Nová kniha

Milí členovia, sympatizanti a podporovatelia Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku!

V minulom roku usporiadala Asociácia slobodných zborov konferenciu “30. rokov po…”, ktorá bola venovaná spomienke na nežnú revolúciu. Pre nás to, ale nie je len spomienka, pretože aj keď v spoločnosti mnohé zmeny prebehli, a postupne sa začalo budovať demokratické zriadenie, stále nie je možné povedať, že sme tento proces úplne a úspešne zvládli. Je tu možné evidovať dva druhy ohrození – prvý je ten, ktorý súvisí s minulosťou, druhý zas ten, ktorý predstavuje nové, ale rovnako nebezpečné trendy zo súčasnosti. Boj o slobodu a demokraciu nikdy nebol bojom osamoteným resp. oddeleným len v nejakom priestore a čase, ale je to boj trvalý, pretože pri akejkoľvek strate pozornosti či zanedbaní môžeme tieto cenné a zvyčajne ťažko získané hodnoty stratiť.

Zámerom konferencie “30. rokov po…” bolo informovať (nielen) evanjelickú verejnosť o tom, ako tento proces zmeny prebiehal u nás resp. ako sa s ním vyrovnali iné krajiny, ktoré v minulosti prešli podobným vývojom. Sme veľmi radi, že s odstupom skoro pol roka Vám záznam z tejto konferencie môžeme priniesť v knižnej podobe, a tak si pripomenúť to, ako sa s tým najhorším z minulého režimu – dedičstvom ŠtB vyrovnali cirkvi na Slovensku, Maďarsku či Nemecku. Veríme, že pre Vás bude táto publikácia zaujímavá nielen ako informačný zdroj, ale zároveň bude pre Vás aj návodom a povzbudením. Návodom na to, ako zabezpečiť realizáciu tak veľmi potrebných zmien v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, a povzbudením k tomu, aby sme spoločne prispeli k tomu, aby táto ťažko skúšaná cirkev bola znova cirkvou nášho Pána Ježiša Krista, aby len Jeho nasledovala, a Jemu bola verná.

Nový e-shop

Vďaka niekoľkomesačnému úsiliu našich bratov a sestier v Kristu Vám zároveň prinášame aj ďalšiu dobrú zvesť, ktorou je otvorenie nového eshopu Yzop, ktorý má ambíciu byť “liekom na dušu”, a to najmä cez zvesť Slova Božieho prinášaného v rôznych formách. Či už je to predaj kníh, multimediálnych diel či iných produktov, alebo jednoducho snaha podporiť každý dobrý zámer a myšlienku. Byť predajcom literatúry, ktorá vo vieroučnom smere nepozerá na módne a pominuteľné trendy, ale najmä na vernosť Slovu Božiemu a jeho odkazu pre súčasnú dobu. Ponuka eshopu Yzop sa bude postupne rozširovať, aby svojím obsahom a ponukou čím ďalej tým viac napĺňal pôvodný zámer, aby aj v tejto materiálnej dobe sa pre Vás stal oázou pokoja, živej vody a radosti z nášho vzkrieseného Pána Ježiša Krista.

A samozrejme nemusíme snáď ani dodávať, že ako jednu z prvých kníh, ktorú si v tomto eshope môžete kúpiť je aj kniha z konferencie Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku “30. rokov po”. Viac informácií nájdete na stránkach yzop.sk resp. na sociálnej sieti Facebook s rovnomenným profilom @eshopyzop.

Dobrým premáhaj zlé

Ako členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, ktorí sú zároveň všetci členmi ECAV na Slovensku, tak nechceme odpovedať zlým na zlé, ale naopak chceme ísť príkladom. Zatiaľ čo vedenie našej cirkvi s nami odmieta diskutovať, na cirkevných grémiách prijíma uznesenia “o nás bez nás”, ktorých zámerom je nás dehonestovať v očiach evanjelickej verejnosti, zastrašuje duchovných a laikov aby nevstupovali do Asociácie, uráža jej predstaviteľov a prostredníctvom súdnych sporov sa nás snaží finančne vyčerpať či znova zastrašiť, my však nie tak!

Áno budeme sa brániť, aj v médiách, aj na súdoch, aj proti nespravodlivým a nepravdivým vyjadreniam. Túto časť chápeme ako obhajobu pravdy a evanjelickej vierouky, hodnotového zamerania či princípov, ku ktorým nás slovo Božie vedie, a to nielen v cirkvi, ale aj v praktickom živote. Zastaneme sa aj duchovných prenasledovaných pre svoju vieru, a ich úprimný zámer podľa tejto viery aj žiť. To považujeme za veľmi dôležité, ale chceme robiť viac aj v praktickej oblasti viery.

Jednou z prvých aktivít bola organizácia Služieb Božích či konferencií, s cieľom povzbudenia veriacich resp. poukázania na majetkové pochybenia v cirkvi, či skutočnosť, že cirkev sa doteraz nevysporiadala s aktívnou účasťou niektorých jej duchovných v ŠtB. Snažíme sa udržiavať a zveľaďovať naše web stránky, ktoré prinášajú aktuálne informácie o dianí v cirkvi, a tiež duchovné povzbudenie. Zámerom poukazovania na nedostatky – na nehospodárne, neefektívne či netransparentné riadenie, je snaha o nápravu pomerov v cirkvi, na ktorej nám záleží. S príchodom pandémie, kedy bola veriacim upretá možnosť osobnej návštevy chrámu, sme zintenzívnili naše aktivity v oblasti prípravy videozáznamov, kde výsledky týchto aktivít nájdete na profile AsloZ služby YouTube. Vďaka dobrej odozve chceme v tejto činnosti aj ďalej pokračovať. Rovnako Vám chceme dať do pozornosti oficálny profil Asociácie slobodných zborov na sociálnej sieti Faceebooku, kde budeme uverejňovať a zdieľať informácie o aktuálnom dianí a nové články z našich stránok.

Ani to však nestačí, chceme urobiť viac. V situácii, kedy cirkev obmedzuje svoje misijné, vydavateľské a distribučné aktivity, si o to viac vážime aktivitu našich bratov a sestier, ktorí sa rozhodli začať nový, hoci veľmi náročný projekt, a to predaj kníh, publikácií či iného tovaru cez internetový obchod. Jeho názov Yzop, a veríme, že tam nájdete to čo hľadáte, veľa povzbudenia a inšpirácie pre svoj duchovný, ale aj praktický život.

My však nie tak… Tieto aktivity chápeme ako jasný, nie iba verbálny ale praktický odkaz vedeniu našej evanjelickej cirkvi, že ide zlým smerom (Lk 22, 26). Posilňovanie a koncentrácia moci, rovnako ako agresívne zabezpečovanie financií pre tento zámer, či prenasledovanie tých, ktorí majú iný názor, nikdy neviedlo k rozvoju cirkvi, k rozvoju jej evanjelizačných či misijných aktivít, ani k jej obrode – skôr naopak. Aj preto chceme ísť príkladom, aby sme ukázali, že je tu aj iná cesta. Cesta kresťana, ktorý aj napriek všetkej svojej nedokonalosti úprimne hľadá a nasleduje cestu Pána Ježiša Krista, ktorý tomu podriadil celý svoj život, svoje hodnoty, priority, zámery, a tiež každodenné aktivity. Sme presvedčení, že to je tá pravá cesta pre Kristových učeníkov, a tiež pre Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku.

Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu.

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku