„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“
Žalm 28, 7

Vážený brat farár Ján Meňky!

Dovoľte nám, aby sme Vás v mene ASloZ pozdravili pri vzácnom životnom jubileu, keď sa dnes z milosti Božej dožívate 60. narodenín. Veríme, že i tento životný medzník je dôvodom na vďaku a chválu Trojjedinému Pánu Bohu, ktorý je aj Vaším Stvoriteľom, Vykupiteľom i Posvätiteľom.

Sme vďační Pánu Bohu za Vašu dlhoročnú a vernú službu v našej cirkvi, kde napriek zastrašovaniu stojíte pevne na učení našej cirkvi, ktorej základ je obsiahnutý v Symbolických knihách v duchu Božieho slova.

Ďakujeme Vám aj za Vašu prácu na poli ASloZ, kde rovnako prispievate k zachovávaniu vieroučnej čistoty našej ECAV na Slovensku, ktorá nemá byť len nositeľom Augsburského vyznania v názve, ale aj vo svojich hodnotách, v slovách i skutkoch.

Veríme, že v tomto neľahkom zápase s Božou pomocou vytrváte a v duchu ordinačného sľubu budete naďalej slovo Božie zvestovať vhod-nevhod, slovom i skutkom.

Prajeme Vám, aby Vás naďalej sprevádzalo Božie požehnanie, Jeho láska, pomoc a ochrana v službe na Pánovej vinici aj v osobnom živote. Hospodin nech zostane naďalej Vašou silou a štítom a nech i pri tomto vzácnom jubileu plesá Vaše srdce pred Hospodinom.

S pozdravom

Asociácia slobodných zborov
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

ilustračné foto: pixabay.com