Slovo voľba je od slova voliť, vyberať si niečo, resp. niekoho. Nie náhodou je toto slovo v politickom slova zmysle spájané s demokraciou, a nie s rôznymi formami totalitných režimov, kde voľby vôbec nie sú, resp. sú iba formálne, čiže verejnosti je upierané právo na výber kandidáta; inými slovami sa dá povedať, že úzka skupina alebo dokonca jednotlivec – diktátor – už vybrali za nich.

Druhú časť volieb okrem práva voliť reprezentuje právo byť volený. Do volieb sa zvyčajne nedostanú iba ľudia, pri ktorých existujú závažné dôvody, preto nemôžu byť volení, ako je napríklad to, že v nedávnej minulosti boli trestne stíhaní. Okrem týchto prípadov sú za štandardných okolností voľby otvorené širokému počtu kandidátov, čo je jeden z najdôležitejších princípov demokracie. Kandidáti majú právo byť volení, verejnosť má právo si vybrať.

Zlyhanie kandidačnej porady

Nedávno, po odstúpení generálneho dozorcu ECAV Jána Brozmana, boli vyhlásené nové voľby na uvoľnenú funkciu. Znovu zasadla kandidačná porada, ktorej úlohou bolo posúdiť, či kandidáti spĺňajú zákonné požiadavky na túto funkciu. Kandidačná porada skonštatovala, že do volieb sa prihlásili traja kandidáti, avšak znova porušila svoje kompetencie, keď do volieb pustila iba dvoch z nich. Nezákonne vyradila Imricha Lukáča napriek tomu, že spĺňal všetky zákonné predpoklady. Pritom práve Imrich Lukáč mal dobré predpoklady v tejto voľbe uspieť, a to z dôvodu, že túto funkciu už raz zastával, keď so svojimi spolupracovníkmi prispel k odhaleniu a riešeniu viacerých majetkových káuz. Imrich Lukáč je zároveň aj uznávaným odborníkom vo svojej profesii lekár-neurochirurg. Z tohto dôvodu sme presvedčení, že išlo o nespravodlivé a účelové rozhodnutie!

Evanjelickej verejnosti bolo teda znova upreté právo vybrať si kandidáta. Do volieb bolo subjektívne a účelovo zasiahnuté, inými slovami sa dá povedať, že voľby už teraz boli zmanipulované. Tento postup považujeme za nesprávny a sektársky, keďže úzka skupina ľudí obmedzuje právo ľudí byť volení, ako aj právo evanjelickej verejnosti vybrať si ktoréhokoľvek z prihlásených kandidátov, spĺňajúcich zákonné podmienky účasti na voľbách!

Výzva na odstúpenie z volieb

Obidvoch kandidátov, ktorí do volieb „postúpili“, a to Mariána Damankoša a Ivana Trepáča, týmto vyzývame, aby sa svojej kandidatúry vzdali a umožnili tak nové, slobodné voľby. Ak to neurobia, a rozhodnú sa zúčastniť týchto zmanipulovaných volieb, tak mandát, ktorý získajú bude aj tak pochybný a môže byť kedykoľvek napadnutý. O to viac, že obidvaja kandidáti boli členmi práve tej kandidačnej porady, ktorá ich do volieb „pustila“, a ich protikandidáta Imricha Lukáča, naopak, účelovo vyradila. Sme presvedčení, že takéto konanie kandidačnej porady je nezákonné a nemorálne!

V očiach evanjelickej verejnosti tak vzniká oprávnený dojem, že dôvodom, prečo sa už piatykrát takto s voľbami manipuluje, je, že sa tu niečo skrýva, napríklad skutočný stav financovania cirkvi či vyšetrovanie majetkových káuz. Takýmto spôsobom totiž nebol zamedzený prístup k týmto údajom len vyradeným kandidátom, ale aj celej evanjelickej verejnosti! Zjavne totiž prešli len tí “politicky korektní”!

Výzva k voľbám

Ak sa voľby aj za týchto podmienok predsa len uskutočnia, vyzývame evanjelikov, ktorí si ctia kresťanské a demokratické ideály, na ktorých je evanjelická cirkev postavená, aby vyjadrili protest proti týmto zmanipulovaným voľbám tým, že pôjdu na voľby, ale obidvoch kandidátov na volebnom lístku preškrtnú.

Chceme zdôrazniť, že tento protest nie je namierený proti tým kandidátom, ktorí kandidačnou poradou „prešli“, ale je to protest proti vyradeniu jedného z kandidátov! Veríme, že aj táto forma protestu proti sektárstvu a nedemokratickým praktikám v cirkvi bude mať svoj zmysel.

Cieľom je, aby tieto nedemokratické zásahy do volieb raz a navždy prestali a aby si široká evanjelická verejnosť mohla slobodne zvoliť svojho kandidáta!

Členovia správnej rady Asociácie slobodných zborov
na podporu svojho kolegu Imricha Lukáča a slobodných volieb v ECAV na Slovensku

 

ilustračné foto: unsplash.com