Kandidáti na biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Počas nasledujúcich troch nedieľ sa v Západnom dištrikte uskutočnia voľby na dištriktuálneho biskupa.

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov  ZD ECAV zostavila dňa 10. apríla 2024 kandidátku na voľby dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Volebné konventy v cirkevných zboroch západného dištriktu sa uskutočnia 28. 4. 2024, 5. 5. 2024 alebo 12. 5. 2024

Kandidáti:

 1. Doc. ThDr. Horňanová Sidonia, PhD.
 2. Mgr. Hroboň Ján

Osobné stanoviská kandidátov

MOTIVAČNÝ LIST 

Osobné stanovisko kandidáta 

Doc. ThDr. Sidonii Horňanovej, PhD. k službe  

Biblický verš: Keď som slabý, som mocný! (2K 12, 10) 

Biskup je podľa príkladu Pána Ježiša prvým duchovným pastierom, ktorého prvenstvo je v obetavej nezištnej službe pre iných. S Božou pomocou chcem vykonávať všetky povinnosti dištriktuálneho biskupa v zmysle ústavného zákona ECAV: 

 1. Predovšetkým vykonávať kazateľskú a pastoračnú službu: Verne a čistotne zvestovať evanjelium a chrániť vieroučnú čistotu a jednotu cirkvi. Pastorálnymi rozhovormi a návštevami v dištrikte podporovať duchovných v ich neľahkej službe, chrániť ich pred rezignáciou a vyhorením. Osobitnú pozornosť venovať ordinovaným ženám a duchovným na dôchodku.
 2. Prispieť do diskusie o financovaní a reštrukturalizácii cirkvi založenej na princípoch samosprávy a rovnosti všetkých jej členov vo vedomí, že byť slabým a malým nie je nevýhodou. Usilovať sa o solidaritu vo vedomí, že je aj tá najmenšia časť dôležitá: ak trpí, trpí s ňou celé telo (1K 12,12nn).
 3. Cirkev žije misiou, preto budem podporovať misijné a evanjelizačné snahy v dištrikte. V cirkvi sa nesmú uprednostňovať ekonomické ciele na úkor misijného poslania. Ako Boh dokázal svoju moc v Kristovom kríži, aj dnes ju dokazuje nie uprostred hmotnej zabezpečenosti, ale v ľudskej slabosti a v zápasoch o prežitie — vtedy sa z Božej moci v ľudských srdciach rodí to najcennejšie — úprimná a srdečná viera v Boha ako to najväčšie bohatstvo cirkevných zborov.
 4. Pri zabezpečovaní cirkevnej disciplíny chcem pred zákonníckosťou a vynútenou poslušnosťou uplatňovať „vyššiu“ spravodlivosť — Kristov zákon milosrdenstva a lásky (Mt 5, 20), ktorá „tlejúci knôt neuhasí a nalomenú trstinu nedolomí“ (Iz 42,3).
 5. Cirkev bez diakonie nie je cirkvou, preto chcem rozvíjať spoluprácu so Strediskami evanjelickej diakonie na území dištriktu aj s ústredím v Bratislave. Budem podporovať evanjelické cirkevné školy na území dištriktu a spolupracovať s Evanjelickou bohosloveckou fakultou.
 6. Modliť za cirkev — za spolupracovníkov ordinovaných aj neordinovaných — o dar rozlišovať znamenia doby, dobro od zla a tiež o odvahu robiť rozhodnutia nie v ľudskej chytráckosti a podľa svetskej logiky, ale v múdrosti orientovanej na Boha, ktorá je darom Ducha Svätého.
 7. Povzbudzovať členov cirkvi k obetavej nezištnej službe osobným príkladom, a preto si v úrade biskupa nebudem uplatňovať nijaké finančné benefity.

V biskupskom úrade môžem nadviazať na doterajšiu duchovno-pastiersku službu vo vedení cirkevného zboru v Modre-Kráľovej 28. rok, a tiež v Bratislavskom senioráte, ktorý som 6 rokov viedla s Ing. Petrom Synakom, súčasným dozorcom Západného dištriktu. Môžem nadviazať na dlhoročné skúsenosti v synodálnych výboroch — vo vieroučnom a v bohoslužobnom výbore. 

V úrade biskupa môžem v dištrikte prehlbovať vzťahy s ordinovanými — mojimi bývalými študentami, ktorých som ako pedagóg a farárka desaťročia formovala a formujem na teologickej fakulte. V neposlednej rade využijem kontakty, ktoré som získala pri spolupráci so samosprávami, verejnými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami doma aj v zahraničí a tiež na ekumenickú spoluprácu s inými cirkvami a ich vedúcimi predstaviteľmi. 

Ako „ordinovaná žena“ som s apoštolom Pavlom počas takmer 28 ročnej duchovnej služby nie raz poznala ľudskú slabosť a zraniteľnosť, ale aj Božiu milostivú moc. Oslovená ordinovanými bratmi nielen z Bratislavského seniorátu prijímam kandidatúru vo viere v Božiu milosť a moc pri mne, že Pán cirkvi môže konať aj cezo mňa „slabú“ a pôsobiť pokoj, zmierenie, slušnosť a kultivovaný dialóg bez straníckosti, aby každý jeden hlas bol vypočutý. 

Životopis

Narodená: 28. 6.1973 v Martine

Bydlisko: Modra-Kráľová, Národná 27 

Vzdelanie:

1987 –1990 Gymnázium V. P. Tótha v Martine

1991 – 1996 Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, magisterské štúdium

1995 Štúdium na teologickej fakulte Luther Seminary, Minneapolis, USA

1997 – 2002 Doktorandské (PhD.) štúdium na EBF UK v odbore Evanjelická teológia – Stará zmluva a systematická teológia

2005 Rigorózne štúdium (ThDr.), odbor Stará zmluva

2007 – 2008 Habilitačné konanie na docentku – ukončené vymenovaním za docentku v odbore evanjelická teológia dňa 1. jan. 2009   

Doplnkové jazykové a teologické vzdelanie:

2007 – 2011 Štúdium modernejhebrejčiny (ivrit) na Štátnej jazykovej škole v Bratislave

2008 Štúdium modernej hebrejčiny na Univerzite v Haife v Izraeli

2014 Vykonanie všeobecnej štátnej jazykovej skúšky z anglického jazyka (C1)

2015 Vykonanie špeciálnej štátnej jazykovej skúšky z prekladateľského odboru z anglického jazyka (C2)

Od r. 2015 Štúdium nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole v Bratislave  Krátkodobé jazykové a teologické študijné pobyty v Čechách, Nemecku a Rakúsku.

2007 Absolvovanie kurzu akreditovaného Ministerstvom školstva SR Tvorba a manažment projektov – získanie osvedčenia 

Duchovenská činnosť:

1993 zborová prax počas teologického štúdia pri prvej ordinovanej farárke na Slovensku Darine Bancíkovej z poverenia generálneho biskupa P. Uhorskaia

1995 zborová prax počas teologického štúdia v CZ Poplar, Wisconsin, USA

1996 ordinovaná do duchovenskej služby ECAV na Slovensku vo Zvolene

1997 – 1999 ustanovená za kaplánku v CZ Modra-Kráľová

1999 – 2000 námestná farárka v CZ Modra-Kráľová

Od r. 2000 zborová farárka v CZ Modra-Kráľová

2015 – 2021 seniorka Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku 

Členstvo v cirkevných grémiách, odborných komisiách a hnutiach:

Od r. 1997 členka Modlitebného spoločenstva ECAV na Slovensku

2002 – 2014 seniorálna presbyterka a súčasne zapisovateľka

2006 – 2018 členka Generálneho súdu ECAV

Od r. 2005 členka celoslovenskej komisie Biblickej olympiády z Evanj. a. v. náboženstva

Od r. 2008 členka Vedeckej rady EBF UK

Od r. 2013 členka Vieroučného výboru ECAV na Slovensku

Od r. 2016 členka redakčnej rady Služba slova – homiletický časopis ECAV na Slovensku 

MOTIVAČNÝ LIST 

Osobné stanovisko kandidáta 

Mgr. Jána Hroboňa  

Na základe Božieho slova a v súlade so Symbolickými knihami a Ústavou našej cirkvi budem aj naďalej dbať o čisté, pravdivé a úprimné zvestovanie Božieho slova, správne prisluhovanie sviatostí a chrániť jednotu cirkvi. Vo vedomí tohto základného poslania konám aj svoju osobnú službu a usilujem sa o rast Božieho kráľovstva, dobré vzájomné vzťahy, korektnú spoluprácu na všetkých úrovniach v našej cirkvi, sledujúc jej základné poslanie, aby čo najviac ľudí uverilo v Pána Ježiša Krista a bolo zachránených. 

V ďalšom funkčnom období by som sa chcel zasadiť predovšetkým za: 

 1. Duchovné obnovenie. Chcem pozývať k zápasu, modlitbám a práci o duchovné prebudenie v našej cirkvi.
 2. Evanjelizáciu a misiu – podporiť zakladanie nových cirkevných zborov. Venovať väčšiu pozornosť vzdelávaniu zameranému na misiu a evanjelizáciu. Je potrebná aj forma služieb Božích viac zameraná na mladých ľudí, prípadne ľudí z necirkevného prostredia. Viac sa misijne aj pastoračne venovať menšinám. Vychovávať a podporovať misionárov aj pre zahraničie.
 3. V kultúrno etických témach, menovite v otázkach manželstva a rodiny, chcem stáť tak ako doteraz na Božom slove a vieroučných zásadách našej cirkvi.
 4. Fond finančného zabezpečenia -— nastavenie presnejších a spravodlivejších pravidiel pre odmeňovanie duchovných a ohľadom platobnej disciplíny.
 5. Jednoduchšiu a efektívnejšiu správu cirkvi a tomu zodpovedajúcu štruktúru.
 6. Zachovanie, podporovanie a rozvíjanie škôl Západného dištriktu, hľadanie možností pre zakladanie ďalších.
 7. Sabatikálne voľno pre duchovných ako možnosť duchovnej aj fyzickej regenerácie.
 8. Sociálne bývanie pre duchovných a pracovníkov v cirkvi na dôchodku.

Spolu s bratom dozorcom chceme viesť ZD ECAV tak, aby bol efektívnou súčasťou veľkého tímu spolupracovníkov v ECAV a aby naša služba bola Pánu Bohu na slávu a na prospech našej cirkvi. 

Za každých okolností chceme viesť k tomu najdôležitejšiemu — k Pánovi Ježišovi Kristovi. Upriamovať náš pohľad na Neho v zmysle slov listu Židom 12, 2: Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery. A cez Neho mať pred očami potreby tých najmenších, najnúdznejších a najodkázanejších v ich núdzi a vedieť im prejaviť lásku a pomoc. 

V službe biskupa by som chcel spraviť všetko podľa darov milosti, schopností a síl, aby Božie kráľovstvo rástlo medzi nami a čo najviac ľudí bolo zachránených pre večný život. 

K tomu nech mi Pán Boh pomáha. 

Zdroj: zdecav.sk,fevth.uniba.sk

Foto: ecav.sk. fevth.uniba.sk