3. nedeľa po Zjavení

„Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobré pred všetkými ľuďmi! Ak je možné, nakoľko je na vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi, nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu ( Božiemu ), – lebo je písané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán! – Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakŕm ho, ak je smädný, napoj ho, lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!“
R 12, 17 – 21

Máme za sebou prvé tri týždne nového roku a už tretiu nedeľu nás sprevádza pozoruhodná 12. kapitola listu Rímskym. Na dnes pripadá záver, či akési finále tejto epištoly. Nie je podstatné, či patríme k tým, ktorí si dávajú nejaké novoročné predsavzatia. Alebo k tým druhým, ktorí sa už ani nepokúšajú o to, aby do nového obdobia aspoň vstúpili s túžbou zmeniť niečo k lepšiemu, s Božou pomocou zabojovať so svojimi slabými stránkami a možno si tak dať šancu niečo i skutočne vylepšiť. Stojí to za to, hoci len na krátky čas…. Dnes je skôr móda počúvať tých, ktorí bez štipky ľútosti či hanby konštatujú, že podobné snahy nemajú význam, keď aj tak sa im nepodarilo nikdy veci dotiahnuť do konca. Rezignovať by bolo príliš pohodlné. Ako veriaci v Pána Ježiša Krista teda môžeme v poznaní pravej kresťanskej slobody stále znova túžiť po niečom lepšom a krajšom….A to bez kŕčovitej snahy niečo si dokazovať alebo s pokrytcami za každú cenu ohurovať iných ľudí zdanlivými zásluhami, za ktorými sa skrýva len úbohá snaha po obdive ľudí. Oslobodenie sa od egoistických túžob však nesmie priniesť apatiu a ľahostajnosť. Pred tým nás môže uchrániť vážne prijatie slov 12. kapitoly listu Rímskym… Kľúčom k celej tejto stati Písma Svätého je záverečná výzva apoštola: „Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrým premáhaj zlé!“ Zdalo by sa, že pre veriaceho človeka je túžba byť skutočne dobrým človekom úplnou samozrejmosťou. O to viac, keď si uvedomujeme, že nemáme vlastnú spravodlivosť a dobrotu, ale smieme vedieť, že jedine vierou v Ježiša Krista môžeme byť očistení od svojich hriechov. Z Jeho milosti smieme byť ospravedlnení pred Bohom a tým povolaní k životu podľa Jeho svätej vôle, ktorú môžeme ako najvyššie dobro spoznávať aj v dnešnej svätej epištole.

Je zarážajúce, koľkí ľudia majú radi prirovnanie života k agresívnemu boju. Aj Nová zmluva používa prirovnanie k boju, ale v celkom inom duchu ako je jeho bežné chápanie. Veď kríž nášho Spasiteľa Pána Ježiša Krista možno pochopiť len vo svetle Izaiášových slov o pokornom Božom služobníkovi. Iz 53 Nie je ľahké nestrácať zo zreteľa obraz Ježiša Krista ako trpiaceho Baránka Božieho. Proti zlu je potrebné bojovať nie ničivými zbraňami, ale Kristovým krížom. On je totiž jediným účinným prostriedkom prekonávania zla dobrom a to Kristovou sebaobetujúcou sa láskou a dobrotou: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho Jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ Táto viera je jedinou osvedčenou duchovnou výstrojou kresťana. Nie však zbraňami tohto sveta, ale mečom Ducha Svätého, ktorým je slovo Božie. Len tak sa slabý človek dokáže vzdať túžby odplácať sa zlým za zlé a radšej sa snaží, ak je to možné, o dobré so všetkými ľuďmi. Ba ani apoštolove slová o pomste patriacej Pánovi, ktorý odplatí, nemožno vo svetle Ježišovho kríža brať celkom doslovne. Sú skôr výzvou k prekonávaniu trpkosti a k odpusteniu. Lebo Ježiš Kristus mení srdce človeka tak, aby netúžil vidieť hoci i zaslúžený trest na svojom nepriateľovi. Jedinou satisfakciou môže byť možnosť preukázať dobrodenie tým, ktorí si to azda najmenej zaslúžia. Ako ľahko zabúdame na Ježiša, ktorý sa modlil za svojich nepriateľov a podľa Jeho vzoru i na podobne prosiaceho mučeníka Štefana. Mali by sme denne prosiť o dar Božieho pokoja. Mementom sú premnohé pamätníky na tvári zeme, ktoré pripomínajú niekedy až stotisíce obetí nezmyselných vojen a slávnych bitiek v mene ľudskej pýchy a spupnosti. S odstupom tisícročí či storočí primnoho ľudí obdivuje legendárnych dobyvateľov bez toho, aby domýšľali nesmierne utrpenie, ktoré bolo spojené s ich výbojmi.

Je zvláštne uvedomiť si, čo všetko si museli a musia sa snažiť odpustiť si ľudia, ktorí prežili vojnu – na oboch stranách sporov. A to všetko preto, lebo bolo tak mnoho tých, čo nechceli odpustiť, kým bol čas.

Známy je príbeh Corrie ten Boomovej, ktorá sa priznala, aké ťažké bolo pre ňu vysloviť slová odpustenia človeku, ktorý mal na svedomí tie najťažšie skutky . O čo menšie a malichernejšie sú veci, ktoré akoby bránili odpúšťať dnešnému človeku, ktorého výstižne charakterizuje pieseň konštatujúca, že každý chce byť naj… Koľkí sa až desia zjavného egoizmu a vyjadrujú svoju hlbokú bolesť a zármutok nad prejavmi nenávisti a nelásky aj tam, kde by to nikdy neboli čakali…. S nesmiernym smútkom konštatujú, že aj niektorí veriaci sa pripodobňujú svetu, kopírujúc spôsob myslenia a konania „dietok sveta“. R 12,2 Ba niekedy ich ešte ďaleko prekonajú…

Nevieme, čo nás čaká v novom roku, ale vieme, čo náš Pán očakáva od svojich služobníkov a nasledovníkov. A to aj na základe výzvy apoštola Pavla adresovanej všetkým, ktorí túžia byť dobrými bojovníkmi zvesti evanjelia o Božej láske k svetu a človeku v zmysle celej 12. kapitoly listu Rímskym ako aj výzvy listu  Efezským 6, 12 – 18: „Preto vezmite na seba celú výzbroj Božiu!“

Modlitba

Hospodine, nebeský Otče, prichádzame k Tebe v mene Tvojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, ktorý v jednote s Duchom Svätým s Tebou žije a kraľuje, s prosbou o silu neutekať pred zodpovednosťou, vždy počúvať Tvoj hlas, nevyhýbať sa zložitým, na pohľad ťažkým problémom, ale konať tak ako to od nás očakávaš. Do Tvojich rúk odovzdávame seba, našich blízkych, naše cirkevné zbory. Prosíme o pomoc pre všetkých chorých, trpiacich, ale aj tých, ktorí sa o nich starajú a pomáhajú im. Tebe odovzdávame všetkých v Teba veriacich, Teba hľadajúcich, ale aj tých, ktorí sú neveriaci, aby poznali, že Ťa potrebujú a bez Teba nie sú schopní žiť zmysluplný život.

Do Tvojich rúk odovzdávame našich priateľov. Do Tvojich rúk odovzdávame ale aj našich nepriateľov, daj im poznať ich omyl a zmeň ich postoj k nám. Amen.

Mgr. Júlia Gabčová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com