Po šokujúcom a neoprávnenom vyradení navrhnutých kandidátov Imricha Lukáča na post generálneho dozorcu a Milana Krivdu na post generálneho biskupa ECAV na Slovensku, ktorých z volieb vyradila kandidačná porada vo štvrtok 24. mája, sa situácia v cirkvi opäť vyhrotila. V sobotu 26. mája kandidačná porada rovnako postupovala aj u navrhnutého kandidáta na post dištriktuálneho dozoru Východného dištriktu Jaroslava Mervarta. Novinkou bolo, že členom kandidačnej porady sa nemusia páčiť hoc aj hnedé vlasy navrhnutého, no do cirkevnej politiky nevyhovujúceho kandidáta. Čo si o konaní kandidačnej porady myslí Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku?

 

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa v najbližších týždňoch budú voliť kandidáti, ktorí prešli kandidačnou poradou. Rozhoduje sa o tom, kto bude v nasledujúcom období viesť našu cirkev aj dištrikty. Ako vnímate skrivodlivosť zo strany členov kandidačnej porady?

Chcem adresovať predovšetkým veriacim – evanjelikom tieto slová:

Milí bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Ako váš pastier

a služobník chcem zdôrazniť, že mi záleží na budúcnosti našej cirkvi rovnako ako mojim predchodcom – Jurajovi Janoškovi, Vladimírovi Čobrdovi, Fedorovi Ruppeldtovi a ďalším, ktorí cirkev chránili pred rôznymi vplyvmi, ochraňovali jej vierouku a snažili sa o jej pozdvihnutie, keď morálne, mravne a duchovne upadala. Vznikol aj spolok Tranoscius, ktorý im v týchto snahách napomáhal, keď cez svoje časopisy šíril misiu, ale aj napomínal a karhal rôzne zlé veci v cirkvi a spoločnosti. Ani dnes to nie je inak. Vyjadrujem však znepokojenie nad budúcnosťou a ďalším smerovaním našej cirkvi. Členovia kandidačných porád totiž nekorektne a s neúctou vyradili z volieb slušných, čestných, veriacich a skromných evanjelikov. Vám veriacim zároveň upreli právo slobodne voliť a vybrať si spomedzi kandidátov takých, ktorí sa držia morálnych zásad, nezištne, vytrvalo a zmysluplne pracujú v cirkvi a zápasia o to, aby si cirkev plnila svoju úlohu a bola morálnym príkladom pre spoločnosť. Preto chcem apelovať na zodpovedných veriacich, aby si do funkcií volili čestných a spravodlivých ľudí, a to na všetkých úrovniach. Demokracia a sloboda je aj o dodržiavaní pravidiel, vyznávaní hodnôt a rešpekte voči právam svojim i druhých. A tieto práva – právo byť volení, ak spĺňajú podmienky ku kandidatúre, boli upreté bratom Imrichovi Lukáčovi, Milanovi Krivdovi a Jaroslavovi Mervartovi.

 

Ako vnímate to, že kandidačnými poradami neprešli brat generálny dozorca Imrich Lukáč, biskup Milan Krivda ani člen generálneho hospodárskeho výboru Jaroslav Mervart?

Súčasného generálneho dozorcu Imricha Lukáča vnímam ako hlboko veriaceho, vzdelaného, skromného, priameho a čestného človeka. Odmalička vyrastal v evanjelickej cirkvi a tento vplyv evanjelického prostredia na ňom poznať nielen vo funkciách v cirkvi, ale aj v rodine a lekárskom prostredí, kde s láskou a ochotou pomohol a pomáha mnohým ľuďom, tak ako aj jeho manželka a deti. Myslím si, že na vysoký post v cirkvi by nemali kandidovať tí, ktorým toto premostenie chýba, čo sa odráža aj na ich charaktere a postoji. Loď, ktorá mení príliš často kurz, nikam nedopláva a všetku energiu vynakladá na neustále otáčanie zo strany na stranu. Bolo preto dobré podporiť dlhodobé snahy ľudí, ktorí v cirkvi často nezištne a vytrvalo niečo zmysluplné budujú. Brat generálny dozorca Imrich Lukáč bol preto požiadaný, aby kandidoval, a tak pokračoval vo svojej práci. Napriek tomu, že má náročné povolanie lekára – neurochirurga, bol naďalej ochotný prijať túto zodpovednú a náročnú funkciu. Je mi ľúto, že ho kandidačná porada vyradila a zabránila mu, aby si naďalej mohol čestne plniť svoje povinnosti, ochraňovať majetok cirkvi a snažiť sa o to, aby cirkev bola soľou a svetlom v spoločnosti. Brat Lukáč bol síce kritický, ale vždy to aj adekvátnym spôsobom zdôvodnil. To, že ľudia majú rôzny názor na spôsoby riešenia, by nemalo byť dôvodom na vylúčenie z kandidácie. Nepredpokladal by som, že sa členovia kandidačnej porady na postoch seniorálnych a dištriktuálnych predsedníctiev znížia k odstraňovaniu kandidátov a konkurentov takýmto spôsobom.

Rovnako si myslím, že aj brat biskup Milan Krivda by bol dôstojným reprezentantom našej cirkvi nielen doma, ale aj v zahraničí. Poznám ho od študentských čias ako vynikajúceho študenta, bol vždy precízny, korektný a dochvíľny. Študoval aj v zahraničí a veľmi dobre ovláda nemecký jazyk. Verím, že si ho evanjelici, zvlášť v Západnom dištrikte, všade tam, kde sa pohyboval a kázal, vážia, a toto, čo urobili predsedníctva seniorátov a Východného dištriktu si nezaslúžil. Vyradiť ho preto, že uplatňoval cirkevnoprávne predpisy, keď nedal súhlas k voľbám za zborových farárov, hoci mal na to adekvátny dôvod, je trúfalé, priam šokujúce od tých, ktorí riadia senioráty a dištrikt.

Takými istými metódami pokračovala kandidačná porada aj na dozorcu Východného dištriktu, kde predsedníctva seniorátov znemožnili kandidovať bratovi Jaroslavovi Mervartovi. Dôvodnou námietkou, ktorú vzniesol brat senior Ján Hruška, malo byť zaslanie listu Košického seniorátu do Tranoscia, a. s., na ktorý Košický seniorát údajne nedostal odpoveď. List však v skutočnosti nebol doručený. Brata Jaroslava Mervarta poznám zo zasadnutí Generálneho hospodárskeho výboru ECAV. Vždy prišiel pripravený a vedel odborne reagovať. Je tiež predsedom predstavenstva Tranoscia, ktorého zasadnutia vedie kompetentne a profesionálne. Jeho manželka je evanjelická farárka, aj so svojimi deťmi žijú príkladným spôsobom, vedú deti k tomu, aby chodili do chrámu Božieho. Naozaj nerozumiem, že na základe nejakého listu, o ktorom ani presne nevedel, a ktorý zrejme ani nebol doručený do Tranoscia, bola vznesená dôvodná námietka. Som prekvapený zo zástupcov seniorátov, že sa k takémuto činu pridali. Ak sa môže zmeniť táto skrivodlivosť a neprávosť, bol by som rád, ak by sme sa zobudili z týchto pokrivení, ktoré sa udiali v rámci kandidačných porád a z ktorých som naozaj sklamaný.

 

Na post generálneho dozorcu namiesto brata Imricha Lukáča kandiduje jediný kandidát Ján Brozman, ktorý bol v minulosti trestne stíhaný a právoplatne odsúdený, mal by mať aj dvojité členstvo – jedno v rímskokatolíckej a druhé v evanjelickej cirkvi. Ako je možné, že v tomto prípade nebola vznesená žiadna námietka?

Túto otázku by ste mali adresovať členom kandidačnej porady. No osobne nerozumiem tomu, že ak mal niekto v živote nejakú traumu, ak  spravil nejaký skutok, na základe ktorého bol právoplatne odsúdený a väznený, kandiduje potom na takúto významnú funkciu a v životopise ani neuvedie, že strávil čas vo väzení. Ako príklad uvádzam, že boli aj kandidáti na prezidenta, Husák, ktorý bol v 50. rokoch väznený, ale uviedol to. To isté Havel. Ale dôvody boli samozrejme iné. No každý z nich to uviedol a tí, čo ich volili, o tom vedeli. V životopise to nezatajili, neskryli.

Čo sa týka dvojitého členstva, brat Brozman bol už dávnejšie na generálnom presbyterstve (napr. v roku 2015) vyzvaný, aby predložil doklad, že vystúpil z rímskokatolíckej cirkvi, ale dodnes tak neurobil. Máme dôvodné podozrenie, že ho vôbec nemá. A tak z právnej stránky možno máme kandidáta na generálneho dozorcu, ktorý je aj katolík. Nepopierame, že vstúpil do našej cirkvi, ale je možné jeho dvojité členstvo, alebo ho väzby na rodinu viažu tak, že nechce vystúpiť? Toto je príklad kandidáta na generálneho dozorcu?

Bratovi Brozmanovi možno vytknúť aj petície, vydávanie štvavých časopisov Effatha či Reformačných listov pod hlavičkou Evanjelickej jednoty, OZ, ktorej predsedal. Do obidvoch časopisov prispieval znevažujúcimi článkami. Hoci bol členom generálneho presbyterstva, nedával tu konštruktívne návrhy, skôr blokoval iné, ktoré by cirkvi pomohli. Ale aktívny bol vždy v deštrukcii zvonku aj zvnútra. Poškodzoval cirkev. Keby nebol v grémiu, rozumiem, že sa niečoho dožadoval. Napriek tomu kandidačnou poradou prešiel a nebola voči nemu vznesená žiadna dôvodná námietka.

 

Čo by mali urobiť evanjelickí veriaci? Budete voliť takýchto možných budúcich predstaviteľov cirkvi?

Neísť k voľbám nie je správnym postojom. Chcem preto vyzvať všetkých veriacich evanjelikov, aby sa volieb v cirkvi zúčastnili. Osobne z kandidátov by som nevolil kandidátov na post generálneho a dištriktuálneho dozorcu, ich meno by som prečiarkol. Záleží mi na tom, aby sa volila kultivovanosť. Pri svojom rozhodovaní hľadajme tých, ktorí sú slušní, držia sa morálnych zásad a majú snahu starať sa o našu cirkev dlhodobo. To, čo sa stalo pri kandidovaní budúcich predstaviteľov do funkcií, žiaľ, naznačuje, že v cirkvi takí budú chýbať. Vyzývam vás, sestry a bratia, nielen k osobnej modlitbe, ale vyzývam aj jednotlivé cirkevné zbory na spoločné modlitby. Kiež dobrý Boh požehná našej cirkvi i všetkým, ktorým záleží na jej budúcnosti, pravde a láske.