navrhnutý traja kandidáti na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu: Marián Damankoš –  dozorca Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Imrich Lukáč – bývalý generálny dozorca v rokoch 2012 – 2018 a Ivan Trepáč – dozorca Turčianskeho seniorátu.

V tajnom hlasovaní Kandidačná porada na zasadnutí do volieb odporučila dvoch z troch navrhnutých kandidátov: Mariána Damankoša (25 hlasov) a Ivana Trepáča (24 hlasov), ktorí získali  nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov kandidačnej porady.  Do volieb nepostúpil kandidát Imrich Lukáč.

zdroj: ecav.sk
foto: facebook ECAV s Vami