Biblickým príhovorom na 6. pôstnu nedeľu
Kvetnú nedeľu

si pre nás dnes pripravil
brat farár Mgr. Jozef Vereščak.
Základom zamyslenia mu bol biblický text
z evanjelia podľa Matúša 21, 8 – 9.