5. pôstna nedeľa  – Smrtná nedeľa

„Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó, Izrael: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli, lebo ja, Hospodin, som tvoj Boh, Svätý Izraela, tvoj Spasiteľ. Ako výkupné dal som za teba Egypt, Kúš a Sebu miesto teba, pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba i národy za tvoj život. Neboj sa, lebo ja som s tebou! Privediem od východu tvoje potomstvo a zhromaždím ťa od západu.“
Iz 43, 1 – 5

Milí bratia a sestry, keď sa poobzeráme okolo seba, uvidíme ustráchaných ľudí. Ľudí, ktorí majú obavy. Niektorí z nás si to nedokážu priznať a tak obavy, strach požierajú naše vnútro. To sa potom odzrkadľuje na zdraví a fyzickej zdatnosti človeka. Ten, kto sa neustále strachuje, obáva, pociťuje napätie, nemôže dobre spať, nechutí mu jesť. Oddych takéhoto človeka je povrchný, nesústredí sa. Neraz je bez akejkoľvek príčiny nevrlý, nervózny…

Deti mávajú nočné mory, zlé sny. Niektoré sa boja, že sa od nich odsťahuje mama alebo otec. Tie väčšie sa stávajú agresívnejšími, konfliktnými vďaka rôznym počítačovým hrám. V škole potom prejavujú svoju silu a moc nad ostatnými. A to iba preto, lebo sa boja povedať pravdu. Boja sa, že budú zahanbené. Boja sa neúspechu hlavne preto, že stratia lásku človeka, na ktorom im záleží. Lebo my dospelí ich tiež zraňujeme. Ako často sme svojim deťom povedali, že keď budú robiť neplechu, že ich neľúbime? Bratia a sestry, od čoho závisí naša láska? Od správania sa dieťaťa, alebo od toho, že je to moje dieťa? Nie je náhodou lepšie povedať, že nesúhlasíme s tým, čo chce práve urobiť a že ponesie aj nejaké následky, ale aj tak ťa ľúbim?

Boja sa, že nemajú nijakú hodnotu, ale ani dospelí nemajú správne sebahodnotenie. Ani my nemáme jasno vo svojich hodnotách, ambíciách, chybách. Bojíme sa, že nedokážeme splniť to, čo sa od nás očakáva. Či už v spoločenstve, doma v rodine, v práci, medzi partnermi.

Študentov v tomto období čakajú písomné maturity, prijímacie skúšky na stredné školy a tiež majú obavy ako uspejú. Zvažujú, chcú všetko skúsiť, ale všetko obnáša obetovanie času, prípravy, starosti. A to sa im už nechce. S našimi žiakmi sme sa chodili učiť korčuľovať na zimný štadión. Pri príchode videli starších žiakov na hokejovom tréningu. Obdivne ich sledovali a nadobudli dojem, že aj im si stačí obuť korčule, postaviť sa na ľad a stanú sa špičkovými hokejistami. Iste vám nemusím hovoriť o prvých pádoch a ich rozčarovaní. Museli venovať veľa úsilia a čas, aby uspeli.

Všetci sme plní obáv. Tí, ktorí pracujú nevedia, dokedy, či sa ich pozícia nezruší. Čo bude ďalej. Strachujeme sa o deti, vnúčatá. Starší, ktorých trápia všelijaké neduhy sa zas boja, aby nespadli a niečo si nezlomili. Strach sužuje život každého človeka a dokáže nám strpčiť celý život.

Čo je jeho príčinou? Svet a okolnosti. Sme precitlivený, zraniteľný a tak máme obavy. Nespočetnekrát sme sa sklamali a v nás vyrástla pochybnosť, tak a už ani s ním/s ňou nemôžem počítať.

No myslím, že dnešné Božie slovo môže v našom živote spôsobiť zmenu. Boh tu dvakrát hovorí: „Neboj sa!“ Týmito slovami začína a končí. Pritom nás ubezpečuje, že máme dôvod na to, aby sme sa nebáli. Boh nám dáva niekoľko zasľúbení, keď hovorí, že nemáme nijaký dôvod na to, aby sme sa strachovali. A aj keby sme sa báli má pre nás liek.

Boh o sebe prezrádza niekoľko dôležitých informácií a pokračuje tým, za koho nás pokladá On. Kým sme v Jeho očiach, sme Jeho vlastníctvom, Jeho ľudom. Kto berie vážne Božie slovo, tak taký človek sa začína uzdravovať zo svojho strachu. Lebo to, čo hovorí Boh je pravda.

V tejto časti Písma Pán Boh presne vymenúva to, čoho sa bojíme. Zasľubuje, že On je vždy s nami. Niet nijakej situácie, kedy by sme s Ním nemohli počítať. Niekoľkými príkladmi ukazuje, že On je všemohúci a u Neho je všetko možné. O mojej budúcnosti nerozhoduje učiteľ, zamestnávateľ, ale Boh. On má moc i nad tými, ktorí podľa nás, riadia náš osud. A rovnako má moc aj nad nami.

Pozrime sa na to, čo tu hovorí Boh o sebe a ako nás hodnotí. Hovorí, že On je Stvoriteľom, Vykupiteľom, Ochrancom a Posvätiteľom. V človeku, v ktorom Boh začal pôsobiť, kde započal svoju prácu, tam koná aj naďalej, len Mu to musíme dovoliť.

Je Stvoriteľom: „Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó Jákob, tvoj Tvorca, ó Izrael.“ Boh stvoril mňa, každého z nás, celý svet. To samo o sebe je evanjeliom. Lebo to znamená, že On stojí nad celým stvorením i stvorenstvom. Sú ľudia, ktorým sláva stúpne do hlavy a myslia si, že môžu všetko. No veriaci človek vie, že Boh je Pánom, suverénnym Pánom. Je naším Tvorcom a to znamená, že seba samého prijímam z Jeho rúk takého, aký som. Sú ľudia, ktorí sa nevedia vyrovnať so svojimi danosťami a stále sa na niečo sťažujú. Stále im niečo chýba, v ničom nie sú výnimočný. A pritom nevidíme, akými darmi nás Boh vyzbrojil, že môžeme byť užitočnými aj pre iných. Boh chce iba naše dobro, keď tomu človek verí, oslobodí sa z mnohých svojich obáv.

On je Vykupiteľom. V knihe Jóbovej čítame: „Ja viem, že môj Vykupiteľ žije!“ Týmto slovom sa označoval najbližší príbuzný, na ktorého sa bolo vždy možné spoľahnúť, počítať s ním. Boh je tým, ku ktorému môžeme hocikedy a s hocičím prísť.

On je naším Ochrancom. Ochráni nás pred živlami, ale keď to pokladá za vhodné, dopustí ich na nás, lebo nás chce viesť a vychovávať. Pozná nás a vie, že máme mnoho dôvodov báť sa. Ježiš vie, aké je byť človekom. On to vyskúšal. Preto začína zasľúbením: „Neboj sa.“ Ako to, že nenasledujú žiadne výčitky? Ježiš sa opýtal svojich učeníkov, prečo sa strachujú a majú malú vieru a tu nič.

„Povolal som ťa tvojím meno.“ Boh nás nevedie ako čísla, ale každého pozná po mene. Oslovuje menom Jákoba, Samuela, Šimona Petra, Zachea. „Pretože si bol drahý v mojich očiach.“ Si vzácny. Boh ťa miluje, lebo Boh je láska.

A čo je podľa Biblie podstatou lásky? To, že ten kto miluje, vždy dá tomu druhému v danej chvíli to, čo potrebuje. Božia láska nám dáva všetko potrebné.

Začnime bratia a sestry o čosi viac v tejto pôstnej dobe dôverovať Bohu a zbytočne sa nestrachovať. Odovzdajme mu naše obavy a staňme sa všímavejšími k potrebám bratov a sestier v našom spoločenstve.

Modlitba:

Nebeský Otče, zostávaš s nami v každom čase a na každom mieste. Ďakujeme Ti za Tvoju lásku a všetky dobré dary, ktorými napĺňaš naše životy. Za uistenie, že si s nami a nemusíme sa strachovať. Ďakujeme za nádej, ktorú do Teba vkladáme. Nedaj nám pochybovať o tom, že tak, ako si nás viedol doteraz, povedieš nás do konca nášho života. Amen.

Mgr. Monika Hlavinková Černeková
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: pexels.com/ Luis Quintero