Zasadnutie generálneho presbyterstva Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Zasadalo posledné generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku pred ďalšou tohtoročnou Synodou. Druhé, jesenné rokovanie v roku 2022 sa bude konať 15. októbra 2022 v Kúpeľoch Sliač.

Na svojom rokovaní 30. septembra 2022, ktoré sa uskutočnilo na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku boli uvedení do funkcie noví členovia generálneho presbyterstva: Peter Gärtner, Ján Matis a Ivan Syrový.

V úvode členovia presbyterstva, ktorí sú zároveň aj členovia sčítacej komisie vyhodnotili výsledky volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu.

Postupne prerokovali jednotlivé body súvisiace s plnením uznesení z predošlých zasadnutí, návrh nových platových tabuliek odmeňovania duchovných a odpredaja majetku cirkevných zborov. Schválili rozdelenie zahraničnej pomoci.

Okrem toho sa venovali aj téme Evanjelickej diakonie, súvisiacim materiálom predkladaným na Synodu a žiadosťou CZ ECAV Michalovce o vysvetlenie prenájmu bytu na Panenskej 25.

Rokovanie pokračovalo informovaním o spoločnosti Reformata. V rámci, ktorého schválili jednorázovú odmenu konateľom Petrovi Gärtnerovi a Tomášovi Hybenovi, každému 9 600 €.

Rovnako schválili podporu SEAVC v Srbsku na kúpu nového biskupského auta vo výške 1000 €.

V ďalších bodoch rokovania sa venovali aj personálnym zmenám, voľbe nových členov vieroučného výboru a vymenovaniu členov pracovnej skupiny k tvorbe zákona o vzdelaní v ECAV na Slovensku.

 

 


Plné znenie informácie o deviatom zasadnutí generálneho presbyterstva uverejnené na stránkach ecav.sk:

„Pred začiatkom rokovacej časti sa v modlitebni GBÚ konala spoločná pobožnosť členov generálneho presbyterstva a zamestnancov GBÚ, v rámci ktorej boli v zmysle čl. 44 odsek (5) bod d) Cirkevnej ústavy slávnostne uvedení noví členovia generálneho presbyterstva, bratia: Peter Gärtner, Ján Matis a Ivan Syrový.

V úvode pracovnej časti členovia generálneho presbyterstva, tvoriaci sčítaciu komisiu, ktorej predsedal Ing. Roman Žilinčík, vyhodnotili výsledky I. kola volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal v zmysle CZ 11/1994 v znení CZ 1/2011 potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Obsadenie postu generálneho dozorcu ECAV tak bude pokračovať II. kolom volieb, do ktorého postúpili dvaja kandidáti, ktorí dosiahli v I. kole volieb najvyšší počet hlasov, a to Renáta Vinczeová a Marián Damankoš. Nepostupujúcim kandidátom poďakoval br. generálny biskup za ich ochotu kandidovať a postupujúcim kandidátom vyjadril svoje blahoželanie k dosiahnutému výsledku.

Nasledujúce body programu patrili prerokovaniu plnenia uznesení prijatých generálnym presbyterstvom a informáciám o plnení uznesení zo synody. V súvislosti s blížiacim sa zasadnutím druhej synody, presbyteri prerokovali návrh platových tabuliek odmeňovania duchovných a rozpočet ECAV na rok 2023, ktoré odporúčajú synode schváliť. Ďalším bodom programu bola žiadosť CZ Zemianske Kostoľany, týkajúca sa zámeru odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve cirkevného zboru, ktorú presbyteri hlasovaním schválili. V rámci rokovania boli ďalej schvaľované aj žiadosti o zahraničnú pomoc, pričom generálni presbyteri odporučili Prerozdeľovaciemu výboru Hoffnung fűr Osteuropa podporu nasledovných projektov: ECAV: „Duchovná pieseň, ako inšpirácia pri rozvoji duchovného života“, vo výške 1.750 € a ZD ECAV: „Dištriktuálny deň ZD 2023“, vo výške 6.300 €.

Na rokovaní bola otvorená aj téma Evanjelickej diakonie, v rámci ktorej generálni presbyteri prerokovali materiály, ktoré budú predložené aj na rokovanie Synody ECAV. Na vedomie zobrali správu Revíznej komisie Evanjelickej diakonie (ED), výročné správy ED a správu riaditeľky ED. Súčasťou správy Revíznej komisie ED ECAV bola aj účtovná závierka ED za rok 2021, ktorá nebola Správnou radou ED schválená. Generálni presbyteri prerokovali a na vedomie zobrali aj informácie o prenájme bytu na Panenskej 25 formou AIRBNB, ktoré boli reakciou na list CZ Michalovce. Aj tento materiál bude predložený na synodu.
V rámci bodu týkajúceho sa Reformaty, generálne presbyterstvo vyjadrilo súhlas s návrhom Dozornej rady spoločnosti Reformata na jednorazovú odmenu pre konateľov spoločnosti Reformata vo výške 9.600 € brutto pre každého konateľa, za ich doterajšiu činnosť. Presbyteri zároveň prerokovali návrh odmeňovania konateľov spoločnosti Reformata od októbra 2022. Konatelia spoločnosti Reformata ďalej informovali generálne presbyterstvo o stave pohľadávok a záväzkov medzi ECAV a Reformatou a  o rokovaniach, týkajúcich sa zmeny využitia budov na Panenskej 25 a Svoradovej 1.

V zmysle čl. 31 ods. (3) písm. g) Ústavy ECAV generálni presbyteri zobrali na vedomie skončenie pracovného pomeru Mgr. M. Šimuna k 31.8.2022. Pracovná pozícia hlavného ekonóma/účtovníka bola na základe výberového konania osadená uchádzačom Ing. R. Weidlingom.

V ďalšom priebehu rokovania bol schválený príspevok pre Slovenskú evanjelickú a. v. cirkev v Srbsku na zakúpenie nového motorového vozidla pre biskupa vo výške 1.000 €, ako mimorozpočtový náklad ECAV. Na základe Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi, generálne presbyterstvo odvolalo zo Správnej rady Fondu bývalú duchovnú správkyňu Teologického domova (ďalej TD) pri EBF UK, Mgr. Eriku Valkovú-Krišťákovú, PhD. a za člena Správnej rady Fondu menovalo súčasného duchovného správcu TD pri EBF UK, Mgr. Ivana Belanjiho, PhD.

Generálne presbyterstvo vykonalo na svojom zasadnutí aj doplňujúce voľby do Vieroučného výboru ECAV. Na základe výsledkov volieb boli za členov výboru zvolení bratia Ondrej Kolárovský a Ivan Eľko.Na zasadnutí boli presbytermi vymenovaní aj členovia pracovnej skupiny k tvorbe zákona o vzdelávaní v ECAV, v zložení: Miroslav Čurlík, Marián Damankoš, Stanislav Grega, Matej Oráč, Ivan Syrový, Vladimír Ferenčík, Katarína Hudáková a Ján Matis.

zdroj: ECAV
foto: ECAV