Kázňou slova Božieho nám na dnešnú
5. nedeľu po Svätej Trojici
poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky.
Základom dnešnej kázne boli biblické texty
z prvej knihy Mojžišovej 12, 1 – 5 a z evanjelia podľa Lukáša 5, 1 – 11.