3. nedeľa po Veľkej noci

Jeho zasľúbenia

Ty, ktorý tróniš nad hviezdami, prosíme zmiluj sa nad nami. Zobuď nás Ty život nový a daj aby sme vždy hotoví, čakali súdu posledného čas. Amen

„Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred mojím Bohom! Pripomeň si, čo si prijal a počul, a zachovávaj (to) i kajaj sa! Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba! Máš však niekoľko osôb v Sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho; tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. Kto zvíťazí, takto bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojím Otcom a pred Jeho anjelmi. Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí cirkevným zborom!“
Zjav. 3, 1 – 6

Milí bratia a sestry.

Z obsahu listu adresovaného Sardskému cirkevnému zboru sa dozvedáme, že život zboru nebol na žiadúcej úrovni. Zbor duchovne odumieral. Preto sa obracia na predstaveného zboru s vážnym napomenutím: „Spamätajte sa!“ Obraz tohto zboru nájdeme aj dnes v našej cirkvi. Prebuďme sa k novému duchovnému životu, uvedomme si svoje nedostatky. Podmienkou každej nápravy je poznanie vlastnej chyby. Preto sa Pán obracia na nich: „ Znám Tvoje skutky, nenašiel som ich dostatočnými.“

Pre koľko zborov v našej cirkvi platia tieto slová. Koľké sa podobajú slávnou minulosťou, ale aj poľutovania hodnou prítomnosťou zboru v Sardách. Aký obraz by sa nám naskytol, keby sme skúmali po našich cirkevných zboroch. Máme mnoho evanjelikov, ktorí kresťanstvo používajú len ako značku svojho nekresťanského života. Nevyhovárajme sa a neokrášľujme, nebojme sa pomenovať svoje hriechy pravým menom. Uznajme svoje chyby a kajajme sa z nich. Pravé pokánie znamená vstúpiť do seba a prebudiť sa novému duchovnému životu. Druhým nie menej významným motívom prebudenia je zamyslieť sa nad tým, čo všetko sme od Boha prijali. V tom zmysle znie aj napomenutie: „Spamätaj sa čo si prijal.“

Aj my sme od Boha mnoho prijali, každý osobne, ale aj všetci spoločne. Kto mnoho prijal, od toho sa aj mnoho očakáva. Veľmi pekne to vyjadruje pevec v nábožnej piesni: „ Nehovor kresťan som, dokiaľ nesvedčia o tom všetky skutky Tvoje.“

Kresťan nie len meno kresťana má nosiť, ale nadovšetko po kresťansky má aj žiť. Aj dnešná tretia nedeľa po Veľkej Noci zvaná Jubiláte svedčí o Božej láske a volá: „Prebuďme sa k novému životu.“

Požiadavka prebudenia a potreba bdelosti sa stáva naliehavou najmä pri myšlienke na Pánov príchod. Keď čakáme hosťa, snažíme sa aby bolo všetko pripravené na jeho návštevu. Kresťan vie, že Pán určite príde, a to ho má udržovať pri stálej bdelosti. V tomto význame volá aj náš text, aby sme sa prebudili a boli pripravení. Syn človeka príde v hodinu, ktorú sa nenazdáme. Dajme sa pohnúť Jeho zasľúbeniami z nášho textu: „ Kto zvíťazí bude oblečený do bieleho rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života, ale vyznám jeho meno pred svojim Otcom a pred jeho anjelmi.“ Amen.

Mgr. Ján Ďurov
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: pexels.com