Biblický príhovor na 4. nedeľu po Svätej Trojici
z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku.
Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.
Ako základ príhovoru mu poslúžil biblický text
z listu apoštola Pavla Rímskym 10, 9 – 15.