Mgr. Ján Ďurov

evanjelický a. v. farár v. v.

V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme predstaviť ľudí, ktorí svoj život zasvätili službe a práci pre cirkev.

 

Mgr. Ján Ďurov
evanjelický a. v. farár na dôchodku

Narodil sa 24. marca 1943 v Dolnom Tisovníku.
Školu navštevoval v Dolnej Strehovej a Lučenci.
Po maturite študoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte, ktorú ukončil v roku 1966.
Ordinovaný bol v Modre-Kráľovej.
Po základnej vojenskej službe v roku 1968 nastúpil, ako kaplán v Cirkevnom zbore Myjava.
Od roku 1970 pôsobil ako farár
v Cirkevnom zbore Betliar.
Na konci roku 1972 sa stal farárom v Cirkevnom zbore Dolné Strháre.
Od roku 1977 až do roku 2007 bol zborovým farárom v Cirkevnom zbore Veľký Krtíš.
Aj po svojom odchode do dôchdku aktívne zastupuje a pomáha svojim kolegom v rámci seniorátu a ECAV na Slovensku.

„Až potiaľto pomáhal nám Hospodin.“
1S 7, 12