Na druhú nedeľu po Zjavení
nám slovom Božím poslúžila
evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.
Základom príhovoru bol
biblický text z evanjelia podľa Jána 1, 43 – 51.