Predpôstna nedeľa

Hospodine, nech príde moja prosba pred Teba; urob ma chápavým podľa svojho slova. Nech príde k Tebe moje úpenie; vysloboď ma podľa svojej reči! Prekypujte mi, pery, chválou; lebo Ty ma učíš svojim ustanoveniam. Nech môj jazyk ospevuje Tvoju reč, lebo všetky Tvoje príkazy sú spravodlivé. Nech mi je Tvoja ruka na pomoc; lebo som si vyvolil Tvoje rozkazy. Túžim po Tvojej spáse, Hospodine. Ž 119,169 – 174a

Milovaní, milujme sa, pretože láska je z Boha, a každý, kto miluje, z Boha sa narodil a zná Boha.
1J 4,7

Aké je príjemné počuť, vedieť o tom, že som milovaný. Iste, niekde sa také slová často alebo vôbec nepoužívajú, ale ľudia, ktorí prichádzajú ku slovu Božiemu, sa každým dňom môžu tešiť z toho, že o láske vedia. Učíme sa rozumieť tomu, že Boh má lásku a táto láska má dosah na naše životy, ktoré žijeme. Nám vyhovuje a tešíme sa z toho, že sme prijateľní najdôležitejšou osobou vo vesmíre.

Nemusíme si namýšľať, žeby sme boli takí dôležití či takí významní, ale v pokore môžeme poznať a uznať, že aj keď sme nehodní Božej lásky, predsa len sa nám jej z Božej milosti dostalo. Máme účasť na nesmiernom požehnaní, ktoré k nám plynie priamo od nášho Stvoriteľa, Vykupiteľa, Posvätiteľa.

Jednoducho, sme milovaní. Deje sa to po všetky dni nášho života, aj keď nie každý deň je rovnaký a zažívame aj nepríjemné a ťažké,  až bolestné chvíle. Predsa však, Boh zostáva ten istý a Jeho konanie vo vzťahu ku mne nie je chvíľkové. Boh má večnosť vo svojej moci a Jeho láska nekončí.

Vo svojich osobných svetoch vidíme, v čom žijeme. Vieme, ako hovoríme, komunikujeme so svojim okolím, ako sa správame, ako sa iní správajú k nám. Možno sa v našich ústach a prejavoch navonok neobjavuje slovo o láske, neprejavujeme lásku, a to je nedostatok, ktorý nám chýba. Apoštol nás napomína, aby sme sa ako kresťania milovali. Potrebujeme hľadieť na Božie počínanie si a učiť sa od Neho prejavom lásky tak, ako ju poznával a písal o nej aj apoštol Pavol vo svojom 1.Kor v trinástej kapitole. Žiaľ, nikdy nebudeme ako Boh, ale môžeme a máme byť Jeho deťmi, ktoré sa dajú poučiť a aj sa naučia, ako sa máme správať, čo máme robiť, o čo sa snažiť, zápasiť. Máme možnosť prosiť a dostávať, dôverovať a poslúchať to najlepšie a najmúdrejšie vedenie, ktoré je pod Božím dohľadom.

Aké jedinečné, nádherné a pravdivé môže a má byť to naše prejavovanie sa. Pod samotným vedením svätého Boha. Neviem, či sa dá na zemi zažívať väčšie uspokojenie, než vedomie toho, že napĺňam Božiu vôľu a túžim sa ľúbiť Tomu, ktorý za mňa zaplatil najvyššiu cenu. Vďačnosť je namieste, lebo keby som aj nepociťoval vďaku ku svojmu prítomnému okoliu, predsa len dôvod na moju vďačnosť sa nájde, keďže mi bola dopriata večnosť a k tej je láska potrebná.

Keďže slovo Božie nás vedie ku nekonečnému poznávaniu Božej lásky, ku úplnému spoľahnutiu sa na osobu a dielo Pána Ježiša, môžeme si užívať nepodmienené  Božie milovanie, lásku. Kdekoľvek sme, čokoľvek na nás dolieha, Boh je Ten, ktorý ma miloval, miluje a bude milovať kvôli Pánovi Ježišovi. Kvôli Nemu som hodný Božej lásky. Som milovaný naveky, aby som aj ja mohol milovať.

Aj keď nemám lásku sám zo seba, predsa mi nikdy nemusí chýbať. Stačí mať len otvorené, krvou Pána Ježiša očistené srdce, aby láska mohla prúdiť do mojej všednosti, aby som miloval. To, čo je od Boha, to sa nestráca, nekončí, ale prináša požehnanie. Vždy nanovo, každým ránom sa v Božej láske prebudiť k životu, byť milovaný a ísť s Božou láskou v ústrety tomu, čo príde. Mať pri sebe prameň toho najlepšieho, najpotrebnejšieho poznania, aj moc, ktorá z tohto prameňa vyviera.

Byť milovaným vedie ku milovaniu, lebo taká je láska. Nedá sa zastaviť, dá sa len prijať či odmietnuť. Obíde ma, alebo mi vojde do srdca? Dotkne sa ma pravda a bude ma viesť? Kto mi dá silu, v ktorej mám kráčať? Od Boha je všetko, a od Neho je podiel, aj ten môj. Chcem v úprimnosti mať a skutočne milovať?

Dnes, keď máme nedeľu, Predpôstnu, nastúpme do vlaku budúcnosti s Bohom. Pred pôstom začnime podľa Jeho slova. V dôvere, poslušnosti, v úprimnosti, otvorenosti ku pravde.

Ak sa hlásime ku Bohu, že Ho poznáme, robme to, k čomu nás vedie. Ak sme tí, čo sa z Neho narodili, potrebujeme ako z Neho narodení žiť! Láska o tom svedčí, hriech však nie! Nebuďme ľuďom vôkol známi ako hriešnici, ale ako tí, ktorí sú milovaní a milujú. To je z Boha! Je to z Boha pre svet v ktorom žijeme. Buď Mu chvála za to!

Modlitba

Pane Ježiši; v Tebe máme svojho Spasiteľa. Ty si nás osobne vykúpil, zaplatil si za náš hriech, aby sme boli narodení znova, z Boha. Doprial si nám to a tešíme sa z toho, že sme Tvoji, že Ti patríme naveky. Pane náš, prosíme, osláv sa na nás, dopraj nám napĺňať Tvoju vôľu. Uspôsob mocou svojho svätého Ducha, aby sme žili stále vo vedomí Tvojej lásky a boli schopní Tvoju lásku prejavovať bratom a sestrám v cirkvi, i mimo nej; amen.

Mgr. Marek Tomčík
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: unsplash.com