Prinášame Vám pašiové služby Božie na 6. pôstnu nedeľu, Kvetnú nedeľu
z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine.
Kazateľkou slova Božieho je evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková.