Na 2. pôstnu nedeľu
sa nám prihovorila so slovom Božím
evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová.
Základom dnešného Biblického príhovoru
je text z evanjelia podľa Matúša 15, 21 – 28 .