Prosme o múdrosť

Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“
Efezským 5, 15 – 17)

Dôstojný brat emeritný biskup, velební bratia farári a sestry farárky, bratia a sestry v Pánu!

Mgr. Milan Krivda, emeritný dištriktuálny biskup

Mgr. Milan Krivda, emeritný dištriktuálny biskup

Čas letných prázdnin a dovoleniek sa skončil. My sme sa dnes zišli na týchto službách Božích, aby sme sa Pánu Bohu poďakovali za prázdniny, že sme ich mohli prežiť v pokoji a mieri, a aby sme Ho prosili o ochranu počas nového školského roka. V týchto dňoch sa však aj váš duchovný pastier dožil okrúhleho životné jubilea, a tak dnes na týchto službách Božích spolu s ním sa tiež chceme Pánu Bohu poďakovať za všetko, čo on mohol nielen počas týchto prázdnin, ale počas celého doterajšieho života od Pána Boha prijať. Je veľmi dôležité, aby sme sa každý deň – najlepšie večer predtým, ako ideme spať – Pánu Bohu v modlitbe poďakovali; ale aj vtedy, keď z Jeho milosti sa dožijeme životného medzníka, aby sme sa obzreli späť a opäť sa Pánovi za všetko poďakovali, čo sme z Jeho milosti a lásky mohli urobiť. Vtedy zistíme, ako nás Pán Boh bohato obdarúva, aké talenty nám dal, a to preto, aby sme ich používali nielen pre seba, ale hlavne pre našich blížnych tam, kde sa nachádzame.

Predstavte si, že vám banka otvorí účet s 57 600 eurami. Máte ho plne k dispozícii, musíte súhlasiť len s dvomi podmienkami:

– všetko, čo cez deň neminiete, večer zmizne; nedá sa podvádzať, nemôžete to ani previesť na iný účet, môžete len míňať… Každé ráno budete mať však opäť na účte sumu 57 600 eur, a tú máte minúť, na čo chcete;

– banka môže túto „hru“ kedykoľvek bez varovania ukončiť; jednoducho vám oznámia, že váš účet je zrušený a už sa nikdy neobnoví.

Túto zázračnú banku všetci poznáme a takýto účet aj všetci vlastníme. Je ním ČAS! Každé ráno, keď sa zobudíme (hodiny spánku nerátame), máme na účte 57 600 sekúnd života, ktoré sú nám k dispozícii. Môžeme ich využiť alebo premrhať, premárniť, ale nikdy nemôžeme nevyužité sekundy presunúť do ďalšieho dňa. Lebo všetko, čo sme prežili, sa už stalo včerajškom. Každé ráno, každý deň sa táto „hra“ opakuje. A aj tu platí tá druhá podmienka: v hociktorom okamihu sa náš život môže skončiť bez akéhokoľvek varovania…

Čo teda urobíme s našimi každodennými 57 600 sekundami? Kto by nám správne poradil? Pozrime sa na to, čo hovorí jedno z pravidiel manažmentu – efektívneho riadenia: Vyťažte ešte viac zo svojho času (kvôli väčšiemu zisku). Čas sú peniaze. A čo hovorí o využití času Písmo sväté – Biblia? V Liste Efezským v 5. kapitole čítame: „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“ Biblické napomenutia nám nechcú povedať: Vyťažte ešte viac zo svojho času, aby ste mali väčší ekonomický zisk. Tieto napomenutia nás nemienia učiť pravidlám manažmentu  a dávať nám z neho lekcie. Veď čas, ktorý máme, v konečnom dôsledku nie je náš – je to Bohom darovaný čas. Biblické napomenutia „Prísne teda dbajte, ako obcujete (žijete), nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova“ nás chcú naučiť manažmentu života, správnemu – múdremu riadeniu života.

Tieto napomenutia nás stavajú pred otázku: Čo urobíme s Bohom darovaným časom nášho života? Kladú nám otázku: Pamätáme na to, že nielen v školskom či kalendárnom roku, ale aj v našom živote nadíde posledný deň? Sme si vedomí, že čas je síce zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta? Poznáme snáď nejakého človeka, ktorý by žil tak, ako hovoria tieto biblické napomenutia? Áno, bol to Pán Ježiš Kristus. On žil múdro. Každý deň poznával Božiu vôľu, a tak nám ukázal, ako má vyzerať normálne prežitý ľudský život. Svedčia nám o tom hlavne evanjeliá a slová, ktoré si Jeho učeníci nielen zapamätali, ale sa podľa nich snažili aj žiť. Preto je dôležité, aby sme sa s nimi oboznamovali aj na hodinách náboženstva, aby sme sa od mladosti vedeli správne rozhodovať. Tak to bolo aj v minulosti, že práve cirkev bola k tomu povolaná, a tak je to dodnes: aby zvestovala slovo Božie a prisluhovala sviatosti, a pritom učila a vychovávala všetkých a tiež konala službu – diakoniu pre tých, ktorí to potrebujú. Veď máme stále dostatok takých ľudí, ktorí sú na to odkázaní, a často ani ich rodinní príslušníci už im nedokážu pomôcť, a aj preto máme diakonické zariadenia, aby každý človek mohol dôstojne dožiť tento časný život.

Základom a Hlavou je Pán Ježiš Kristus a Jeho obeť na golgotskom kríži. Preto aj nám dnes môže znieť: „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ Pán Ježiš nás zachránil od smrti večnej a moci diabolskej, keď vylial svoju nevinnú krv za nás na kríži. On nás vykúpil z otroctva hriechu, do ktorého sa dostávame pod vplyvom zlého – diabla. Ten nám nahovára, že ešte máme čas veriť v Ježiša: užívajte si, čas sú peniaze, nemyslite na Spasiteľa. Satan sa usiluje položiť na darovaný nám Boží čas svoje ničivé, deštruktívne ruky a vyvíja všemožné úsilie, aby sa z tých veľkých, dobrých možností nič neuskutočnilo. Dokonca, čo je ešte horšie, aby sme tie dobré možnosti a myšlienky využili na niečo zlé, ničivé, škodlivé. Takto sa nám stáva vždy jasnejšou situácia a pozadie, na ktorom k nám zaznieva výzva: „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.“ Túto výzvu by sme mohli podrobnejšie opísať takto: Človeče, pokladaj každú chvíľu svojho života za čas, ktorý ti daruje Pán Boh na to, aby si v ňom konal niečo dobré, pozitívne, tvorivé. A práve preto, že Satan ti chce tento čas ukradnúť, vytrhni mu ho ty z rúk, lebo patrí tebe, lebo bol darovaný tebe, nedaj sa oň okradnúť. Naopak, vynalož všetko úsilie na to, aby každá hodina, každý deň tvojho života bol realizovaním dobrých, pozitívnych možností.

Toto by sme si chceli nanovo uvedomiť na začiatku nového školského roka. Satan sa bude snažiť vplývať aj na vás, milí žiaci, a cez perfektne zamaskované klamstvo vás bude presviedčať o svojej pravde. Bude vám našepkávať, že robiť si domáce úlohy je nezmysel. Ty predsa nemusíš vždy poslúchať rodičov, veď si už veľký a vieš, čo je správne a čo nie. Nemusíš im hovoriť vždy pravdu: keď napíšeš písomku na päťku, veď si to ešte opravíš, máš dosť času. Načo sa máš učiť matematiku, násobilku, veď máš mobil, kde je kalkulačka. Lenže môže sa stať, že si mobil zabudneme doma alebo sa nám vybije, ako si potom rýchlo spočítame, či máme dosť peňazí na nákup v obchode? Preto je dobre poslúchnuť Pána Ježiša, ktorý by nám asi povedal: Nauč sa dobre násobilku a budeš mať kalkulačku v hlave stále so sebou a budeš si vedieť všetko správne vyrátať. Pokušiteľ – diabol – to všetko robí nenápadne aj cez takéto „skvelé“ myšlienky a uisťuje nás, že je to správne. Opak je však pravdou. Niektorí však tomu pokušiteľovi s nevinnou maskou naletia a dajú sa nahovoriť aj na zlé a je veľmi smutné, keď sa pritom necítia vinní a nechcú si priznať svoje zlé správanie, pochybenia a zlé skutky. Len ak sa budeme pravidelne sýtiť Božím slovom – čítaním si Biblie, dokážeme odhaliť pokušiteľské vplyvy a brániť sa im.

Akým dobrým obsahom môžeme napĺňať svoj čas – aj ten čas, ktorý nám je darovaný v tomto školskom roku? Máme sa snažiť žiť a správať sa vo všetkých situáciách, v ktorých sa nachádzame, ako Božie deti. Robiť to, čo je obsahom nášho povolania, ale robiť to tak, aby na všetkom, čo konáme, bolo vidno, že sme vykúpené Božie deti. Aby na našom spolužití s ľuďmi, blízkymi aj vzdialenejšími, bolo vidno, že sme poznačení Božou láskou a disciplínou Božích detí. Vôľu Pánovu poznávame v sume Božieho zákona, ktorá znie: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou mysľou.“ A ďalej: „Milovať budeš blížneho ako seba samého.“ A v kázni na vrchu Ježiš povedal ďalšie zlaté pravidlo: „Čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy.“

Pán Ježiš vysvetlil, aký je zmysel Božieho zákona a v čom spočíva opravdivá poslušnosť Božej vôli. Potrebné je, aby sme v hlave a v srdci nosili aj jednotlivé prikázania Božieho zákona –Desať Božích prikázaní, aby sme si priznali svoje chyby, ospravedlnili sa, ak urobíme niečo zlé, a poprosili o odpustenie blížneho aj Pána Ježiša.

Teraz – keď počujem Božie slovo, keď ma Pán Boh volá, uvedomujem si: Aký je to čas? Je to Boží čas, čas milosti. Čas, ktorý je zadarmo, ale späť ho nezískame ani za všetky peniaze sveta. Keď bude mojou – tvojou istotou to, že dôverujem Pánu Bohu, že On ma drží vo svojej láske a milosti, potom nech tento školský rok prinesie i čokoľvek zložité, môžem v každej hodine vedieť: Môj Pán ma drží vo svojich dobrých rukách.

Keď budeme kráčať s Pánom Ježišom v poslušnej dôvere v Neho, nemusí nás budúcnosť desiť. Nech by priniesla čokoľvek.

Čo teda urobíme s našimi každodennými 57 600 sekundami? Je to na nás, ako ich využijeme. Pán Ježiš nám ukázal, ako správne využiť čas. Nezabudnime: Život je krátky, zložitý a krásny súčasne, len ho musíme vedieť žiť! Pán Ježiš je nositeľom tej pravej múdrosti, preto prosme o ňu vo svojich každodenných modlitbách a snažme sa využiť svoj čas čo najlepšie, využiť ho na konanie dobra a oslavu nášho Spasiteľa. K tomu nech nám i vám, milé deti, slúžia mnohé príklady, ale medzi nimi aj príklad vášho duchovného pastiera brata biskupa Miloša Klátika, ktorý od svojej mladosti v Pána Boha nielen veril, ale sa v Božom slove zdokonaľoval a dary od Pána Boha zveľaďoval. Radujeme sa z toho, že si ho Pán použil vo svojej službe, že mohol postaviť nový kostol, faru a vlastne celý zborový areál v Petržalke, slúžil aj ako generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, keď ju dôstojne reprezentoval na rozličných grémiách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Dodnes vychováva ako pedagóg nových služobníkov na evanjelickej bohosloveckej fakulte a snaží sa, aby to, čo je najpotrebnejšie, si nielen osvojili, ale aby aj svojím vlastným životom svedčili o Božej láske a záchrane. Tým je príkladom a vzorom hodným nasledovania pre všetkých svojich cirkevníkov, ako aj pre nás duchovných, ktorí sa snažíme o to, aby sme vo všetkých situáciách svojho života žili ako Božie deti, vediac, že Boh je náš nebeský Otec ktorý je stále pri nás a nikdy sa nás nevzdá a ani nás neopustí. V tejto dôvere prežívajme aj nový školský rok, aj každý nový deň v tejto časnosti. Amen.

Modlitba

V Tvojom mene, Bože milý, aj v tomto novom školskom roku začíname prácu zas. Dávaj chuti, dávaj sily, Duchom Svätým spravuj nás. Čas, čo si nám dal, daj, aby každý z nás na konanie dobra v živote využíval. Ochráň nás pred pokušeniami, v skúškach daj trpezlivosti a sily. Nech Tvoje požehnanie v každom čase prichádza na dielo naše, aby ono nám na spásu slúžilo a Teba oslávilo. Ďakujeme s naším spolubratom, dôstojným bratom biskupom Milošom Klátikom, za všetko, čo mohol vo svojom časnom živote od Teba prijať. Ďakujeme za milujúcich rodičov, za výchovu, vzdelanie, za milujúcu manželku i deti, za to, že sa dennodenne prejavuje Tvoja láska, dobrota a milosť, ktorú prijíma a z ktorej žije. Ďakujeme za všetko, čo mohol doteraz vykonať v cirkvi, ale aj na fakulte a vlastne všade, kde si ho postavil. Prosíme, Pane, aby si Mu pomáhal v živote aj naďalej, dával mu dobré zdravie, lásku, radosť, pokoj a hlavne svoje požehnanie, bez ktorého nič by sme neznamenali. Tvoje meno nech je od nás pochválené a zvelebené odteraz až na veky vekov! Amen.

Mgr. Milan Krivda
dištriktuálny biskup v. v.

Kázeň odznela na slávnostných službách Božích, 10. septembra 2023 v Dunajskej Lužnej, pri príležitosti 60. narodenín emeritného generálneho biskupa doc. PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD.

Foto: ASloZ