Na poslednú nedeľu po Zjavení
nám poslúži slovom Božím
evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková.
Ako základ dnešného biblického príhovoru
bol biblický text z evanjelia podľa Matúša 17, 1 – 9.