Biblický príhovor na 7. nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás pripravil

evanjelický a. v . farár Mgr. Radoslav Grega.
Ako základ výkladu slova Božieho mu poslúžil
biblický text z evanjelia podľa Marka 8, 1 – 10.