Emeritný generálny biskup oslávil 60. narodeniny

V týchto dňoch sa emeritný generálny biskup doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. dožil významného životného jubilea.

Začiatkom septembra 2023 oslávil emeritný generálny biskup okrúhle 60. narodeniny.

Doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. pôsobil v rokoch 2006 až 2018, ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Počas svojho pôsobenia zastupoval cirkev na významných domácich i zahraničných grémiách. Ako člen a predseda viacerých výborov sa zúčastňoval dôležitých rokovaní v rámci štátu, ale aj v zahraničí. V uvedenom období pôsobil, aj ako predseda Ekumenickej rady cirkví na Slovensku. Podieľal sa na výchove nových teológov, ako spirituál a vzdelávaní, ako vysokoškolský pedagóg na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde naďalej pôsobí ako vedúci katedry systematickej teológie. Po skončení funkčného obdobia generálneho biskupa pôsobí, ako duchovný v cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Dunajská Lužná, kde ďalej pokračuje vo svojej práci na Pánovej vinici.

Zborový deň

Oficiálne oslavy narodenín sa uskutočnili na zborovom dni v nedeľu 10. septembra, v jeho domácom cirkevnom zbore, v Dunajskej Lužnej. Nedeľné stretnutie začalo tradične službami Božími. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol emeritný dištriktuálny biskup Mgr. Milan Krivda.
Po službách Božích bol pre hostí, členov cirkevného zboru aj ostatných pripravený zborový deň s bohatým sprievodným programom, obedom a občerstvením.

Na zborovom dni sa zúčastnilo viac ako 600 ľudí. Okrem domácich členov cirkevného zboru prišli aj evanjelickí a. v. duchovní a neordinovaní zo všetkých seniorátov, bývalí aj terajší predstavitelia štátu, samospráv, zástupcovia ostatných kresťanských cirkví, priatelia a známi. Podujatia sa zúčastnili mnohí, ktorých pracovný, alebo súkromný život je, alebo bol úzko spätý s osobou Miloša Klátika.

Celé podujatie bolo sprevádzané pekným počasím v príjemnom prostredí areálu kostola cirkevného zboru. Bolo naplnené Božím slovom, vzácnymi a milými stretnutiami, rozhovormi a dobrou náladou.

Smutnou skutočnosťou ostáva, že nikto z čelných predstaviteľov Evanjelickej cirkev a. v. na Slovensku, nijakým spôsobom neblahoželali k významnému jubileu svojmu bývalému generálnemu biskupovi. V minulosti bolo nepísaným pravidlom a elementárnou slušnosťou zablahoželať bývalým predstaviteľom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Bolo tomu tak aj počas dvoch funkčných období brata generálneho biskupa Miloša Klátila.

K narodeninám brata emeritného generálneho biskupa Miloša Klátika prajeme hojnosť Božieho požehnania, síl do ďalšej práce na Pánovej vinici a pohody strávenej v rodinnom a zborom živote.

„Spravodlivý je Hospodin vo všetkých svojich cestách a milostivý vo všetkých svojich skutkoch. Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo. Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha im.“
Žalm 145, 17 – 19

Asociácia slobodných zborov

Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Foto: ASloZ