Toto je kresťanské šafárenie? Toto je cesta a spôsoby kresťana?

Ovzdušie v spoločnosti je zlé a v našej cirkvi asi ešte horšie. Zaznamenal som mnoho podnetov z viacerých zdrojov, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v týždenníku Lutherus, roč. 3, č. 7, na str. 29 v článku „Evanjelici sú zmätení, treba ich poinformovať“ čítame tieto slová: „Riešením by bolo, aby vznikla nová cirkev ako v ČR, v Sliezsku.“ Autor tu tiež informuje, že sú ľudia, ktorí sa k cirkvi nemôžu prihlásiť, lebo ich cirkev sklamala. Musím vysoko oceniť statočnosť rodín, ktoré sa takto verejne vyjadrili a vyslovili svoj názor.

Musím jedným dychom dodať, že to nie je ojedinelé a plne to chápem. Evanjelici sú skutočne veľmi znechutení. Jedni sa nechcú prihlásiť pri sčítaní ľudu k cirkvi, iní chcú pozastaviť svoje členstvo, ďalší chcú novú cirkev, ďalší odstúpenie nelegitímne zvoleného predsedníctva. Ďalší vypínajú TV prijímač, ak tam vidia našich hluchoslepých „biskupov“, resp. ich prisluhovačov. Počúvať ako br. Brozman, generálny dozorca, „našiel“ Spasiteľa v našej cirkvi a ako ju „miluje“, je skutočne nad sily mnohých, lebo vedia, čo urobil. Ako podvádzal, klamal a ďalej klame aj s br. generálnym biskupom Eľkom a ďalej kryjú napríklad temné skutky v Reformate.

S takou „vierou“ a takým „nasledovaním“ Spasiteľa nespokojní evanjelici nechcú mať nič spoločné. Radšej nekomentujem rôzne vyjadrenia na adresu biskupov a vôbec duchovných ako reakciu na výpalné − povinné poplatky cirkevných zborov do fondu zabezpečenia cirkvi. Prečo sme v takej kríze? A ako z nej von? Cirkevná mafia hľadá riešenie, ale aké? Ako chyby nepriznať, ale zabudnúť a neposlušných zastrašiť!

Predsedníctvo cirkvi (Eľko, Brozman) bolo generálnym presbyterstvom na prvom zasadaní tohto roku zaviazané, aby prostredníctvom advokátskej kancelárie vykonalo potrebné právne úkony na ochranu cti, dobrého mena a dobrej povesti evanjelickej cirkvi a jej funkcionárov. Áno, majú najať právnikov, ktorí by podali žalobu na tých, ktorí volajú po poriadku. A robia to za cirkevné peniaze. A prečo to robia? Nuž preto, lebo sami sa nevedia obrániť, argumenty nemajú, len klamstvá a polopravdy. Ak sa poukáže na hriechy a neporiadky v cirkvi, cirkevná mafia sa postaví proti. Asi nič nie je také zákerné ako neverná cirkev.

História hovorí, že neposlušných aj upaľuje, dáva do kliatby, jednoducho, za každú cenu ich chce umlčať. Preto bdejme! ECAV sa musí postaviť zoči-voči problémom otvorene a priamo. ECAV pred nimi neujde, pravda bude volať aj z hrobu. Boží súd je spravodlivý, umlčať sa nedá.

K čomu musí cirkev zaujať jasné stanovisko?

1.

Majetok po nemeckých evanjelikoch a nakladanie s ním bude musieť byť prehodnotené. Ak sme čestní a poctiví, treba povedať celú pravdu, na cirkev sa to patrí. Pred 2. svetovou vojnou nemecké evanjelické zbory patrili do ECAV. Počas vojny sa osamostatnili. Po vojne nemecké zbory ako samostatné nemohli existovať a ich majetok pripadol ECAV, bolo to rozhodnutie Zboru povereníkov SNR z roku l945. Takýto majetok je nielen v Bratislave, je aj v Levoči či Kežmarku. Ako je možné, že sa hodná časť z neho dostala do rúk pôvodného CZ ECAV v Bratislave? Prečo neslúžil celej cirkvi? Je to v poriadku? List nemeckého biskupa D. Horsta Hirschlera zo 17. apríla 1996, adresovaný vtedajšiemu predsedovi vlády SR V. Mečiarovi a predsedovi NR SR Ivanovi Gašparovičovi, urguje vrátenie majetku pre ECAV a je tam jasne uvedené, že majetok patril celej ECAV. Aké hry sa tu hrali? Do pozornosti čitateľom dávam článok „Návrhy k financovaniu…“ v týždenníku Lutherus č. 39 − 40, roč. 2 z 30. septembra 2020, str. 44 − 49, ktorý sa venuje tomuto problému.

2.

ECAV bude musieť zaujať stanovisko k predajom, zámenám majetku a vôbec ku „kresťanskému šafáreniu“ v pôvodnom CZ ECAV Bratislava. Šafárilo sa tam „kresťansky“. Predaje šli bez výberového konania, provízie za sprostredkovanie boli aj 30 − 50 %,zámeny majetku boli podivné a „výhodné“ pre cirkev, nejaký dom sa aj stratil… Nakoniec sa zbor aj rozdelil na tri zbory. Bolo to ozaj optimálne riešenie? Nemalo sa týmto delením niečo zakryť?

Vrelo odkazujem na článok br. Jána Holčíka: Súčasný stav ECAV − stagnácia a úpadok. Prečo? 2. časť. Evanjelický posol, č. 12 z 27. marca 2019, str. 24 − 25.

3.

Majetok v Beckovskej Vieske bol kúpený za peniaze získané v celocirkevnej zbierke „Cirkev sebe“ v roku 1941, ktorá vyniesla 2 533 286 vtedajších korún. Majetok bol reštitúciou vrátený cirkvi v roku 1994, je hrubo zneužívaný, efekt pre cirkev neprináša. Odkazujem na článok „Kríza v cirkvi a jej riešenie, 1. časť. Lutherus č. 37 − 38, roč. 2 zo 16. septembra 2020.

4.

Problém Reformata. Je to obrovská hanba ECAV. Parazitovanie na cirkevnom majetku, podvody, falšovanie účtovníctva, porušená kontinuita účtovníctva, neodovzdané kompletné účtovníctvo, daňové podvody, pokuty udelené daňovým úradom atď. Je toto vôbec v cirkvi možné? Obrátení, ani tí, čo našli Spasiteľa, tak určite nekonajú. Tak konajú len zlodeji a podvodníci. Čo vy na to, naši terajší biskupi? Odkazujem na Správu odbornej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., ktorú schválila Synoda v Prešove v roku 2019. Čo ste s tým urobili?

5.

Kauza Heliathus Sigord pri Prešove je ďalším príkladom, ako sa v cirkvi podvádzalo, zneužívalo − tentoraz išlo o finančnú pomoc z Nemecka, a to pod oknamivtedajšieho biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola. Odkazujem na článok „Reakcia na stanovisko…“ – Lutherus č. 6, roč. 2 z 12. februára 2020.
Ďalším príkladom rozkrádania cirkevného zborového majetku je CZ Kraskovo. Ozaj „kresťanské“ šafárenie v tomto prípade s drevom z urbariátu. Zodpovední pracovníci v cirkvi nič nevideli, nepočuli, keď bolo zle, tak sa rozutekali… No a čo? Ďalším príkladom, ktorý vyplával na svetlo sveta, je byt na Panenskej ul. č. 25 v Bratislave, ktorý bol prenajímaný načierno a za akým účelom? Čo na to povie Evanjelická diakonia, čo brat generálny biskup Eľko? Že je to len maličkosť? Mám pokračovať?

6.

Posledné voľby predsedníctva ECAV i VD. Ďalšia hanba cirkvi, ukážka, ako cirkev dokáže potlačiť základné práva cirkevníka. Keď poukážeš na hriech a špinu v cirkvi − odstavia ťa. Hriech chce cirkevná mafia prikryť. Darmo osobitný senát definoval, na základe čoho možno kandidáta vyradiť z volieb, kandidačná porada, ktorej predsedali Roman Porubän a Roman Žilinčík, konala protiprávne: kritikov neporiadkov v cirkvi vyradila, naopak, Jána Brozmana, ktorý podvádzal a nespĺňal kritéria, pustila do volieb. Do neba volajúca krivda! Dotknutí bratia, uvedomujete si, čo ste urobili? Podpisovú akciu evanjelikov na podporu nespravodlivo vyradených v počte asi 7 000 podpisov ste hodili do koša. Ej, bratia, je to veľký hriech niekomu uprieť základné právo. Pán Boh to videl. Nevoláme po pomste, voláme po očiste cirkvi. Pošpinili ste ju. Cirkev sa od skutkov tmy musí jednoducho dištancovať, lebo inak zostane špinavá a stratí chuť. Čo potom?

7.

Devastácia právneho systému. Sme svedkami prekrúcania a prispôsobovania cirkevného práva za účelom ochrany cirkevnej mafie. Príklad? Generálny dozorca pri voľbách hrubo podvádzal, zatajil svoju minulosť. Cirkevné zbory podali návrh na disciplinárne konanie pre tento čin, osobitný senát Generálneho súdu vo svojom stanovisku − výklade cirkevnoprávnych predpisov zo dňa 3. 12. 2019 uviedol: „Návrh na začatie disciplinárneho konania môže na Generálnom súde ECAV podať výlučne navrhovateľ, ktorým je v súlade s § 10 odst. 2 CZ 2/2004 orgán hierarchicky rovnakej alebo vyššej COJ.“ Rozumieš dobre: čiže nikto. Jeho klamstvá a podvody sú nepostihnuteľné! Veď je to výsmech cirkvi aj zdravému rozumu. Typický skutok tmy i diabolský spôsob ochrany zla v cirkvi. Iným príkladom zneužitia cirkevného práva je br. farár Bunčák. On nepotreboval ani senát, on sám rozhodol o predbežnom opatrením ako sa to stalo pri voľbách dozorcu ZD. Je vôbec toto možné? Vidíme, že v cirkvi áno.

8.

Cirkev sa bude musieť pozrieť pravde do očí aj v inej krivde. Generálne presbyterstvouznesením č. 21-1/2019 odňalo právo nosiť kríž aj titul emeritný biskup bratom Milošovi Klátikovi a Milanovi Krivdovi. Vraj sa prehrešili proti záujmom ECAV. Čím? Čo k tomu povedať? Žijeme v cirkvi, kde sa voda sypala a piesok lial. Pritom máme biskupa, ktorý zrádzal cirkev a spolupracoval s štb, a máme aj biskupa alkoholika − a to je v poriadku. Oni kríže majú. Len tá hanba a ten zlý príklad, ktorý vyháňa ľudí z kostolov!. Bratia terajší biskupi, pravdu neprekrútite. Verte, že tí, ktorých ste potupili, majú oveľa, oveľa viac úcty ako vy. Vás sa nejeden cirkevník stráni.

9.

Cirkev bude musieť zaujať stanovisko aj k nariadeným finančným odvodom, ktoré CZ dostali poštou v minulých týždňoch. Je to hanba takto gazdovať, zneužiť to, čo naši predkovia venovali cirkvi (napr. majetok v Beckovskej Vieske či v Reformate, či majetok po Nemcoch) a teraz nastrkovať ruku a žobrať. Je to, prepáčte za výraz, odporný čin. Kryť podvody a zneužitie majetku cirkvi a pritom nastrkovať ruku! Pýtam sa otvorene, bratia Eľko, Brozman, Hroboň a Mihoč, vy sa nehanbíte? Najprv sa postarajte o vysvetlenie uvedených skutkov tmy, urobte nápravu a pokánie a potom majte odvahu niečo pýtať. Dovtedy nie. Kto to podporí, dáva do veľmi, veľmi deravého vreca.

10.

Príde čas a verím, že čoskoro, keď ECAV bude musieť prehodnotiť svoj postoj aj k ASloZ-u. On volá po náprave, cirkev určite nechce rozdeliť. Rozumiete tomu, bratia?Volá po náprave a nie delení. Vedenie cirkvi pošpinilo ASloZ napríklad tým, že rozšírilo správu, že pri ich inštalácii vo Zvolene v kostole bola nastražená bomba. Nič sa nenašlo. Čo s tým? Na synode v Ružomberku 10. októbra 2020 br. Hyben s podporou br. Mihoča, Pankucha, Stana Gregu a Damankoša označil aktivity ASLOZ-u za hanebné a dal návrh na preskúmanie podania žaloby na br. Mervarta, Klimu a Lukáča. Ej, bratia, uťali ste poriadne vedľa. Verte, že raz sa za to budete hanbiť. Teraz si máte podľa GP za cirkevné peniaze najať renomovanú právnu kanceláriu na svoju ochranu, nakoľko nemáte argumenty. Tento krok vám ani cirkvi nepomôže, hriech to neprikryje, chorobu nevylieči a meno neočistí.

11.

Cirkev sa bude musieť postaviť čelom aj k redakcii týždenníka Lutherus a predtým EPST. Koľko útokov a znevažovania zaznelo na adresu sestier Kováčikovej a Zimániovej a brata Turčana? Mali odvahu odkryť závažné hriechy v cirkvi a to robili. Išlo im o cirkev. Preto tá nenávisť voči nim. Príde čas…

12.

Duchovný stav určite bude musieť tiež urobiť poriadnu sebareflexiu. Česť výnimkám − chvála Bohu, že ich máme, ale náš duchovný stav na konci 20. a začiatku 21. storočia ako celok úplne sklamal. Chcú nás viesť do neba, „evanjelizujú“, „pracujú“ do potrhania tela. Len v očiach okolia stratili a tratia vážnosť, dôveru a úctu. Na príčine je v prvom rade ich hluchoslepota. Oni nič nevideli, nič nepočuli… Ako potom im môžeme veriť? Kde by nás asi doviedli? Do neba určite nie, ale do nešťastia. Nie svet je ich nepriateľom, ale ich vlastná zbabelosť, nevernosť. Statočným odkazujem: Vydržte, potrebujeme vás!
Vrátim sa k spomínanému článku, ktorým som začal. Prakticky súhlasím so všetkým. Áno, cirkev sklamala a po tom, čo som uviedol, sa čudujete? Ja nie. Pravdou je, že br. Eľka a Brozmana sa asi tak ľahko nezbavíme. Majú hrošiu kožu a hanby niet. Pravdou tiež je, že nestačí len kritizovať, sú potrebné aj činy. Ja len pripomínam jednu vetu od T. G. Masaryka: „Dobrej veci sa zlými prostriedkami neslúži.“

Vyzývam k činom. Bratia, nebuďte ľahostajní, modlite sa za našu cirkev. Pravdu hľadajte, šírte, držte sa jej. Upozorňujte bratov a sestry na skutočný problém v cirkvi. Podporujte ASloZ, Lutherus a pamätajte: „Vierou padli múry Jericha, keď ich (Židia) obchádzali sedem dní.“ (Židom 11, 30)

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku

článok uverejnený so súhlasom autora
článok bol uverejnený v týždenníku Lutherus

ilustračné foto: pixabay.com