Koľko nás je

Keď som sa z posledného čísla Lutherusu 4/2022 dozvedel čísla, na ktoré sme už dlhšie čakali, potešil som sa, že toľko evanjelikov sa prihlásilo ku Kristovi a svojej viere! Vydali svedectvo, že naši predkovia neumierali za svoju vieru zbytočne a my sa k nej hlásime.

Som veľmi rád, že aj Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku ku sčítaniu zaujala jasné stanovisko, že sme evanjelici a hlásime sa k evanjelikom, a svojou výzvou prispela k zobudeniu ECAV na Slovensku a svedectvu viery. Som rád, že toto sčítanie nebolo o predsedníctve cirkvi, biskupoch a dozorcoch, lebo by bolo dopadlo ináč.

Pre mňa je však varujúce stanovisko Zboru biskupov ECAV na Slovensku po sčítaní, že pokles o 0,5 percentuálneho bodu nepredstavuje relatívne veľký úbytok. Ja vidím problém v tom, že keď nás evanjelikov na Slovensku je 286 907, koľkí boli voliť a koľkí nešli voliť a prečo? Položme si otázku: Koľko hlasov a aké percento stačilo na zvolenie generálneho biskupa, generálneho dozorcu atď. Účasť na posledných voľbách generálneho dozorcu bola 11 493 evanjelikov! Na tomto príklade vidíme, ako tzv. neveľký úbytok, keď príde k voľbám, rozhoduje o smerovaní ECAV na Slovensku a nakladaní s jej majetkom.

A to je varovanie!!  Pre budúce aj súčasné predsedníctvo cirkvi, biskupov, dozorcov! Z tohto budú musieť urobiť sebareflexiu a závery!

Je však to varovanie aj pre nás všetkých, lebo keď dôjde k odluke cirkvi od štátu, to už bude o inom! Vtedy sa ukáže, koľko je nás luteránov a akí sme, keď budeme financovať cirkev zo svojho. Aj to nám bolo iba zverené.

My to radi urobíme, len musíme poznať pravidlá, ako a kde sa príspevky použijú. Na to treba využiť čas, ktorý ešte máme. Netreba chodiť ďaleko! V okolitých krajinách u našich susedov už to funguje!

Miroslav Klima
bývalý člen GHV